Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras Davası Ne Kadar Sürer?
Miras Davası Ne Kadar Sürer? | Miras Davaları Hakkında En Önemli Hususlardan Biri, Miras Davalarının sonuçlanma Süresidir. Günümüz hukukuna baktığımızda güncel olarak bireylerin olağan hayatında da yer alan hukuk ile ilgili konular genellikle ya Aile hukuku ile ilgili olan boşanma davaları, velayet davaları gibi davalardır ya da miras davalarıdır. Miras hukuku güncel bir...
Miras Davası Ne Kadar Sürer konusu açılan mirasa dayalı uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davaların yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Miras Davaları süreleri hakkında bilgi vermeden, bir konuya değinmekte fayda bulunmaktadır. 2019 yılında Yargıda Hedef sürelerine göre davaların sonuçlandırılması konusunda başlatılan çalışma sonuç vermiş olup, artık açılan tüm davalarda hedef süre belirlenmektedir. Günümüz hukukuna baktığımızda güncel olarak bireylerin olağan hayatında da yer alan hukuk ile ilgili konular genellikle ya Aile hukuku ile ilgili olan boşanma davaları, velayet davaları gibi davalardır ya da miras davalarıdır. Miras hukuku güncel bir konu olup genellikle her bir bireyin aşağı yukarı genel bilgileri bildiği hukuk dalıdır.

Miras Davası Ne Kadar Sürer Avukat Ve Danışmanlığı

Günlük hayat içerisine her ne kadar fazla sirayet etse de hukuk eğitimi almayan bireyler içeriğini tam anlamı ile bilmemektedirler ve bu nedenle bu konular hakkında avukatlara ve hukuk danışmanlarına tanışmaktadırlar. Miras davalarına giriş yapmadan önce bir hususta konuşmak gerekir. Bu hususta miras hukukunu bireyin hakkın tam anlamı ile sağlayamayabileceği olmasıdır. Bireyler miras ile ilgili hangi konu olursa olsun hukuk eğitimi almış profesyonel miras avukatları ile iş birliği içerisinde çalışmadan oları miras süreci dışında tutarak sadece kendi başlarına hareket ederek haklarının zarara uğramasına sebep olabilmektedirler. Miras hukuku davalarına birazdan değineceğimiz üzere kanun koyucu tarafından oldukça tekniksel bilgi gerektiren payların oldukça hassas bölündüğü miras hukuku ile ilgili durumlarda bireyler hak kaybına uğramak istemiyorlar ise avukatlar ile çalışmaları kendi lehlerine bir durum olacaktır.

Miras Davaları Nelerdir - Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Yukarıdaki bilgilere değindikten sonra miras davalarına değinirsek şunları izah edebiliriz. Her ne kadar miras davaları ya da miras davası olarak nitelendirsek de miras bir bütün olup sadece bir şeyi ifade etmemektedir. Bu nedenle miras üzerinde gerek mirasçıların birbiri ile anlaşmazlığından kaynaklanan gerekse mirasçılar ile murisin ölmeden önce 3. Kişiler ile anlaşma yapmasından ya da herhangi bir sözleşme sonucu mirasından saklı paylarına zarar gelmesinden dolayı mirasçılar ile 3. Kişi ya da kişiler arasında oluşan uyuşmazlıklardan dolayı bir çok dava türü mevcut olmaktadır. Her bir davanın tarafları farklı olmakla beraber şartları ve sonuçları da farklı olmaktadır. Bu nedenle miras davası terimi oldukça genel bir terim olmakla beraber miras davası türlerini içerisinde barındırır. Reddi miras nedeniyle Miras Davası Ne Kadar Sürer? Mirastan mal kaçırma nedeniyle Miras Davası Ne Kadar Sürer? Mirasın taksimi davası ne kadar sürer? Tasarrufun iptali nedeniyle Miras Davası Ne Kadar Sürer ? Tenkis davası ne kadar sürer? Yukarıda anlatılan her bir davanın konusu birbirinden farklıdır. Tarafları da yukarıda yine izah ettiğimiz üzere mirasçıya mirasçı ya da mirasçıya 3. Kişiler olmak zere değişiklik göstermektedir. Makalemizin konusu ise miras davası sürelerinin ne kadar olduğu ve bu hususta değişikliğin olup olmayacağı ile ilgili olduğundan mütevellit miras davaları çeşitleri üzerinde durmadan süre hususuna geçmekte fayda olacaktır. Makalenin başında da izah ettiğimiz üzere oldukça tekniksel bir süreç olan miras davalarında mirasçılar bir avukat aracılığı ile davayı takip etmediklerinde süre oldukça uzun olabilmektedir. Adil yargılanma ilkesini de oldukça olumsuz etkileyen bu süre uzunluğu bir avukatın tayin edilmesi ile oldukça kısalmaktadır. Avukatın temsil sürecinde tebligat gibi hususlar bir tek ona yapılacağından dolayı süre 1 yıla  kadar düşmekte ve hak kaybına uğramayan mirasçılar haklarına daha rahat kavuşa bilmektedirler.

Bir Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu tarafından belirlenen davanın bitirilmesinde makul süreler tespit edilmiştir. Miras davalarının tamamlanması için makul süre 731 gün olarak belirlenmiştir. Miras davasının açılması sonrasında Dava Dilekçesinin incelenmesi ve mahkemenin tensip yapması 7 gündür.

Dilekçe Aşaması İle Miras Davası Ne Kadar Sürer 

Dava dilekçelerin karşı tarafa tebliğ edilmesi, tebliğ edilen dava dilekçesine cevap verilme süresi ve diğer cevap dilekçesinin tebliğ ve cevap verme süreleri yani dilekçe ve cevap verme toplam 132 gündür. Dava dilekçeleri ve cevap süreleri tamamlandıktan sonra ilk duruşma yapılması aşaması gelinmiştir artık. 

Ön İnceleme Duruşması Ne Kadar Sürer?

İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Mahkeme tarafından duruşma günün verilmesi, duruşma günün taraflara tebliğ edilmesi ve duruşmanın yapılması toplam 60 gündür

Tahkikat Duruşması ?

Miras davasında ön inceleme duruşması sonrasında ikinci duruşma olan tahkikat duruşması yapılır. Tahkikat duruşmasında delillerin toplanması ve duruşmanın yapılması için makul süre 60 gündür

İkinci Tahkikat Duruşması Ne Kadar Sürer?

Üçüncü yapılacak duruşma ise tahkikat duruşmasının ikincisidir. Bu duruşmada varsa İsticvap talebi yerine getirilir. Bunun yanında bilirkişi incelemesi, keşif, bilirkişi raporları ve tebliği, tanıkların dinlenmesi için yapılan tüm işlemler için belirlenen süre 410 gündür.

Sözlü Yargılama Ve Karar Duruşması Ne Kadar Sürer?

Miras için açılmış olan davalarda yukarıdaki işlemlerin tamamlanması durumunda artık davanın sonuna gelinmektedir. Davanın en son duruşması Sözlü yargılama ve karar duruşmasıdır. Bu sürenin tamamlanması için ön görülen makul süre 30 gündür. Karar duruşmasında verilen kararın gerekçelerinin hazırlanması ve gerekçeli kararın yazılması 30 gündür. Yukarıda belirtilen tüm süreler çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmesi ve uzaması mümkün olabilmektedir. Uzamasına sebep için birçok durum örnek verile bilinir. Bu süreye İstinaf mahkemesine ve Yargıtay yapılan itirazlar nedeniyle davanın kesinleşmesi için geçecek süreler 731 günlük süreye dahil değildir. 

Miras Davası Ne Kadar Sürer? Sıkça Sorulan Sorular

MİRAS DAVASI NE KADAR SÜRER- DAVANIN ESASI İLE İLGİLİ OLARAK TARAFLARCA GÖSTERİLEN DELİL YA DA DELİLLERİN KISMEN TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMEKLE BİRLİKTE TOPLANAN DELİL YA DA DELİLLERİN DAVAYI ÇÖZÜMLEMEDEN UZAK OLMASI Mahkemece; hacizli taşınmazlarda mülkiyet iddiasına dayanarak da haczin kaldırılmasını isteyen şikayetçinin, şikayet dilekçesinde belirtmiş olduğu mahkeme kararları (vasiyetin açılması, alacak ve tenkis davaları ile vasiyetin tenfizi ve tapuya tescil davası sonucu verilen) getirilmeli, Bu husustaki diğer delilleri sorularak, göstereceği belge ve kayıtlar celp edilmeli ve dolayısıyla haciz tarihi itibariyle taşınmazların şikayetçiye ait olup olmadığı belirlenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir. MİRAS DAVASI NE KADAR SÜRER -VERASET İLAMI - MİRASÇILARIN TÜMÜNE TEBLİGAT ÇIKARILMASI Somut olayda; mahkemece, muris ...'in veraset ilamında yer alan çocuklarının ölü olması, bunların mirasçılarının da vasiyetnameden haberdar olmalarının gerekmesi ve davacı tarafından ...'in oğlu ...'e ait olduğu iddia edilen evler açısından ...'in veraset ilamında yer alan anne olması nedeniyle ...'le arasındaki bağlantının kurulamaması, ...'e ait veraset ilamının çok eski tarihli olup, Söz konusu nedenlerden ötürü yeni veraset ilamının gerekli olması, bunun için ise davacı vekiline süre verilmesine rağmen, söz konusu veraset ilamını mahkememize sunulmaması nedeniyle, talebin reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece, resen mirasçıları tespit edip bunlara vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmak üzere vasiyetname ekli tebligatların çıkarılması, ulaşılamayan mirasçılara adres araştırması yaparak hala ulaşılamayan kişiler varsa ilanen tebligat çıkarması gerekmektedir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara