Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi, bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.  Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini dava edebilir. Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.  Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin haklar saklıdır.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi – İhtarnamesi

    …. …. NOTERLİĞİ’ NE

 İHTARNAME

 İHTAR EDEN                     :

 TC KİMLİK NUMARASI             :

 ADRES                                 :

 VEKİLİ                                :

 

ADRES                                 :

 

İHTAR EDİLEN                 :

 ADRESİ                                :

KONU                                   : Arızalı sulama …………………………….i zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz, …. ……….. komşudur.

2-) Bahçenizdeki …………………………….alınamamıştır.

 3-) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 737. maddesind……………………..vermek yasaktır.

4-) Açıklanan …………………………………………mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ        Av.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını,bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz……/…../….

 İHTAR EDEN VEKİLİ     Av.

Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi