Karşılıksız Çek Alacak Davası

Alacak davaları, alacaklının borçludan alacağı olan miktarı tahsil etmek için mahkemeye açtığı dava türüdür. Alacak davası açmak için yetkili ve görevli mahkemeye alacak nedeniyle dava dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Alacak dava dilekçesinde dava konusu alacak miktarı ve alacağı kanıtlayan belgeler eklenmelidir. Alacak dava dilekçesi ile mahkeme tevzisine başvuru sonucu dava açılır.

Alacağa karşılık olarak verilen çekin ödenmediği dosya içeriğiyle sabittir. Davacının çekler nedeniyle müracaat hakkını yitirmesi borcun ödendiği anlamına gelmeyecektir. Davacı yan, isterse çeklere, isterse iş bu davada olduğu üzere, faturalara dayalı olarak alacağının tahsilini isteyebilecektir.

Karşılıksız Çek Alacak Davası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2015/4759 Karar: 2015/15189 Karar Tarihi: 19.11.2015

ALACAK DAVASI – DAVALININ DAVA KONUSU ALACAĞA KARŞILIK OLARAK DAVACIYA VERDİĞİNİ SAVUNDUĞU İKİ ADET ÇEKİN ÖDENMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı vekili; müvekkilinin davalıya sattığı mal karşılığı verilen çeklerin sahte ve karşılıksız çıktığını belirterek … TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalının dava konusu alacağa karşılık olarak davacıya verdiğini savunduğu iki adet çekin ödenmediği dosya içeriğiyle sabittir. Davacının çekler nedeniyle müracaat hakkını yitirmesi borcun ödendiği anlamına gelmeyecektir. Davacı yan, isterse çeklere, isterse iş bu davada olduğu üzere, faturalara dayalı olarak alacağının tahsilini isteyebilecektir. Açıklanan bu durum karşısında mahkemenin çeklere ilişkin yanılgılı gerekçesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

Kural olarak davacı yan, alacağının dayanağı olarak gösterdiği 9 adet faturaya konu malların davalıya teslim edildiğini ispat yükü altında ise de, yukarıda anılan ve aynı alacakla ilgili olarak yapılan icra takibinde ödeme emrinin tebliği üzerine, davalı borçlu verdiği 22.04.2010 tarihli dilekçesi ile, iddia edilen alacakla ilgili olarak davacı alacaklıya makbuz karşılığında 2 adet çek verdiğini, davacı alacaklının 6 aylık sürede işlem yapmadığını, hak kaybına uğramasının kendi hatası olduğunu belirterek takibe itirazda bulunmuştur. Açıklanan bu itiraz karşısında, davalının çek vererek ödeme yaptığı savunması ile, artık davalının faturaya konu malları teslim aldığı kabul edilmeli ve ispat yükünün çek vererek ödeme yaptığını savunan davalıya geçtiğinin gözetilmesi gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece davacının mal teslimini ispatlayamadığı gerekçesi dosya kapsamına uygun olmadığı gibi, ispat külfetinin davalıya geçtiğinin gözetilmemesi de isabetsizdir.

Öte yandan, davalının dava konusu alacağa karşılık olarak davacıya verdiğini savunduğu 2 adet çekin ödenmediği dosya içeriğiyle sabittir. Davacının çekler nedeniyle müracaat hakkını yitirmesi borcun ödendiği anlamına gelmeyecektir. Davacı yan, isterse çeklere, isterse iş bu davada olduğu üzere, faturalara dayalı olarak alacağının tahsilini isteyebilecektir. Açıklanan bu durum karşısında mahkemenin çeklere ilişkin yanılgılı gerekçesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/547 Karar: 2016/1771 Karar Tarihi: 02.02.2016

ALACAK DAVASI – TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI TEBLİĞ EDİLMİŞ İSE TEBLİGAT PARÇALARININ DOSYA ARASINA KONULMASI DOSYANIN GÖNDERİLMESİ İÇİN GERİ ÇEVRİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ

ÖZET: Davalılar A. D. ve M. Ö.’e hükmün ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilip edilmediğinin araştırılması; tebliğ edilmiş ise, tebligat parçalarının dosya arasına konulması; tebliğ edilmemiş ise, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tebliğ edilerek temyiz süresinin beklenilmesi ve dosyanın gönderilmesi için Yerel mahkemeye geri çevrilmesine karar verilmiştir.

Karşılıksız Çek Alacak Davası

Karşılıksız Çek Alacak Davası

Ankara avukat