İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası, Davacı, işyerinde son olarak aylık net 1700 USD ücret ile çalıştığını ileri sürmektedir. İşveren tarafından dosya içerisine ibraz edilen ücret bordrolarında her ne kadar saatlik ücret miktarı net 5.27 USD olarak gösterilmiş ise de, çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla iş sözleşmesi veya bordrolarda ücretin gerçekten daha düşük miktarda gösterildiği bilinen bir gerçektir.

Bu durumda işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş bildirilerek yapılan emsal ücret araştırması sonuçlan ve tanık beyanları bir arada değerlendirilerek sonuca gidilmelidir. Somut uyuşmazlıkta davacı aylık ücret miktarına ilişkin iddiasını, emsal ücret araştırması sonuçları ile ispatlamıştır. Dosyada mevcut bilirkişi raporlarında davacının ödenmemiş bakiye ücret alacağının brüt 14.999.76 TL olduğu belirlenmiştir. Bu miktar üzerinden davacının ücret alacağı isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu hususun dikkate alınmaması isabetsizdir.

Davalının istinaf başvurusuna ilişkin yapılan incelemede ise; yukarıda belirtildiği üzere ilgili yerel mahkeme kararına ilişkin süresi içerisinde ibraz edilen süre tutum dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurmuş ise de gerekçeli kararın tebliğden itibaren öngörülen 8 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesinin sunulmadığı anlaşılmaktadır. 6100 sayılı HMK’nun 342/2-e maddesinde istinaf dilekçesinde başvuru sebepleri ve gerekçesinin gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası Yargı Kararı

Somut uyuşmazlıkta: davalının istinaf başvuru dilekçesinde, istinaf sebepleri ile gerekçesinin gösterilmediği ve ilk derece mahkemesi kararının kamu düzenine aykırı bulunmadığı görülmüştür.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, davacı vekilinin istinaf başvurusunun yukarıda izah olunan nedenlerle ücret alacağı istemi yönünden kabulüne, davalı vekilinin istinaf başvurusunun ise reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıda yazılı şekilde hüküm oluşturulmuştur.

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI - DAVACIYA ÇALIŞABİLECEĞİ YA DA EĞİTİM VERİLMESİ HALİNDE ÇALIŞABİLECEĞİ BAŞKA BİR İŞ TEKLİF EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN AÇIK OLMADIĞI - FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIĞINI İSPATLAYAMADIĞI

Konu benzeri örnek İstinaf Mahkemesi Kararı

ÖZET: Yazılım uzmanı olan davacı işten çıkarıldığında başka işten çıkarılmayan kişi varsa ne sebeple davacının çıkarıldığı, birim amirinin çıkarılanların seçiminde hangi kritere göre hareket ettiği, keyfi davranıp davranmadığı belli değildir.

Ayrıca davacıya çalışabileceği ya da eğitim verilmesi halinde çalışabileceği başka bir iş teklif edilip edilmediği de dosya kapsamı ile açık değildir. Davalı tarafın feshin geçerli sebebe dayandığını ispatlayamadığından, mahkeme kararı yerinde görülmüş olup davalı tarafın tüm istinaf taleplerinin esastan reddi gerekmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor