Atla

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması


Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması

Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması

İş Yasasında, toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde gösterilen esaslara uymadan işi terk eden kapıcı veya iş sözleşmesini fesh eden apartman yönetimi yasada gösterilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarında diğer tarafa tazminat ödenir.

Ödenen bu tazminata ihbar tazminatı denir. Apartmanda belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan kapıcının iş sözleşmesinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Kapıcıya ihbar süresi kullandırılacaksa, ihbar süresinin ne zaman başlayıp bittiği yazılı olarak kapıcıya bildirilmelidir Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Örneğin 6 aya kadar çalışması olan bir kapıcıya 6 haftalık ihbar tazminatı ödenebilir.  Apartman yönetimi veya kapıcıdan birisi bildirim koşuluna uymaz ise karşı tarafa bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar hangi ücret üzerinden hesaplanır?

İhbar tazminatı kapıcının giydirilmiş son ücreti üzerinden ödenir. Giydirilmiş ücret; işçinin aylık ücretine ek olarak ödenen ikramiye, yakacak yardımı, yol yardımı gibi para ve para ile ölçülen menfaatlerinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesinde de dikkate alındığı ödeme şeklidir. - İhbar tazminatından vergi kesilir mi? Kapıcılara ödenen ihbar tazminatından herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz.

Kötü niyet tazminatı ödenmesi

Kapıcının iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda kapıcıya bildirim süresinin üç katı tutarında ayrıca tazminat ödenir. Bu tazminata kötü niyet tazminatı denir.  Kötü niyet tazminatı 4857 sayılı İş Kanunu'nda iş güvencesinden yararlanmayan kapıcılar için ön görülmüştür.  

Örnek: Bir apartman kapıcısı haklarının kat maliklerince gereği gibi ödenmemesinden veya çalışma koşulları yönünden Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne veya sigortasız çalıştırılması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvurması nedeniyle iş sözleşmesi apartman yönetimi veya kat malikleri kurulunca fesh edilirse bu durumda kapıcıya kötü niyet tazminatı ödenmesi gerekir.

Hafta tatilinde çalışana ücreti nasıl ödenir?

Kapıcının tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.  Örnek: Kapıcının günlük ücreti 40 lira ise hafta tatilinde çalışan kapıcıya 80 lira ödenir. Hafta tatili çalışması 45 saati geçiyorsa kapıcıya ayrıca fazla çalışma ücreti de ödenir.

Kapıcıların ücretinin ne kadarı haczedilemez?

Kapıcıların aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Ancak,  kapıcının bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.

Kapıcıya kıdem tazminatı

Kıdem, bir işyerinde çalışılan süredir. Kıdem tazminatı; kanunda belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin kanunda sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına ödenen paradır.

Kıdem tazminatına kapıcı nasıl hak kazanır?

Kapıcıların bir işyerinde veya aynı işverene ait değişik işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu ile iş sözleşmelerinin:

 İşveren tarafından bu Kanunun 24. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

İşçi tarafından 4857 sayılı Yasa'nın 25. maddesi uyarınca,

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

Emekli aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını( 15 yıl ve 3600 günü) tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle, feshedilmesi,

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi,

İşçinin ölümü sebebiyle iş sözleşmesinin son bulması hallerinde, kapıcılar kıdem tazminatı almaya, hak kazanırlar.

Hesapta kapıcı konutunun rayiç kira bedeli dikkate alınır mı?

Kapıcı konutunun rayiç kira bedeli kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Kapıcının ücretsiz olarak oturduğu kapıcı dairesinin emsal kira bedeli belirlenerek kıdem tazminatının hesaplanmasına esas ücrete ilave edilir. Örnek: Kapıcının oturduğu kapıcı dairesinin en son  emsal kira bedelinin 500 TL olduğunu varsayalım. Kapıcının aylık ücretinin ise 1.400 TL olduğunu varsayalım. Kapıcının kıdem tazminatının hesaplanmasına esas ücreti 1.900 TL olur. Kıdem tazminatı 1.900 TL üzerinden hesap edilir.

Kapıcı Kıdem Tazminatı hesaplanırken dikkat edilecek hususlar

Kapıcının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 

Kapıcının kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. Deneme süreli çalışan kapıcıların, deneme süreleri kıdem tazminatına esas süreye dahil edilir.

 

apartman kapıcısı kıdem tazminatı hesaplama

Elektrik, su ısınma giderleri dikkate alınır mı?

Kapıcının elektrik, su ve ısıtma giderlerinin dikkate alınıp alınmaması bu giderlerin apartman yönetimi tarafından karşılanıp karşılanmayacağına bağlıdır. İş sözleşmesinde elektrik, su ve ısıtma giderlerinin kapıcı tarafından karşılanacağı yazılı ise bu giderler kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sözleşmede yoksa giderler kıdem tazminatının hesaplanmasına esas teşkil eden ücrete ilave edilir.

Elektrik, su ve ısıtma giderlerinin kıdem tazminatının hesaplanmasında anılan giderlerin en son aya ait miktarları değil, son bir yıllık miktarların ortalamasının alınması gerekir.

 

Kıdem Tazminat Rakamı nasıl belirlenir?

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kapıcıya yapılan arızi nitelikte olmayan sürekli yapılan ödemeler kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır.

Örneğin fazla çalışma ücretleri ile tahsil yardımları dikkate alınmaz. İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan sürelerde kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır. Bir yıldan artan süreler için her ay 2.5 gün hesap edilir. Bir aydan az çalışma süreleri için ise 2.5 gün esas alınarak hesaplama yapılabilir.

Kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir. Kıdem tazminatı hesaplanırken; kapıcının işe giriş tarihi, işten çıkış tarihi, toplam çalışma süresi, giydirilmiş ücreti ve kıdem tazminatının tavanı göz önünde bulundurulur. Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesap edilir.

 

Tazminattan kiracı mı, ev sahibi mi sorumludur?

Kıdem tazminatının ödenmesinden kat malikleri (ev sahipleri) sorumludur. Kat maliki ödemez ise kiracıların sorumluluğu bulunmaktadır. Kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kat maliki ve kiracı, kira sözleşmesine ihbar ve kıdem tazminatının kiracı (kiralayan) tarafından ödeneceğine ilişkin hüküm koyabilirler mi?

Bize göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda mutlak anlamda sınırlayıcı bir hüküm olmadığından kira sözleşmesine ihbar ve kıdem tazminatını kiracının ödeyeceğine ilişkin hüküm konulabilir. Bu durumda ihbar ve kıdem tazminatını kiracı öder. Buna rağmen kiracı ödemez ise kat maliki ihbar ve kıdem tazminatını ödeyerek kiracıya rücu edebilir.

 

kapıcının kıdem tazminatının hesaplanması

Kapıcı ücretlerinden vergi kesilir mi?

Konut  kapıcılarının ücretleri gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. Damga Vergisi ise 08.07.2006 tarihine kadar  kesilmiştir. Bu  tarihten itibaren kapıcı ücretlerinden damga vergisi  kesilme uygulamasına son verilmiştir.

 

Emekli kapıcıya tazminat ödenir mi?

Emekli kapıcılarda haklı olarak işten ayrılırlarsa yada haksız olarak apartman yönetimi tarafından işten çıkarılırsa çalışan kapıcılar gibi kıdem tazminatı ödenir.

Zamanaşımı süresi ve faiz oranı nedir?

Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda zaman aşımı 10 yıldır. Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faiz üzerinden gecikme faizi uygulanır.

NOT:Bu Makale Güneş Gazetesinin 02.11.2011 Tarihli Arif TEMİR'in yazısından alınmıştır. BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR İş hukuku avukatı konusunda makalelere göz atınız. İş kazası Tazminat konusunda makalelere göz atınız  

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  İSMAİL ÖZAKGÜN -
  6 Ağustos 2016

  Adaletin üç temel ilkesi vardır

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  HİLAL ERENEL -
  8 Ağustos 2016

  Merhaba Ben aynı iş yerinde 18.03.1994 yılında kapıcılığa başladım. 10 yıllık tazminatımı aldım. Tekrardan aynı iş yerinde işe giriş tarihim: 2004 yılında başladım ve halende devam etmekteyim. İşten ayrılmak istiyorum 3.2016 da Tazminatım 30.000 TL Yönetimden istedim Fakat bana 2.000 TL'den Tazminatımı ödemek istiyor. İhbar tazminatını da ödemek istemiyor. Oturduğum ev ve elektrik faturası tazminatı yansıyor mu ? Yıllık iznimin tamamını ve Bayramlarda 3 er gün kullanıyorum. Başka hiç bir şekilde izin kullanmıyor yılbaşı günü, resmi tatiller ve cumartesi yarım gün çalışmam gerekiyorken tam gün çalışıyorum. Pazar günü sabahı da gazete ve ekmek bırakıyorum Lütfen Bu konu hakkında beni aydınlatırsanız çok sevineceğim. İlgilendiğiniz için teşekkürler

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  MİRAÇ KAYAOĞLU ÖZGÜN ŞENLİK -
  12 Ağustos 2016

  İleti Konusu: İş yerini mahkemeye verme kapıcı kıdem tazminatı Mesaj: Ben 5 sene kapıcı olarak sitede çalıştım bu süre zarfında bütün resmi tatil ve dini bayramlar da çalıştırılıp herhangi bir ücret almadım ayrıca 3 yılda iş sözleşmesi yapılmadı ve fazla çalıştırıldım bununla ilgili nasıl dava açabilirim

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  GÜLCAN ÖZÇITAK -
  22 Ağustos 2016

  kapıcıyla hiç bir bağlantımız olmamasına rağmen aidat ve bu tazminat haklımıdır, tazminat tüm maliklere ortak bölünmüştür, benim dükkanım 40 metre onların daireleri 130 140 metrakare, bu parayı ödemek zorundamıyım tazminatta herkes eşit ödemekle yükümlümü. Elimde bugune kadar hiç kapıcı parası ödemediğime dair makbuzlar var sadece aidat ödemişim, kapıcı parası ödememişken ayrıca kıdem tazminatı ödemek ne derece doğru. Cevap verirseniz sevinirim, şimdiden çok teşekkür ederim

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  PELİN HAKGÖR -
  8 Eylül 2016

  Ben 3 yıldır bina görevlisiyim bu binada geçen toplantı oldu görevlinin tazminatını verelim diyorlar Onuda şuanki asgari ücretten hesap ediyorlar 17775 yeleden Ben yıllık izinlerimi kullandım Yanlız resmî izinlerde çalışıyom bunu tam olarak nasıl hesap etmemiz lazım

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  Samar -
  24 Kasım 2016

  Sitede kapıcıyım.18 ay çalıştım ve beni tazminatini ödeyemeyiz diye işten çıkartıyorlar.haklarim nelerdir.Teşekkür ederim.

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  Cahit -
  22 Aralık 2016

  Ben 18 yıldan beri kalorifercilik yapıyorum.dogal gaz başlanacağı için çıkış verilecek Süt parası yada izin parası almadım izinlerini de kullanmadı.hukuken ne kadar tazminat parası alır hesaplatmak istiyorum.nasil hesaplatabilirim? Bana geri dönüş yapar misiniz

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  hüseyin -
  10 Mart 2017

  Ben apartmanda kapıcı olarak calışmaktayım benimsorunum apartma sakinleri işibıraksındiye tahrik yapıyorlar tazminat ödememek için bukonuda neyapmamlazım 2.soru kışın pazar günleri kalorifer yanmasından dolayı izin kullanmıyorun buizni tazminatta alabilirmiyim

  Cevapla
   - Yorum
  Nuri - ANKARA
  10 Ocak 2018

  Ben 2007 'nin 1rinci ayından buyana kapıcılık yapıyorum burası kalifor kömürle ısınıyor pazar site poplan ti yaptı ve katı yakından ferdi sisteme geçmeye çalişiyorlar beni kazan işi bitince çıkarmayı düşunuyorla buda beni rahatsız ediyor kendim çıksam tazmınatımı alabilirmiyim

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  Murat -
  16 Mayıs 2017

  19 yıldır aynı işyerinde kapıcı Kalörifercilik görevini yapmaktayım doğalgaz geldiği icin işimden çıkartılabilirim kıdem tazminatı nekadar alabilirim teşekkürler

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  Mehmet ASLAN -
  31 Ocak 2018

  Kapıcı kıdem tazminatı hesaplamasında ne baz alınır?

  Cevapla
 • Kapıcı Kıdem Tazminatı Hesaplanması - Yorum
  Betül - İSTANBUL
  2 Şubat 2018

  Maddi sorunlar nedeniyle kapıcılık görevine son verme kararı alınmış olan binada kişi daireyi boşaltmamak, insanları taciz etmek, kavga çıkartmak, sözlü sataşmak gibi davranışlara devam etmektedir. Bu nedenlerle yazılı uyarı vererek kişinin iş akdi sonlandırıldığında mahkemede kötü niyetli iş sonlandırma gibi algılanacağı düşünülmektedir. Kaymakamlığa yazı vererek kişi zorla çıkartılması sorun oluşturur mu?

  Cevapla
Yorum Bırak