Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

A. KESİNLEŞMİŞ CEZANIN ERTELENMESİ NEDİR, B. CEZANIN ERTELENMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR, C. KESİNLEŞMİŞ CEZANIN ZAMAN AŞIMI

  • Kesin olarak verilen hükümlerle niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümler Adalet Bakanlığı’nın göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz olunur.
  • Temyiz isteği Yargıtay’ca yerinde görüldüğü takdirde, hüküm kanun yararına bozulur. Bu bozma hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmaz.
  • Bozma kararının bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderilir ve Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayınlanır.

Yargıtay Kararı – Kesinleşmiş Cezanın Ertelenmesi

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2014/27924 Karar: 2016/9634 Karar Tarihi: 18.05.2016

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU – SANIKLARIN İKİ FARKLI MAĞDURA KARŞI SUÇU İŞLEDİKLERİ – SEVK MADDELERİNİN İKİ KEZ UYGULANMASI YÖNÜNDE İDDİANAMEDE AÇIKLIK BULUNMADIĞI – SANIKLARA EK SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanıkların iki farklı mağdura karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlediklerinin iddia edilmesine rağmen, sevk maddelerinin iki kez uygulanması yönünde iddianamede açıklık bulunmadığının anlaşılması karşısında, TCK’nın 116/1-4 maddelerinin iki kez uygulanması ihtimaline binaen, sanıklara ek savunma hakkı verilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurularak CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 116, 119) (5271 S. K. m. 226) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Sanıklar hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Hükümde; sanıklar hakkında “sanıkların geçmişteki hali ve suç işleme konusundaki eğilimleri göz önüne alınarak cezalarının ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaat oluşmadığından” verilen cezaların ertelenmemesine karar verildiği halde, “sanıkların duruşmalarda saygılı tutumu sebebiyle” denilerek her iki gerekçe arasında çelişki bulunmaması karşısında tebliğnamedeki (1) nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiş; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2-Sanıklar hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Hükümde; sanıklar hakkında “sanıkların geçmişteki hali ve suç işleme konusundaki eğilimleri göz önüne alınarak cezalarının ertelenmesi halinde bir daha suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaat oluşmadığından” verilen cezaların ertelenmemesine karar verildiği halde, “sanıkların duruşmalarda saygılı tutumu sebebiyle” denilerek her iki gerekçe arasında çelişki bulunmaması karşısında tebliğnamedeki (1) nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiş; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş; dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Sanıkların iki farklı mağdura karşı konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlediklerinin iddia edilmesine rağmen, sevk maddelerinin iki kez uygulanması yönünde iddianamede açıklık bulunmadığının anlaşılması karşısında, TCK’nın 116/1-4 maddelerinin iki kez uygulanması ihtimaline binaen, sanıklara ek savunma hakkı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurularak CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması,

2- Sanık …’un ise müştekilerin ikametlerine hırsızlık amacıyla girdiği esnada sanık …’ın dışarıda gözcü olarak beklediğinin ve konut dokunulmazlığının ihlali suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında, sanıklara verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 119/1-c maddesi uyarınca artırılması gerektiğinin gözetilmemesi

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 18.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.