Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Manevi Tazminat Davası dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir ve Manevi Tazminat Davası Açılır. Manevi Tazminat Davası genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.  Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

Manevi Tazminat Davasında Tazminat talebinde kural Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.   Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.

Manevi Tazminat Davası esnasında hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.

Aldatma Nedeniyle Manevi Tazminat: Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.

Kişilik Hakları Nedeniyle Manevi Tazminat: Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir. Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.

Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat: Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir . Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir

Manevi Tazminat davası Nasıl Açılır

Manevi Tazminat davası Nasıl Açılır

Maddi  Tazminat Davası Nasıl Açılır

 

Maddi manevi tazminat davasında, Kişiler maddi ya da manevi olarak bir kişi ya da kurum tarafından zarara uğratıldıklarını düşünüyorlarsa, maddi veya manevi ya da ikisi birden için tazminat Davası açma hakkına sahiptir.

Maddi manevi tazminat davasında,Kişinin gördüğü zararlar her zaman maddi nitelikte zararlar değildir.

Maddi manevi tazminat davasında, Kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değeri olan bir zarar ise maddi zarar karşısında bulunulur.

Eğer kişinin uğradığı zarar parayla ölçülebilir değilse kişi manevi zarar görmüştür.

Manevi zarara uğrama durumunda da yasalarımız manevi tazminat talep edilebileceğini hükmetmiştir. Eğer konuyla ilgili özel bir düzenleme yok ise medeni ve borçlar kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde manevi tazminat talep edilebilir. Bu konuda manevi zarar gördüğünü söyleyen şahsın kişilik haklarının yasalara aykırı bir saldırıcı sonucu zarara uğraması durumunda karşı taraftan manevi tazminat istenmesi söz konusudur.

Haksız fiil sonucu meydana gelen ya da sözleşmeye aykırılık sonucu meydana gelen zarar olması mühim değil. Maddi zararlar açısından üst sınır, şahsın uğradığı maddi zarar neyse odur.

Hiçbir şahıs karşılaştığı zararı aşacak oranda maddi tazminata sahip olarak bu yöntemle zenginleşme yoluna gidemez. Buna karşın uğradığı zararın altında tazminatla yetinmek de isteyebilir.

Manevi tazminat davalarında da kişinin uğradığı zarar parayla ölçülecek türden olmadığı için, karşı tarafın ödeyeceği paranın miktarı konusunda güç de olsa hakim karar verir.

Bu konuda yasalar diyor ki manevi zararın miktar olarak tespit edilmesinde ne mağdur kişinin zarara uğramayı isteyecek kadar fazla miktarda tazminata karar verilmeli, ne de zarar veren kişi açısından caydırıcı olmayacak kadar düşük miktarda tazminata karar verilmeli.

Yargıtay Kararları – Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4258 Karar: 2016/5687 Karar Tarihi: 09.05.2016

TAZMİNAT DAVASI – KAZANIN MEYDANA GELMESİNDE DAVALI SÜRÜCÜNÜN AĞIR KUSURLU OLDUĞU – DAVACILAR DESTEĞİ HENÜZ ON ALTI YAŞINDA OLUP KAMYONUN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ – HÜKMEDİLEN MANEVİ TAZMİNAT TUTARLARININ AZ OLDUĞU

ÖZET: kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ağır kusurludur. Olayda davacılar desteği henüz 16 yaşında olup kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş şekli, kusur oranı, olay tarihindeki paranın alım gücü gözetildiğinde hükmedilen manevi tazminat tutarlarının az olduğu görülmekle hükmün bozulması gerekmiştir. (818 S. K. m. 47) (4721 S. K. m. 4)

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, B.K.’nun 47. maddesindeki özel haller dikkate alınarak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K’nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Dairemizce, hükmedilen manevi tazminat miktarlarının az olduğu gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verilmişse de bozma sonrası hükmedilen tutarlar yeterli görülmemiştir. Şöyle ki, kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü ağır kusurludur. Olayda davacılar desteği henüz 16 yaşında olup kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Olayın meydana geliş şekli, kusur oranı, olay tarihindeki paranın alım gücü gözetildiğinde hükmedilen manevi tazminat tutarlarının az olduğu görülmekle hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına, 09.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.