Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır, konusu ile ilgili olarak açıklamalara yer verilmiştir.

Kira sözleşmesinde amaç ilerde çıkacak itilaflarda dolayı hukuki süreç de en önemli ispat aracıdır. Sözleşme kelime anlamı olarak, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan anlaşmalar olarak tanımlayabiliriz. Kira terimlerinden bahsedecek olursak kira verilen yerden bir bedel karşılığı yararlanan kimseye kiracı, kira sözleşmesine konu olan mala da kiralanan, kiralanandan yararlanan kimseye kiralayan denilir. Gelir getirmeyen taşınır ve taşınmazların kiralanmasına Adi Kira; gelir getiren malların veya gelir sağlayan hakların kiralanmasına Hasılat Kirası denir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır, sorusunu cevaplarken, Kira sözleşmesi  “Yazılı” veya “Sözlü” olarak yapılabilir. Sözleşmenin ispat açısından yazılı yapılması daha uygundur. Önemli kira getirisi yüksek Kira sözleşmelerinin hazırlanmasında ise avukat hukuki destek alınmasında fayda vardır. Sözleşmenin Avukat ile hazırlanması ve ilerde meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davaları, Tahliye davaları ve diğer davalarda ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü Tahliye davaları ve alacak davaları, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı davalardandır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanırken özel şartların doldurulması, varsa özel durumlar bu maddede belirtilmesi gerekmektedir. Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır,  örnek olarak aşağıda özel şartların yazılması yer almıştır.

1- Kiracı ile mal sahibi akdedilen iş bu kira mukavelesindeki genel şartlardan başka aşağıda yazılı özel şartları da aynen kabul etmişlerdir.

2- Kiralanılan yer sözleşmede yazılı maksatla kullanılacaktır.

3- Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.

4- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez. Kiracı, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez.

5- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.

6- Kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir.

7- Kullanıma elverişli bulundurulduğu sürece kiralanan, kiracının kendisinden kaynaklanan bir sebeple kullanılmasa veya sınırlı olarak kullanılsa bile kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu durumda, kiraya verenin yapmaktan kurtulduğu giderler kira bedelinden indirilir.

8- Kiracı ……….-TL olan kira bedelini her ayın en geç ….. günü akşamına kadar gecikmeye sebebiyet vermeden belirtilen hesaba ödeyecektir. Kiracı, muaccel olan kira bedelini ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren tarafından verilen … günlük süre içinde de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedebilir. (Banka Hesap No: …………………)

9-  Kiracı mal sahibine teminat olarak üç aylık kira bedeli olarak …….-TL depozito (güvence) vermiştir. Bu bedel, tahliye anında muhtemel daireye verilebilecek zarar ziyan ve yine muhtemelen ödenmeyen Kira bedelleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Site Aidatları mahsup edilecektir. Artan kısım iade edilecek, eksik kısım kiracıdan tahsil edilecektir. Bu durumların olmaması halinde verilen miktar aynen iade edilecektir.

10- Kiracı söz konusu taşınmazda birinci yılın sonunda oturmaya devam etmek isterse kira bedeli bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla ……… oranında artırılarak ödenecektir.

11- Tebligat adresleri kira sözleşmesindeki adresler olup, değişiklikler yazı ile bildirilecektir. Bildirilmemesi halinde sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir.

12- Kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

13-  İşbu kira kontratı ….. nüsha olarak …/…/….. tarihinde düzenlenmiş olup kira başlangıç tarihi …../…../…. tarihidir. Taraflarca serbest iradeleri ile oluşturulmuş, okunmuş ve imza altına alınmıştır. …/…/…

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/10645 Karar: 2015/9792 Karar Tarihi: 12.11.2015 – Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ NEDENİYLE BORÇLU KİRACININ TEVDİİ MAHALLİ TAYİNİ İSTEMİ – TEVDİ MAHALLİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ – TEMYİZ İSTEMİNİN REDDEDİLDİĞİ

ÖZET: Uyuşmazlık, kira sözleşmesinden kaynaklanan borç nedeniyle, borçlu kiracının tevdii mahalli tayini istemine ilişkindir. Mahkemece tevdi mahalli isteminin kabulüne karar verilmiş, karar karşı taraf vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz istemi reddedilmiştir.

Sonuç: Mahkemece verilen tevdii mahalli tayini talebinin reddine ilişkin karar 6100 Sayılı HMK’nun 382.maddesinde sayılan çekişmesiz yargı işlerinden olduğundan ve temyizi kabil kararlardan olmamasına göre HMK.nun geçici 3.maddesi yollamasıyla HUMK.nun 428.maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE,

T.C. YARGITAY 21.Ceza Dairesi Esas: 2015/3898 Karar: 2015/5333 Karar Tarihi: 19.11.2015 – Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK SUÇU – SANIĞIN ANNESİ YERİNE KİRA SÖZLEŞMESİNE KENDİ YERİNE İMZA ATMASINA ÖNCEDEN MUVAFAKAT VERİP VERMEDİĞİ – KİRA SÖZLEŞMESİNİN HANGİ TARİHTE YAPILDIĞI – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda alınan bilirkişi raporlarında suça konu kira sözleşmesindeki imzaların sanığa ait olduğunun tespit edilmesi karşısında sanığın annesi olan ….’e oğlu olan sanığın kira sözleşmesine kendi yerine imza atmasına önceden muvafakat verip vermediğinin sorulması, suça konu kira sözleşmesinin 05.02.2010 tarihli olması nedeniyle bahsi geçen evin satış tarihinin, tapudan sorulması sözkonusu kira sözleşmesinin gerçekte hangi tarihte (yazılı ya da sözlü) yapıldığının da taraflardan sorulmasından sonra toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre yüklenen özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının yasal unsurları itibariyle oluşup oluşmadığı karar yerinde açıklanıp tartışılarak hüküm kurulması yerine, eksik incelemeyle sanığın her iki suçtan mahkumiyetine hükmolunması isabetsizdir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6615 Karar: 2015/9221 Karar Tarihi: 02.11.2015 Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

TAHLİYE VE KİRA ALACAĞI DAVASI – TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLLİ İSTEMİ – UMUMİ HÜKÜMLERE GÖRE AÇILAN DAVANIN ESASININ İNCELENMESİ GEREĞİ – MAHKEMENİN GÖREVSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsilli istemine ilişkindir. Davalı süresinde yaptığı itirazında borcu olmadığını beyan etmiştir. İtiraz üzerine davacı vekili 15.02.2013 tarihinde açmış iş bu dava ile temerrüt nedeniyle tahliye ve kira alacağının tahsilini istemiştir. İcra takibi sonucu gönderilen ödeme emrine itirazda alacaklı isterse mercide itirazın kaldırılmasını isterse Sulh Hukuk Mahkemesine tahliye davasını açabilir. Bu seçimlik hakkını kullanması davacının kendisine aittir. İİK 67 maddesinde takip talebine itiraz edilen ve itirazın kaldırılması için mercie müracaat etmeyen alacaklıya umumi hükümler dairesinde itirazın iptalini dava edebileceğini belirtmiş aynı yasanın 269 maddesinin 4 bendinde alacaklının umumi hükümler dairesinde davayı açmaya mecbur kalması halinde de ihtarlı ödeme emrinin ihtar yerine geçeceği ifade edilmiştir. Bu durumda umumi hükümlere göre açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken mahkemenin görevsizliğine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır

 

Makalede Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır konusu verilmiştir. Diğer makaleleri okumak için Ankara avukat sayfasına bakabilirsiniz.  Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır konun önemine binaen bir avukat desteği alınmasını öneriyorum. Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır, şeklinde belirtilen konular Kira Sözleşmesi Nasıl Yazılır Hazırlanır soruları ortaya çıkacaktır.