Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? Komşuların birbirlerine olan sorumluluğu medeni kanunda koruma altına alınmıştır.

Buna göre komşular taşınmaz mülkü ile ilgili yetkilerini kullanırken komşuluk hukukuna uygun davranmak zorundadır. Komşuluk hakkından kaynaklanan komşunun arazisine zarar vermek, komşuluk hakkını engelleyecek şekilde gürültü yapmak, duman yaymak, sarsıntı çıkarmak, taşkına sebep olmak yasaklanmış ve bu tür eylemlere karşı zarar görenlerin dava açma hakkı ortaya koyulmuştur.

Komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi mülkiyet hakkını kullanırken diğer kişilerin korunmasına yönelik açılan davalardır. Yalnızca komşuluk hakkından zarar gören taşınmaz sahipleri değil kiracılar, zilyedi elinde bulunduran kimselerde zararı bulunan komşuya karşı zararın giderilmesini ve zarar sebebiyle meydana gelen hasarın tazminini isteyebilirler.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Komşuluk hukuku sebebiyle dava açılması taşınmaz mülkiyeti sahibi aleyhine olabileceği gibi ortak mülkiyete sahip binalarda yatay veya dikey konumda bulunan komşulara karşı olabilmektedir.

Komşuluk hukukuna aykırı davranılması kendi taşınmazında kazı yaparak su taşkınına sebep olma, taşınmaz üzerinde sarsıntı sebebiyle komşulara zarar verme, gürültü yapma, duman yayma şeklinde gerçekleşebilmektedir.

Komşuluk hukuku dava dilekçesi komşuluk hukukuna zarar veren taşınmaz sahibi aleyhine mahkemeye başvurmak suretiyle gerçekleşir. Dava açmadan önce komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi ihtarnamesi gönderilerek zarar veren komşunun uyarılmasında fayda vardır.

Bu uyarının karşılık bulmaması halinde komşuluk hukukuna aykırı fiil delilleriyle ispat edilerek bu aykırılığın önlenmesi için sulh hukuk mahkemesine başvurulmaktadır.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Davasında Görevli Mahkeme

Komşuluk hukukunda aykırılığın giderilmesi davasında yalnızca hukuki yaptırımlar değil aynı zamanda o bölgede yaşayanların örf ve adetleri de dikkate alınmaktadır. Örneğin ateş yakmanın veya aşırı duman yaymanın komşuluk hukukuna aykırılık oluşturacağı düşünüldüğünde bazı dönemlerde komşunun bahçesinde ocak yakarak kışlık hazırlığı yapma normal karşılanmalıdır.

Komşuluk hukuku görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemeleri komşuluk hukukundan kaynaklanan aykırılığın giderilmesi davasında yetkilidir.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesinde Zamanaşımı

Medeni hukukta düzenlenen komşuluk hukukuna ilişkin konularda dava zamanaşımı süresi herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir. Bununla birlikte taşınmaz malikine ilişkin konularda borçlar hukukundan kaynaklanan süreler dikkate alınmaktadır.

Komşuluk hukukundan zarar gören kimseler, taşınmaz maliklerine karşı borçlar hukuku kapsamında zararı öğrenmelerinden itibaren 2 yıl içinde dava açmalıdır. Komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesi davası 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi Yargı Kararı

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi hakkında örnek yargı kararları aşağıda yer verilmiştir.

Arsası üzerine yapılan inşaatın 5-6 yıl önce yapıldığı, yapı ve iskan ruhsatı alındığı, mimari projeye uygun yapıldığına göre, davacı şirketin arsası üzerine kuyu temel kazısı yapması, inşaat süresinin ve maliyetin artmasına bağlı olarak davalılar tarafından komşuluk hukukuna bağlı olarak zarar vermediği,

Nitekim davalıların inşaatı davacılardan önce yapılıp bitirildiğine göre, davacı şirketin yukarıda yapılan açıklamalar ışığında davalılardan kendi inşaatına yaptığı kuyu temel kazısı bedeli ve inşaatın süresine bağlı olarak maliyet bedelini davalılardan talep etme hakkı bulunmadığı” nedenleriyle davacının istinaf başvurusunun esastan reddine.

Başka bir karar da 634 sayılı Kanunun 35/b maddesinde ise “Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması” hükmüne, 16. maddesinde “Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.” hükmüne.

Ayrıca 19/3. maddesinde de “Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.” hükmüne yer verilmiş; diğer yandan, aynı Kanunun Ek 1. maddesi ile de “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi – İhtarnamesi

…. …. NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME  İHTAR EDEN     :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                           :

VEKİLİ                                          :

ADRES                                          :

İHTAR EDİLEN                        :

ADRESİ                                      :

KONU                                      : Arızalı sulama …………………………….i zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır.  

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz, …. ……….. komşudur.

2-) Bahçenizdeki …………………………….alınamamıştır.

 3-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesind……………………..vermek yasaktır.

4-) Açıklanan …………………………………………mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ        

Av. SAYIN NOTER; Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../….  

İHTAR EDEN VEKİLİ     Av. İlkay Uyar Kaba

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

583 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri