İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kıdem Tazminatı  > İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı

İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı, İlk derece mahkemesince yapılan yargılama esnasında 07/11/2016 tarihli celsede, vazgeçilen tanıklar haricindeki davalı-karşı davacı tanıklarından 3 tanesinin dinlenildiği, dinlenilmeyen diğer tanıkları, hangi hususlarda dinletileceğine ilişkin davalı-karşı davacı vekiline diğer celseye kadar süre verildiği, açıklanmadığı takdirde HMK.nun 241. maddesi gereğince değerlendirme yapılmasına karar verildiği, ancak davalı-karşı davacı vekilinin bir kısım tanıkların dinlenilmesinden vazgeçmeye ilişkin (HMK.nun 196. maddesi gereğince) davacı-karşı davalı vekilinin beyanının alınmadığı,

17/11/2016 tarihli celsede davalı-karşı davacı vekilinin dinletme sebepleri ile ilgili verilen sürede beyanda bulunmaması ve dosya kapsamının karar verilmeye yeterli olması sebebiyle HMK. nun 241. maddesi gereğince davalı-karşı davacı tarafın diğer tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verilerek aynı celsede taraf vekillerinin son beyanları alınmak suretiyle asıl ve karşı davanın esası hakkında karar verildiği görülmüştür.

Asıl ve karşı davada davacı-karşı davalı kadın vekilinin 12 tanık bildirdiği, 8 tanığının dinlenildiği, davalı-karşı davacı erkek vekilin 17 tanık bildirdiği, 3 tanığının dinlenildiği görülmüştür.

Delil gösteren taraf karşı tarafın açık izni olmadıkça o delile dayanmaktan vazgeçemez. (HMK. m. 196) Tanıklar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Başka bir anlatımla gösterilen tanıklardan bir kısmının tanıklığıyla ispat edilmek istenilen husus hakkında yeter derecede bilgi edinildiği takdirden geri kalanların dinletilmemesine karar verilebilir.

Tarafların bildirdikleri tanıklar, hangi hususlarda dinleteceklerine ilişkin açıklamada bulunmamaları halinde ise tanıkların mahkemece belirlenen ve tarafların ileri sürdükleri uyuşmazlık konularının bütünüyle ilgili dinletileceğinin kabulü gerekmekle;

Davalı-karşı davacının gösterdiği diğer tanıkların Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240 vd. maddeleri gereğince dinlenerek asıl ve karşı davada gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmesi gerektiğinden eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğundan davalı-karşı davacının istinaf talebinin kabulü ile taraf vekillerinin esasa ilişkin istinat itirazları değerlendirilmeksizin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak,

Belirtilen eksiklikler ikmal edilerek yeniden yargılama yapılarak asıl ve karşı davada hüküm verilmek üzere dosyanın mahkemesine iadesine karar verilmesi gerekmiştir.

Bununla birlikte, çalışma koşullarında esaslı değişikliği kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesinin işverence feshi halinde, ihbar ve kıdem tazminatlarını talep hakkı doğar. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız. (İşyeri Değişikliği Kıdem Tazminatı)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor