Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı ve masraflarının iadesi davası Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakimini görevlendirdiği davalar görevlidir.

Kiraya veren, kiralananda, kira sözleşmesinin feshini gerektirmeyen ve kiracıdan katlanması beklenebilecek olan yenilik ve değişiklikler yapabilir. Bu yenilik ve değişikliklerin yapılması sırasında kiraya veren, kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Kiracının, kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır .

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler yapabilir. Yenilik ve değişikliklere rıza gösteren kiraya veren, yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, kiralananın eski durumuyla geri verilmesini isteyemez.Kiracı, aksine yazılı bir anlaşma yoksa, kiraya verenin rızasıyla yaptığı yenilik ve değişiklikler sebebiyle kiralananda ortaya çıkan değer artışının karşılığını isteyemez

Kiracının Faydalı Ve Zorunlu Masrafların Tahsili Davası – Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracı kira sözleşmesi ne dayanarak Kiracının Faydalı Ve Zorunlu Masrafların Tahsili Davası açabilir.  Dava dilekçesine  Kiracının yapmış olduğu Faydalı Ve Zorunlu Masraflara yönelik makbuzlar ektelenir.Kiracı  faydalı ve zorunlu masraflar ev sahibi davalı için 6098 Sayılı kanunun 77.maddesi gereği sebepsiz zenginleşme oluşturmaktadır. İş bu sebeple yapılan masrafların tahsili sebebiyle dava açılarak talep edilir.

Yargıtay Kararı – Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5766 Karar: 2016/4966 Karar Tarihi: 23.06.2016

FAYDALI VE ZARURİ MASRAF ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ – FAYDALI İMALATLARIN YAPILDIKLARI TARİH İTİBARİYLE DEĞERLERİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA YIPRANMA PAYI DA DÜŞÜLEREK HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ – AMORTİSMAN GİDERİ DÜŞÜLMEDEN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece mahallinde keşif yapılmak suretiyle faydalı imalatların yapıldıkları tarih itibariyle değerleri tespit edildikten sonra yıpranma payı da düşülerek sözleşmenin kalan süresi ile orantılı olarak bir hüküm kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile imalatların dava tarihi itibariyle değerleri tespit edilip amortisman (yıpranma) gideri düşülmeden hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Kural olarak kiracı kiralanana yapmış olduğu değer artırıcı imalat bedelini kiralayandan isteyebilir. Zorunlu ve faydalı masraf alacağına ilişkin uyuşmazlığın, dava tarihinde yürürlükte olup olaya uygulanacak 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 526 ve devamı maddelerinde düzenlenen vekaletsiz iş görme hükümlerine göre çözülmesi gerekir. Davacı tarafından 13.11.2012 tarihinde yaptırılan 2012/98D.İş sayılı tespit dosyasında mecura yapılan faydalı masrafların güncel rayiç değerinin 1.003.129TL olduğu, tespit dosyası ve dosya üzerinden inceleme yapan bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen 22.01.2015 tarihli rapor ile buna ek olarak alınan raporda; “mimari” olarak yapılan faydalı giderin sözleşme kapsamında yapılan giderler olup 2.sınıf (B) gurubu yapılardan olduğu ve 2013 yılı Yapı Yaklaşık Maliyet Tebliğinde belirlenen birim fiyatlara göre toplam 19.840TL olduğu, “İnşaat”a yönelik yapılan faydalı imalatların, sözleşmeye uygun olarak yapılanlarının sözleşme tarihi itibariyle malzeme ve işçilik bedeli olmak üzere dava tarihi itibariyle değerinin 442.419TL olduğu, sözleşme dışı yapılan faydalı imalatların toplamının 309.308TL, “makina” imalat bedelinin ise 105.339TL, “Elektrik” imalatına yönelik giderin %30 yıpranma düşmek suretiyle 75.425TL olduğu, toplamda sözleme kapsamında ve sözleşme dışı faydalı imalat bedelinin 954.606TL yapıldığı tespit edilmiş mahkemece bilirkişi raporunda belirlenen bu bedele karar verilmiştir.

Mahkemece mahallinde keşif yapılmak suretiyle faydalı imalatların yapıldıkları tarih itibariyle değerleri tespit edildikten sonra yıpranma payı da düşülerek sözleşmenin kalan süresi ile orantılı olarak bir hüküm kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile imalatların dava tarihi itibariyle değerleri tespit edilip amortisman (yıpranma) gideri düşülmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı

Kiracının Faydalı Masrafları Talep Hakkı konusu bilgi olarak verilmiştir.