Kefil Olmak İçin Eş İzni

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni

Kefil Olmak İçin Eş İzni

 Kefil Olmak İçin Eş İzni |Genel Düzenleme; TBK 584’e göre kefil olmak isteyen kişi kefalet sözlmesi yapacağı sırada evli ise inin rızasını alması gerekir. Bunun için lerden birinin mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmaması veya yasal olarak ayrı yaşama hakkının doğmaması gerekir. inin rızasının kefalet sözlmesinden önce veya en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

Örnek yargı kararında ise;

Mahkememizce yapılan yargılama, incelenen icra dosyası ve toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde; İİK’nun 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. İcra kefaletinin şekli hakkında İİK’da herhangi bir özel hüküm bulunmadığından, bu durumda Borçlar Kanununun kefalete ilişkin hükümlerinin uygulanması gereklidir. Yargıtay uygulaması da bu yöndedir.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanununun 583/1 maddesi gereğince; kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ive kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.

Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.

6098 sayılı Borçlar Kanununun 584/1 maddesi gereğince de eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.

NOT: Bankalardan ticari işletmelere alınan veya işletme adına kefil olunan kredilerdeki eş rızası uygulaması kalktı. Bankaların tüketici, konut ve araç gibi bireysel kredilerinde ve kefaletlerinde ise eş rızası istenmeye devam edecek.

Kefil Olmak İçin Eş İzni | Sıkça Sorulan Sorular

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ - UYUŞMAZLIK KONUSU KREDİNİN TİCARİ KREDİ OLDUĞU - MÜTESELSİL KEFİL OLAN BORÇLU ŞAHISLARIN BİZZAT KENDİ VEKİLLERİNİN BEYANINDA DA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE ASIL BORÇLU ŞİRKETİN ORTAĞI OLDUKLARI ANLAŞILDIĞI - 818 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEKİ SÖZLEŞME BAKIMINDAN KEFALET İÇİN EŞ RIZASI ARANMADIĞI - ŞİRKET ORTAĞI OLAN BORÇLULAR İÇİN EŞ RIZASININ ARANMAYACAĞI AÇIK OLDUĞU

ÖZET: Uyuşmazlık konusu kredinin ticari kredi olduğu, müteselsil kefil olan borçlu şahısların, bizzat kendi vekillerinin beyanında da belirtildiği üzere, asıl borçlu şirketin ortağı oldukları anlaşılmaktadır. 818 S. BK’nın yürürlük tarihindeki sözleşme bakımından kefalet için eş rızası aranmadığı gibi, 6098 S. TBK’nın yürürlük tarihindeki sözleşme bakımından ise, kefaletlerin tarihi 10.11.2013 olup, aynı yasanın 584/3. maddesi (6455 S. Yasa ile 28.03.2013 tarihli değişiklik) uyarınca şirket ortağı olan borçlular için eş rızasının aranmayacağı açık olduğundan borçlular vekilinin bu yöndeki istinaf itirazlarının reddi gerekmiştir.

ŞİKAYET DAVASI - KEFALETİN ŞEKLİNİ DÜZENLEYEN MADDELERDE BELİRTİLEN ŞARTLARDA DÜZENLENMEDİĞİ - MAHKEMECE ŞİKAYETİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: İcra kefaleti ve taahhütü içeren kısmın, kefilin olacak kişi kendi el yazısı ile yazılmadığı ve kefilin inin yazılı olarak rızasını kapsammadığı, görülmekte olup, bu şekliyle, kefalet belgesinin, kefalet şartlarını düzenleyen maddelerde belirtilen hususları kapsamadığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor