Menfi Tespit Davası Nedir Nerede Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davasıİcra takibi bilindiği üzere alacaklının alacağını borçludan yasal yollarla temin edebilmek için hukuk yoluna başvurmasıdır. Bu durumda icra takibi başlatan alacaklı nasıl ki hukuk yoluna başvuruyor ise, borçlunun da borcu olmadığına dair hukuk yoluna başvurma hakkı vardır. İşte bu hakkını borçlu olduğu iddia edilen kişi menfi tespit davası açarak kullanma hakkına sahiptir.

Menfi tespit davası icra takibinden önce veya sonra açılabilen borçlu bulunulmadığının tespitini yapmak amacı ile açılan bir davadır. Bu durumda bu davada davacı borçlu davalı ise icra dosyasında bulunan alacaklıdır. Davada ispat yükü  alacaklıdadır. Yani alacaklının gerçekten alacağının var olduğunu ispatlaması gerekmektedir.

Ancak bazı durumda ispat edecek olan davacı da yani borçlu da olabilir. Şöyle ki alacaklı ile aralarındaki hukuki ilişki olduğunu doğrulayıp ancak bu hukuki ilişkinin sona erdiğini söylüyorsa ispatlaması gereken davacıdır. Örneğin davacı borçlu B firması davalı alacaklı A firması olsun. A firması B firmasından borcunu almak için icra takibi başlatıyor. B firması da bu icra takibinden sonra A firmasına menfi tespit davası açıp benim böyle bir borcum bulunmamaktadır iddiasında bulunduğu zaman, A firması böyle bir borcun  olduğunu ispatlamakla mükelleftir. Fakat B firması benim A firması ile belirttiğim tarihte hukuki bir ilişkim oldu ancak ben borcumu ödedim demesi durumunda B firması ödediğini ispatlamak zorunda kalacaktı. Kısacası bu dava için borçlunun borçlu olmadığını ileri sürdüğü davadır demek yanlış olmaz.

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Borçlu alacak ilişkisinde bazen kötü niyetli olarak, icra takibi yapılacağı gibi, alacak ve boru ödeme tehdidi altında bırakabilir. Bu durumda borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası nasıl açılır konusunu ele alacağız.

Menfi Tespit Davası Nedir ;  Menfi tespit davası borçlu, alacaklıya karşı borcunun olmadığını ispat etmek için İKK MD:72’ye göre dava açabilir. Bu açılan davalara olumsuz saptama davası veya menfi tespit davası denir. Borçlu, icra takibinden önce veya icra takibi açıldıktan sonra borçlu olmadığının ispat ve tespiti için menfi tespit davası açabilir. Borçlunun menfi tespit davası açmasından sonra alacaklı aynı alacağı için icra takibi yapabilir.

Menfi Tespit davası yukardada belirttiğimiz gibi iki şekilde açılabilir. Şimdi aşağıda menfi tespit davası nasıl ne şekilde açılır onu anlatacağız.

İCRA TAKİBİNDEN AÇILMIŞ MENFİ TESPİT DAVASI

Menfi tespit davası icra takibinden önce açılmış ise “Tedbir Kararı” istenebilir. Mahkemede bu talep üzerine “ihtiyati tedbir” kararı verebilir. Ancak bu kararın mahkemece verilebilmesi ve icra takibinin durdurulması için, davacının alacağı miktarırın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat göstermesi gerekebilir.

İCRA TAKİBİNDEN SONRA AÇILMIŞ MENFİ TESPİT DAVASI

Borçlu icra takibinden sonra da alacaklıya karşı menfi tespit davası açabilir. Açılan tespit davası ile icra takibi kendiliğinden durmaz. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu mallarının hacz edilmesini önlemek ve gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. İhtiyati tedbir alabilmek için gerekli olan teminat için para dışında da teminat gösterebilir. İhtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.

MENFİ TESPİT DAVASI KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR

Menfi tespit davasında, Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Verilen kararın kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Yine Menfi tespit davasında,Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. Verilen mahkeme kararının  kesinleşmesi üzerine  ayrıca hükme gerek kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, kötü niyet tazminat talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın,  alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz.

MENFİ TESPİT DAVASI NE ZAMAN NEREDE AÇILIR

Menfi tespit davası, icra takibinin yapıldığı, icra dairesinin bulunduğu yer veya alacaklının ikametgahı mahkemesinde açılır. Görevli Mahkeme, alacağın miktarına göre, HUMK MD:8’e göre belirlenir.

MENFİ TESPİT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Menfi tespit davası dava dilekçesi genel başlıklarla bu şekilde yazılır. Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:  Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri,  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,  Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler,  Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Menfi Tespit Davası Nedir Nerede Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nedir Nerede Nasıl Açılır

Avukat  Menfi Tespit Davası Nedir Nerede Nasıl Açılır