Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu

Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu konusu ile ilgili açıklamalı yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

T.C. YARGITAY  6.Hukuk Dairesi  Esas: 2009/9131 karar: 2009/10243 Karar Tarihi: 23.11.2009

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – İCRA TAKİBİNDE BİR YIL SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMESİNE DAYANILMASI – KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNCE OLDUĞU – KEFİLİN TAKİBE KONU KİRA PARALARINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI

ÖZET: Kira alacağında kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinin süresincedir. İtirazın kaldırılması isteminin konusunu oluşturan icra takibinde bir yıl süreli kira sözleşmesine dayanılmıştır. Ancak tahsili istenilen kira paraları kira süresinin bittiği tarihten sonraki döneme aittir. Bu durumda davalı kefilin takibe konu kira paralarından sorumlu tutulmasına olanak bulunmamaktadır. Bu nedenle davalı kefil hakkında açılan davanın reddine karar verilmesi gerekir.

Yargıtay Kararı – Kirada Kefillik Kira Alacağında Kefilin Sorumluluğu

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2006/5059 Karar: 2006/7401 Karar Tarihi: 26.06.2006

İTİRAZIN İPTALİ VE TAKİBİN DEVAMIYLA TAHLİYE TALEBİ – KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU

ÖZET: Kefilin uzayan dönemdeki sorumluluğunun azami hangi süreyle ve hangi miktarla sınırlı olacağının açıkça gösterilmiş olması da şarttır. Ne kadar uzayacağı belirsiz bir kira süresine ilişkin olan ve kefili sınırsız bir sorumluluk altına sokan sözleşme hükümleri geçerli değildir. Kefaletin kiracının, kiralananda faaliyet gösterdiği sürece devam edeceği belirtilmiş ise de; kefilin gerek sorumlu olacağı süre gerekse azami miktar gösterilmemiş olduğu için müşterek müteselsil kefillerin sorumluluğu sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle sınırlıdır.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6237 Karar: 2015/9823 Karar Tarihi: 12.11.2015

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİP – KEFALET SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTI – KİRA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTINA UYULMADIĞINDAN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davalı B.. B.. sözleşmeyi, müteselsil kefil sıfatıyla TBK.nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra 01.09.2012 tarihinde imzalamıştır. TBK.nın kefalet sözleşmesinde şekil şartını düzenleyen maddesi “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” hükmünü içermektedir. Takibe konu kira sözleşmesinde şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğu da değerlendirilmeksizin karar verilmesi doğru değildir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2015/1218 Karar: 2015/2052 Karar Tarihi: 02.03.2015

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ – KİRA ALACAĞI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEKLİ BAŞLATILAN TAKİP – ŞEKİL ŞARTINA UYULMADIĞINDAN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLDUĞU – KEFİL HAKKINDAKİ DAVANIN REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” hükmü bulunmaktadır. Takibe konu kira sözleşmesinde şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece davalı kefil hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/13368 Karar: 2015/201 Karar Tarihi: 14.01.2015

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP – TAKİBE KONU KİRA SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL ŞARTINA UYULMADIĞINDAN KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ OLUŞU – İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİNİN KEFİL YÖNÜNDEN REDDİ

ÖZET: Takibe konu kira sözleşmesinde TBK’nın ilgili maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece itirazın kaldırılması isteminin davalı kefil C.A yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

İcra takibinde ve davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.01.2013 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalı C.A sözleşmeyi müteselsil kefil olarak TBK’nın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra 01.01.2013 tarihinde imzalamıştır. TBK’nın kefalet sözleşmesinde şekil şartını düzenleyen 583. maddesi “Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.” hükmünü içermektedir. Takibe konu kira sözleşmesinde TBK’nın 583. maddesinde belirtilen şekil şartına uyulmadığından kefalet sözleşmesi geçersizdir. Bu durumda mahkemece itirazın kaldırılması isteminin davalı kefil C.A yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Sonuç: Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA,