Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı Avukat ile takip edilmesi meydana çıkacak hukuki anlaşmazlıklar olan, Alacak davası, İcra takibi, icra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında ispat, davanın kazanılması ve ilerlemesinde önemlidir. Çünkü icra takibi, itirazın iptali veya kaldırılması, tahliye davası, dava bakımından hem zaman alan hemde masraflı olan davalardandır. Kira tahliye davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması nedeniyle fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.  Konut ve çatılı işyeri kiralarında Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez.Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hakimden bu konuda bir karar vermesini isteyebilir.

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması halinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarname Örneği

Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı yada ihtarnamesi delil niteliği taşıması sebebiyle bu işlemin noterden yapılması gerekmektedir. Konuyla bağlantı olması nedeniyle ihtarname nasıl yazılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Her türlü hukuki işlemlere gibi  Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı, ihtarnamesi, İstekde bulunan, ihtar edilecek diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri yazılır. Daha sonra  İhtarı ve ihbar konusu yazılır, açıklama bölümünde ise konu anlaşılır cümlelerle anlatılır.Tüm yazım işlemleri tamamlandıktan sonra İstemde bulunanın imzasını, Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile), kapsar.

… NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN                    :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                               :

VEKİLİ                               : AV. İLKAY UYAR KABA
ADRES :
İHTAR EDİLEN               :

ADRES                               :

KONU                                 : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine/uzatılmayacağına dair ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR               :

İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

Sayın Noter;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …

İhtar Eden Vekili  AV. İLKAY UYAR KABA

Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2010/1762 Karar: 2010/10544 Karar Tarihi: 14.07.2010

KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRACILIĞIN TESPİTİNE DAYALI MUARAZANIN MENİ DAVASI – GÖREVLİ MAHKEME – BİR YILLIK KİRA BEDELİ ESAS ALINARAK GÖREVLİ MAHKEMENİN SAPTANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men’i davası bunlar arasında sayılmamıştır. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınarak saptanmalıdır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tanım ve değerlendirmede hataya düşerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece, açılan davanın kira sözleşmesine dayalı kiracılığın tespitine dayalı muarazanın meni davası olup, HUMK’nın 8/2. maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevi içinde kaldığından mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın görevli Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafça temyiz edilmiştir.

HUMK’nın 8/2. fıkrasında değerine bakılmaksızın kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye, akdin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesi’nin görevi içinde kalacağı belirtilmiştir. Kiracılığın tespiti ve muarazanın men’i davası bunlar arasında sayılmamıştır. Bu durumda görevli mahkemeyi belirlemede davanın değeri, bu bağlamda bir yıllık kira bedeli esas alınarak saptanmalıdır. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki tanım ve değerlendirmede hataya düşerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,

Makalede Kira Sözleşmesinin Uzatılmaması İhtarı ile ilgii genel bilgiler paylaşılmıştır. Diğer makalelerimizi okumak için Ankara avukat sayfasından konulara göz atabilirsiniz.