İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası Nasıl Açılır? 4857 sayılı olan İş Kanunu kapsamında, 18. Maddeye göre düzenlenmiştir.

İşe iade davaları, işten çıkarılan işçinin yeniden işe alımını sağlamak amacıyla işverene açtığı davaları ifade etmektedir. Ancak işe iade davaları için bazı şartlar bulunmaktadır. İşveren vekili genel müdür işe iade davası için de geçerli olan bu kriterler ise:

  • İş yerinde minimum 30 işçinin çalışması gerekmektedir,
  • İşten çıkarılmış olan işçilerin işyerinde minimum 6 ay süreyle kıdemli olması gerekmektedir,
  • İşçinin belirsiz süreli olarak iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekmektedir.

Bahsedilen durumlara uymayan işçiler için iş sözleşmesinin feshedilmesi için mutlaka geçerli sebeplere uyulması gerekmektedir. Aksi halde işçi dava açarak işe iadesini talep edebilir.

İşyeri Müdürünün İşe İade Davası

İş Kanunu bu konularda ne yapılması gerektiği hakkında detaylı ve zengin tüm düzenlemelere sahiptir. İş Kanunu, 18. Maddeye göre işletmenin bütününü idare eden ve sevk görevi olan, vekili ve yardımları işe iade davası açamamaktadır.

İşe alma ve işten çıkarma yetkisi olan işverenlerin bu davayı açabilmesi mümkün değildir. İşveren adına hareket etme yetkisine sahip olan kişiler, işveren vekili olarak kabul edilir. Bu kişilerin işe iade davası açması mümkün olmamaktadır.

İşveren Vekili İşe İade Emsal Davaları

İşveren ve işveren vekili kapsamında değerlendirilen kişiler, işe iade davalarını yasal olarak açamamaktadır. İş güvencesinden faydalanamayan kişiler, işyerinin bütünlüğünü sağlayan ve sevk – idare görevi olan vekiller ve yardımcılarını kapsar.

Bundan dolayı da işletmenin tümünü yönetme görevine sahip olan genel müdürler ve yardımcıları iş güvencesi hükümlerinden faydalanamaz. Bu noktada bilinmesi gereken işyerinde genel ya da genel müdür yardımcısı unvanının kullanılması, tek başına iş güvencesinin dışında kalmaya yol açmaz.

İş güvencesinden yararlanamayan işveren vekilleri işletmenin dışında işçi alma ve çıkarma yetkisine sahip olan kişileri kapsamaktadır. Bu duruma göre de işletmelerin bütününü sevk ve idare etmektedir.

Bu kişiler işe alım yetkisine sahip ise işe iade davası açılamaz. Ancak iş akdinin geçersiz sebeplerle sonlandırılması söz konusu ise kıdem ve tazminat davası için başvurulabilir.

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası, Davacı, işyerinde son olarak aylık net 1700 USD ücret ile çalıştığını ileri sürmektedir. İşveren tarafından dosya içerisine ibraz edilen ücret bordrolarında her ne kadar saatlik ücret miktarı net 5.27 USD olarak gösterilmiş ise de, çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla iş sözleşmesi veya bordrolarda ücretin gerçekten daha düşük miktarda gösterildiği bilinen bir gerçektir.

Bu durumda işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş bildirilerek yapılan emsal ücret araştırması sonuçlan ve tanık beyanları bir arada değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta davacı aylık ücret miktarına ilişkin iddiasını, emsal ücret araştırması sonuçları ile ispatlamıştır.

Dosyada mevcut bilirkişi raporlarında davacının ödenmemiş bakiye ücret alacağının brüt 14.999.76 TL olduğu belirlenmiştir. Bu miktar üzerinden davacının ücret alacağı isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu hususun dikkate alınmaması isabetsizdir.

Davalının istinaf başvurusuna ilişkin yapılan incelemede ise; yukarıda belirtildiği üzere ilgili yerel mahkeme kararına ilişkin süresi içerisinde ibraz edilen süre tutum dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurmuş ise de gerekçeli kararın tebliğden itibaren öngörülen 8 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesinin sunulmadığı anlaşılmaktadır.

6100 sayılı HMK’nun 342/2-e maddesinde istinaf dilekçesinde başvuru sebepleri ve gerekçesinin gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası Yargı Kararı

Somut uyuşmazlıkta: davalının istinaf başvuru dilekçesinde, istinaf sebepleri ile gerekçesinin gösterilmediği ve ilk derece mahkemesi kararının kamu düzenine aykırı bulunmadığı görülmüştür.

Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında, davacı vekilinin istinaf başvurusunun yukarıda izah olunan nedenlerle ücret alacağı istemi yönünden kabulüne, davalı vekilinin istinaf başvurusunun ise reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıda yazılı şekilde hüküm oluşturulmuştur.

İşveren Vekili Genel Müdür İşe İade Davası Sıkça Sorulan Sorular

TESPİT DAVASI – DAVACIYA ÇALIŞABİLECEĞİ YA DA EĞİTİM VERİLMESİ HALİNDE ÇALIŞABİLECEĞİ BAŞKA BİR İŞ TEKLİF EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN AÇIK OLMADIĞI – FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIĞINI İSPATLAYAMADIĞI.

ÖZET: Yazılım uzmanı olan davacı işten çıkarıldığında başka işten çıkarılmayan kişi varsa ne sebeple davacının çıkarıldığı, birim amirinin çıkarılanların seçiminde hangi kritere göre hareket ettiği, keyfi davranıp davranmadığı belli değildir.

Ayrıca davacıya çalışabileceği ya da eğitim verilmesi halinde çalışabileceği başka bir iş teklif edilip edilmediği de dosya kapsamı ile açık değildir. Davalı tarafın feshin geçerli sebebe dayandığını ispatlayamadığından, mahkeme kararı yerinde görülmüş olup davalı tarafın tüm istinaf taleplerinin esastan reddi gerekmiştir.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

54 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri