Kıdem Tazminatına Esas Ücret Nasıl Hesaplanır

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

Ayrıca gece bekçi olarak çalışan işçinin açmış olduğu başka bi davada ise, YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/22163 KARAR: 2015/33820 iş yerinde ilk işe başladığı 3 yıl boyunca gece bekçiliği yaptığını daha sonra ise izotop bölümünde 950 TL ücretle çalıştığını iddia etmiştir. Davacının çalıştığı izotop bölümünün ne olduğu ve davacının ne iş yaptığı dosya kapsamındaki belgelerden anlaşılamamıştır. Öncelikle davacının izotop bölümünde yaptığı işin ne olduğu taraflara açıklattırılarak buna göre emsal ücret araştırması yaptırılması ve ücretin tayini gerekmektedir şeklinde yargıtayca karar verilmiştir.

Yine başka bir kararda, YARGITAY 9. Hukuk Dairesi ESAS: 2015/18393 KARAR: 2015/34365 bordroda yer alan bürüt ödeme rakamlarına yol ve yemek yardımını da ilave ederek tazminatları belirlemiştir. Mahkemece bilirkişi hesap raporu alınmaksızın resen hesaplama yapılmış ve bordroda yer alan çıplak bürüt rakamı üzerinden tazminata esas ücret belirlenmiştir. Davacı vekili hesaplamanın yapıldığı oturumda giydirilmiş ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğini belirtmiştir. Dairemizce birleştirilerek incelemesi yapılan dosyaların bazılarında ihale şartnamesi yer almakta olup, şartnamenin 25.3.2. maddesinde, günlük 6,50 TL yemek ve 6.50 TL yol bedeli ödeneceği ve ödemenin bordrolarda gösterileceği yazılıdır. Ay içinde 25 günlük çalışma karşılığı ödemeler toplamı 325,00TL olup, sair ödemeler sütunu altında yapılan ödeme tutarı da aynı miktardır. Şu hale göre davalıya ait işyerinde günlük 6,50 TL yol ve aynı miktar yemek yardımı yapıldığı açık olup, tazminata esas giydirilmiş ücretin belirlenmesinde sözü edilen yardımlar da dikkate alınmalıdır, şeklinde karar verilmiştir.

Kıdem Tazminatına Esas Ücret Nasıl Hesaplanır – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/32909 Karar: 2015/33914 Karar Tarihi: 30.11.2015

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – KIDEM TAZMİNATI HESABINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÜCRET NOKTASINDA TARAFLAR ARASINDA UYUŞMAZLIK BULUNDUĞU – KIDEM TAZMİNATINA ESAS ALINACAK OLAN ÜCRETİN TESPİTİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir. (4857 S. K. m. 32)

Dava ve Karar: A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacı işçinin 2007-2010 yılları arasında davalıya ait birçok şantiyede sıvacı ustası olarak en son saat başı 3,00 Amerikan Doları ücret ve prim karşılığı çalıştığını, yol, yemek, barınma ve ısınma masraflarının davalı tarafça karşılandığını, iş akdinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini fakat tazminatlarının ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz: Kararı davalı vekili yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dâhil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

Davacı vekili davacı işçiye sağlanan yol, yemek, barınma ve ısınma yardımları konusunda açıklayıcı bir beyanda bulunmamış, 17.3.2015 tarihli dilekçesi ile İstanbul Anadolu 8. İş Mahkemesi’ndeki bilirkişi raporuna atıfla her ay 200-300 Amerikan Doları kamp gideri adı altında tahakkuk yapılacağını, emsal davalarda 200-300 Amerikan Doları sosyal yardım yapıldığının kabul edildiğini bildirmiştir. Hükme esas alınan hesap raporunda bilirkişi afaki olarak işçiye sağlanan yardımlar toplamını 725 TL, fesih tarihindeki Türk Lirası/Amerikan Doları kuruna göre 501 Amerikan doları olarak esas almıştır. Daha evvel Dairemizce temyiz incelemesi yapılan birçok dosyada davacı işçilere yapılan sosyal yardımların karşılığı 200 Amerikan Doları olarak kabul edilmiş ve bu kararlar Dairemizce onanmıştır (9. HD 04.05.2015 tarih ve 2015/7420 Esas 2015/16223 Karar; 9. HD 02.11.2015 tarih ve 2015/29179 Esas 2015/30886 Karar sayılı ilamları). Davacı lehine fahiş miktarda sosyal yardım hesabı yapan bilirkişi raporuna itibarla hüküm kurulması hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA,

Kıdem Tazminatına Esas Ücret Nasıl Hesaplanır

Kıdem Tazminatına Esas Ücret Nasıl Hesaplanır

Diğer makaleleri İş hukuku dava ve tazminat ve Ankara avukat genel sayfasından diğer konulara göz atabilirsiniz.