Kira Alacağının İcra Takibi

A. KİRA ALACAĞININ İCRA TAKİBİ NASIL OLUR B. İCRA ALACAĞI İCRA TAKİBİ C. KEFİLE İCRA TAKİBİ

 • Ödenmemiş Kira Alacağı İçin İcra Takibi Açılarak Ödenmemiş Kira Ve aidatların Tümü istenebilir.
 • Kira Kontratında Kefil Var ise Kiranın Yıllık Toplamı Üzerinden Damga vergisi yatırılarak İcra Takibi Açılır.
 • İcra Takibi Açılması Haklı Tahliye sebeplerindendir.
 • 30 günlük İcra Ve tahliye istemi ile açılan icralarda 30 gün içerisinde borç ödenmez ise Tahliye Davası Açılabilir.
 • Ayrıca kiracı tahliye davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı – Kira Alacağının İcra Takibi

 • T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2013/8913 Karar: 2014/1965 Karar Tarihi: 24.02.2014
 • KİRACILIĞIN TESPİTİ İSTEMİ – DAVALININ KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİMLERE KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN SAVUNMADA BULUNMASI – DAVACININ DAVALININ KİRACILIĞINI KABUL ETTİĞİNİN KABULÜ – KİRACILIĞIN TESPİTİ VE ÇEKİŞMENİN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
 • ÖZET: Davacı taşınmazın hacizden önceki bir tarihten beri kiracısı olduğunu iddia etmiş buna ilişkin kira sözleşmesi ve kiralanana ait resmi kurumlardan elektrik, su ve doğalgaz abonman sözleşmelerini ve faturaları ibraz etmiştir. Davalı vekili tüm savunmalarında davacının kiracı olduğuna açıkça karşı çıkmamış, kira sözleşmesinin kimlere karşı ileri sürülebileceğine ilişkin savunmalarda bulunmuştur. Bu nedenle davacının davalının kiracılığını kabul ettiğinin kabulü gerekir. Davacı açıkça kiracılığa karşı çıkmadığına göre davanın kabulü ile kiracılığın tespiti ve çekişmenin giderilmesine karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
 • Cebri icra kanalıyla taşınmazı iktisap eden davalı bankanın talebi ile İİK 135/2 maddesine göre davacı kiracıya fuzuli şagil olduğundan bahisle tahliye emri gönderilmiş tahliye emrinin davacıya 19.10.2012 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine süresinde itiraz ederek kiracılığın tespiti için bu davayı açmıştır. Davacı taşınmazın hacizden önceki bir tarihten beri kiracısı olduğunu iddia etmiş buna ilişkin kira sözleşmesi ve kiralanana ait resmi kurumlardan elektrik, su ve doğalgaz abonman sözleşmelerini ve faturaları ibraz etmiştir. Davalı vekili tüm savunmalarında davacının kiracı olduğuna açıkça karşı çıkmamış, kira sözleşmesinin kimlere karşı ileri sürülebileceğine ilişkin savunmalarda bulunmuştur. Bu nedenle davacının davalının kiracılığını kabul ettiğinin kabulü gerekir. Davacı açıkça kiracılığa karşı çıkmadığına göre davanın kabulü ile kiracılığın tespiti ve çekişmenin giderilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

YARGITAY: KİRA ALACAĞINA İCRA TAKİBİ

 • T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2013/8827 Karar: 2013/16925 Karar Tarihi: 17.12.2013
 • TAKİBE İTİRAZ DAVASI – KARAR DÜZELTME İSTEMİ – TAKİBİN KİRALAYAN SIFATI BULUNMAYAN VE SÖZLEŞMEYİ KEFİL SIFATIYLA İMZALAYAN TARAFINDAN YAPILDIĞI – DAVACININ KİRALANANDA PAYININ BULUNDUĞU – DAVACININ AKTİF DAVA EHLİYETİNİN BULUNDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Bozma ilamında her ne kadar icra takibinin kiralayan sıfatı bulunmayan ve sözleşmeyi kefil sıfatıyla imzalayan Ş… tarafından yapıldığı davanın da aynı şekilde açıldığı, bu durumda davanın aktif dava ehliyeti yönünden reddi gerektiği belirtilmiş ise de tapu kaydından anlaşıldığı üzere davacının da kiralananda payı bulunduğu bu yönü ile kiralayanlar arasında yer aldığı bölünebilir kira alacağı bakımından davacının aktif dava ehliyetinin bulunduğu, davacının kira parasından kendi payına isabet eden kısmını dava ve takip konusu yapabileceği, bu defaki incelemede anlaşılmıştır. Bu yönüyle davacının alacak yönünden karar düzeltme istemi yerindedir.
 • İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, Dairemizin 18.03.2013 gün ve 2013/1684-2013/4644 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmesi üzerine bu defa davacı tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava kira alacağının tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar davalının temyizi üzerine Dairemizin18.03.2013 tarih ve 1684/4644 sayılı kararı ile bozulmuş, bozma kararı üzerine davacı vekili süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
 • 1- Düzeltilmesi istenen Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut belgeler karşısında davacının tahliye istemine yönelik karar düzeltme isteği yerinde görülmediği gibi karar düzeltme istemi 6100 sayılı HMK. ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK. nın 440.maddesinde yazılı hallerden hiç birine de uymadığından İİK. nın 366.ve HUMK. nın 442.maddeleri uyarınca REDDİNE,
 • 2- Davacının alacağa yönelik karar düzeltme istemine gelince; Kiralanan taşınmaz paylı mülkiyete konu olup, davacının tapudaki payı 3/16’dır. Kira sözleşmesi L… ve müşterekleri ile davalı arasında düzenlenmiştir. Kiralayan konumundaki L…’da kiralananın paydaşlarındandır. Sözleşmeyi davacı L… ve müşterekleri adına vekil olarak imzalamıştır. Bozma ilamında her ne kadar icra takibinin kiralayan sıfatı bulunmayan ve sözleşmeyi kefil sıfatıyla imzalayan Ş… tarafından yapıldığı davanın da aynı şekilde açıldığı, bu durumda davanın aktif dava ehliyeti yönünden reddi gerektiği belirtilmiş ise de tapu kaydından anlaşıldığı üzere davacının da kiralananda payı bulunduğu bu yönü ile kiralayanlar arasında yer aldığı bölünebilir kira alacağı bakımından davacının aktif dava ehliyetinin bulunduğu, davacının kira parasından kendi payına isabet eden kısmını dava ve takip konusu yapabileceği, bu defaki incelemede anlaşılmıştır. Bu yönüyle davacının alacak yönünden karar düzeltme istemi yerindedir.