Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybının tazmini için dava açabilir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar da Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve kira kaybı bu davalarda en çok rastlanan ve açılan davaların başında gelmektedir.

Müteahhidin arsa sahibine ait taşınmaz üzerinde yapacağı inşaat karşılığında, arsa sahibinin, müteahhide taşınmaz genellikle de bazı bağımsız bölümlerin arsa payı devrini yükümlendiği sözleşmeye; “Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi” denir. Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesi eser sözleşmesi ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden oluşan çift tipli karma bir sözleşmedir.

Müteahhit, inşaatı sözleşmeye uygun yapmak, inşaatı sadakat ve özenle, özellikle de imar mevzuatına uygun yapma, malzemeleri seçme, inşaatı belirlenen sürede yapma, tamamlama gibi yükümlülükleri vardır. Müteahhit teslimden sonra da ayıp ile eksikliklerden sorumlu olmaktadır. Arsa sahibi ise, arsayı teslim, inşaatın yapımı konusunda vekalet verme ve en önemlisi de arsayı veya arsa payını devir borcu altındadır. Taraflar arasında kararlaştırılan teslim süresinde, bir başka anlatımla vadede ifanın gerçekleşmemesi üzerine, seçimlik hakların mehil tanınmaksızın kullanılabileceği kabul edilmelidir.

Müteahhit, yapılacak işlerde vekalete uygun davranmak zorundadır. Yapacağı işte, iş sahibine göre daha deneyimli olduğu için sadakat ve özen borcu bulunmaktadır. İş sahibi aleyhine olan tüm davranışlardan kaçınmak zorundadır. Yüklenici kullandığı inşaat malzemelerini sözleşmede belirtilen şekilde tutmalıdır. Eğer sözleşmede belli bir kalitedeki ürün seçilmemişse, kanun gereği orta kalite, makul bir kalite tercih edilerek iş tamamlanmalıdır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar – Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Kira Kaybı ve Gecikme Tazminatı

Yapma borcu, borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde alacaklı, masrafı borçluya ait olmak üzere edimin kendisi veya başkası tarafından ifasına izin verilmesini isteyebilir; her türlü giderim isteme hakkı saklıdır. Alacaklı, ayrıca borca aykırı durumun ortadan kaldırılmasını veya bu konuda masrafı borçluya ait olmak üzere kendisinin yetkili kılınmasını isteyebilir. Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.Yüklenici, üstlendiği edimleri işsahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da yaptırabilir. Aksine adet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır. Malzeme yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin ayıplı olması yüzünden işsahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. Malzeme işsahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici, onları gereken özeni göstererek kullanmakla ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle yükümlüdür.

Eser meydana getirilirken, işsahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen işsahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur.Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, işsahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir. Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda ihtarda bulunabilir. İşsahibi, eserin tesliminden sonra, işlerin olağan akışına göre imkan bulur bulmaz eseri gözden geçirmek ve ayıpları varsa, bunu uygun bir süre içinde yükleniciye bildirmek zorundadır. Taraflardan her biri, giderini karşılayarak, eserin bilirkişi tarafından gözden geçirilmesini ve sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.

Eserdeki ayıp sebebiyle yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde işsahibi, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:

1. Eser işsahibinin kullanamayacağı veya hakkaniyet gereği kabule zorlanamayacağı ölçüde ayıplı ya da sözleşme hükümlerine aynı ölçüde aykırı olursa sözleşmeden dönme.

2. Eseri alıkoyup ayıp oranında bedelden indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere, eserin ücretsiz onarılmasını isteme. İşsahibinin genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır.

Eser, işsahibinin taşınmazı üzerinde yapılmış olup, sökülüp kaldırılması aşırı zarar doğuracaksa işsahibi, sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. Eserin ayıplı olması, yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, işsahibinin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple işsahibine yüklenebilecek olursa işsahibi, eserin ayıplı olmasından doğan haklarını kullanamaz.Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder. İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır. Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar da Yüklenici ayıplı bir eser meydana getirmişse, bu sebeple açılacak davalar, teslim tarihinden başlayarak, taşınmaz yapılar dışındaki eserlerde iki yılın; taşınmaz yapılarda ise beş yılın ve yüklenicinin ağır kusuru varsa, ayıplı eserin niteliğine bakılmaksızın yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. İşsahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur. Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur. Bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenici, eseri o bedelle meydana getirmekle yükümlüdür. Eser, öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenici, belirlenen bedelin artırılmasını isteyemez. Ancak, başlangıçta öngörülemeyen veya öngörülebilip de taraflarca göz önünde tutulmayan durumlar, taraflarca belirlenen götürü bedel ile eserin yapılmasına engel olur veya son derece güçleştirirse yüklenici, hakimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı veya karşı taraftan beklenemediği takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği durumlarda yüklenici, ancak fesih hakkını kullanabilir. Eser, öngörülenden az emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile işsahibi, belirlenen bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür.

Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.Başlangıçta yaklaşık olarak belirlenen bedelin, işsahibinin kusuru olmaksızın aşırı ölçüde aşılacağı anlaşılırsa işsahibi, eser henüz tamamlanmadan veya tamamlandıktan sonra sözleşmeden dönebilir. Eser, işsahibinin arsası üzerine yapılıyorsa işsahibi, bedelden uygun bir miktarın indirilmesini isteyebileceği gibi, eser henüz tamamlanmamışsa, yükleniciyi işe devamdan alıkoyarak, tamamlanan kısım için hakkaniyete uygun bir bedel ödemek suretiyle sözleşmeyi feshedebilir.

Eser teslimden önce beklenmedik olay sonucu yok olursa işsahibi, eseri teslim almada temerrüde düşmedikçe yüklenici, yaptığı işin ücretini ve giderlerinin ödenmesini isteyemez. Bu durumda malzemeye gelen hasar, onu sağlayana ait olur. Eserin işsahibince verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya işsahibinin talimatına uygun yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici, doğabilecek olumsuz sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İşsahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır. İşsahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir. Eserin tamamlanması, işsahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında işsahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır. (6098 S. K. m. 485)Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4520 Karar: 2013/6875 Karar Tarihi: 07.11.2013

ALACAK DAVASI – DAVANIN AÇILMA TARİHİNE GÖRE SOMUT OLAYDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN GEÇMESİ – DAVANIN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDİ GEREĞİ – ZAMANAŞIMININ KAT İRTİFAKI TESİS TARİHİNDE BAŞLATILACAĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN KISMEN KABULÜNDE İSABET OLMAMASI

ÖZET: Davadaki gecikme tazminatına konu olan alacak dönem itibariyle en son … tarihinde muaccel hale geldiğinden zamanaşımının bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. 818 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca ise, mevcut uyuşmazlıkta uygulanacak zamanaşımı beş yıldır. Bu durumda eldeki davanın açılma tarihi … olmakla somut olayda zamanaşımı süresi dolmuş bulunmaktadır. O halde mahkemece açıklanan nedenlerle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi yerine yanılgılı şekilde zamanaşımının kat irtifakı tesis tarihinde başlatılacağı gerekçesiyle hatalı değerlendirme sonucu davanın kısmen kabulünde isabet görülmemiştir.

Davacı arsa sahibi bağımsız bölümlerin sözleşme hükümlerine aykırı şekilde gecikmeli olarak 13.07.2004 tarihinde teslim edildiğini ileri sürerek 20.12.2000-13.04.2004 tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak kira kaybına uğradığından bahisle oluşan gecikme tazminatının tahsilini talep etmiştir (818 sayılı BK.m. 106/2).

Bilindiği üzere zamanaşımı kural olarak alacağın muaccel olduğu tarihte başlar (818 sayılı BK.m. 128). Davadaki gecikme tazminatına konu olan alacak da dönem itibariyle en son 13.07.2004 tarihinde muaccel hale geldiğinden zamanaşımının bu tarihten itibaren başlatılması gerekir. 818 sayılı BK’nın 126/4 maddesi uyarınca ise, mevcut uyuşmazlıkta uygulanacak zamanaşımı beş yıldır. Bu durumda eldeki davanın açılma tarihi 15.12.2010 olmakla somut olayda zamanaşımı süresi dolmuş bulunmaktadır. O halde mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle davanın zamanaşımı nedeniyle reddi yerine yanılgılı şekilde zamanaşımının kat irtifakı tesis tarihinde başlatılacağı gerekçesiyle hatalı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın kısmen kabulünde isabet görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Ankara Avukat