İşyeri Kira Sözleşmesi ve İşyeri Tahliye Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Kira Hukuku Davaları  > İşyeri Kira Sözleşmesi ve İşyeri Tahliye Davası

İşyeri Kira Sözleşmesi ve İşyeri Tahliye Davası

İşyeri Kira Sözleşmesi ve İşyeri Tahliye Davası

İşyeri Kira Sözleşmesi Ve İşyeri Tahliye Davası

İşyeri Kira Sözleşmesi Ve İşyeri Tahliye Davası, Dava taşınmazın bulunduğu yer veya davalının yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Kiralayan veya kiralayan durumunda olmayan malik ancak kendisinin, eşinin ve çocuklarının işyeri ihtiyacı için kira sözleşmesinin bitiminde dava açabilir.

Davacının, ihtiyaç iddiasının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu kanıtlaması gerekir. İşyeri ihtiyacı nedeniyle açılan davalarda kiralananın, hali hazır durumu ile veya mimari projeyi gerektirmeksizin basit bir tadilatla ihtiyacı karşılaması gerekir.

İşyeri ihtiyacına dayalı olarak açılan tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada olması halinde ihtiyacın varlığının kabulü için ihtiyaçlının ya tahliye tehdidi altında bulunması veya kiralananın yapılacak iş için daha üstün nitelikte olması, en azından halen iş yapılan yerle eşdeğer nitelikte bulunması gerekir.

Eşdeğerlik durumu varsa mülkiyet hakkına üstünlük tanınmalıdır. Bu iki halden birisinin varlığı ihtiyacın kabulü için yeterlidir. Her iki halin birlikte olması gerekmez.

Davanın kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi kiracıya bildirilmişse bu irade açıklaması süreyi koruyacağından bu bildirimi takip eden dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş sayılır.

İşyeri Kira Sözleşmesi Örneği – İşyeri Kira Sözleşmesi Ve İşyeri Tahliye Davası

Madde 1 –

Sözleşmenin Tarafları;

Kiralayan                  :          

Kiracı                         :  

Kiralanan Yer          :  ……. …… …….. …….. üzerinde bulunan …… Alışveriş Merkezinde ekli krokide işaretlenmiş …… no.lu …… m²’lik işyeri.

Madde 2 – Kira Süresi; kira süresi kiralama şekli detaylı yazılacak  

Madde 3 – Kira Parası; Kira bedeli, ilk yıl için kira başlangıç tarihinden itibaren aylık peşin ….ABD doları/EURO olup, Merkez bankasının kira başlangıç tarihinde belirlediği kur karşılığı olan …… -TL olarak ödenecektir.   Detaylar yazılacak

Madde 4 – Depozito ve İadesi;  Kiracı ….. ………………………. faiz talebinde bulunmamayı kabul etmiştir. ……..Depozito ……………………… Ancak;…………………………

Madde 5 – Kullanım Şekli; Kiracı, kiralananı ………………… bulunamaz.

Madde 6 – Giderler ve Vergiler; Ortak alanlar ……………………………tahliye nedenidir.

Madde 7 – Sözleşmenin Feshi; Aşağıda belirtilen……………………………………………. hakkını sona erdirebilir…..

Madde 8 – Alışveriş Merkezinin Yönetimi; Alışveriş ………………………..ün kararlara uyacak ve giderlere de payı oranında iştirak edecektir.

Madde 9 – Kiralanan Yerin İadesi; Kira süresinin ……………………….kiralanana zarar vermeyecek olanları söküp alabilir.

Madde 10 – Yürürlük; İşbu sözleşme taraflarca bütünüyle okunmuş incelenmiş ve tamamen benimsenerek …… sayfa ve bir nüsha olarak imzalanmış ve asıl nüsha kiralayanda bırakılmış, tasdikli bir nüsha kiracıya verilmiştir. ../../……      

KİRALAYAN                                                 KİRACI  AD SOYAD – İMZA                     AD SOYAD – İMZA

İşyeri Kira Sözleşmesi ve İşyeri Tahliye Davası | Sıkça Sorulan Sorular

İŞ YERİ KİRA ALACAĞI -TAHLİYE DAVASI - KİRA ALACAĞI NEDENİYLE İHTİYATİ TEDBİR KARAR

Davacı alacaklı şirket ile davalı borçlu şirket arasında, işyeri niteliğindeki taşınmazın kiralanması nedeniyle kira sözleşmesi imzalandığını, davalı tarafın kira bedellerini ödemediği gerekçesi ile davalı aleyhine iflas talepli ..İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığı, davalı borçlunun yetkiye, borca, faiz ve ferilerine itiraz edildiği,

Bunun üzerine davacı alacaklının, yapılan itirazın haksız, dayanaksız ve kötü niyetli olması nedeniyle itirazın kaldırılarak iflasına karar verilmesi talebiyle  görülmekte olan davanın açıldığı, bu davada aynı zamanda dava dilekçesi ile beraber İİK.nun 159.maddesi gereğince davacının menfaatlerinin korunması için davalının üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları ile menkul ve gayrimenkulleri üzerine ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Talep mahkemece reddedilmiş, red kararı üzerine davacı alacaklı vekili süresi içinde istinaf kanun yoluna başvurarak ve dava dilekçesini tekrarlayarak; ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için esas yönünden haklılığın yaklaşık olarak ispatlanması gerektiğini,

Somut olayda da bu şartın gerçekleştiğini, ihtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde alacağın tahsilinin imkansız hale geleceğini, zira 17. İcra Hukuk mahkemesinin Dosyasında tahliye kararı verildiğini, davalı borçlunun borca batık durumda olduğunu, 2014 yılından beri kira ödemeksizin mecuru kullanan davalı borçlunun kira sözleşmesine itiraz etmeyip ödeme belgesi de sunamadığından ve dolayısıyla müvekkili şirketin haklılığı ispat edildiğinden, istinaf başvurularının kabulü ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin kabulüne karar verilmelidir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor