Müdahalenin Önlenmesi Davası | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Müdahalenin Önlenmesi Davası

Müdahalenin Önlenmesi Davası

Müdahalenin Önlenmesi Davası, Müdahalenin (Elatmanın) Önlenmesi Davası Yetkili Mahkemesi, Müdahalenin (Elatmanın) Önlenmesi Davası Dilekçesi

Müdahalenin men’i davası kişinin malına haksız şekilde müdahale edilmesi durumlarının engellenmesidir. Mülkiyet hakkı mutlak haklar arasında bulunur. Bu hak, Türk Medeni Kanunu kapsamında, mal sahibine mülkiyetinde olan taşınmazlara karşı yapılan haksız iddialara karşı yetki şeklinde verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu 683. Maddesine göre mal sahibinin malı haksız olarak elinde bulunduran kişilere el atmayı engellemesi davası açabilir. Bu noktada hukuki bir kamulaştırma yapılmamış olan mallara karşı olarak mülkiyet konusu taşınmaz için hak iddia edilmesi, mutlak hakkın ihlali olarak yorumlanmaktadır.

Türk Hukuku kapsamında kamulaştırılmasız el atma sebebiyle etkili olan hukuksal yöntemler bulunmaz. Bundan dolayı müdahalenin önlenmesi davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınır. Bu gibi davalarda mutlaka hukuki danışmanlık almak ve kişinin profesyonel bir yardım alarak dava sürecini tamamlaması önemlidir.

Elatmanın Önlenmesi Davası Yargıtay Kararları

Müdahalenin men’i davası görevli mahkeme Sulh veya Asliye Hukuk mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Kademeli olan davalarda, değeri fazla olan davaya göre yetkili mahkeme belirlenmektedir. Şayet kademeli davlardan birinin değeri para ile gösterilmiş ise bu gibi durumlarda değer paraya göre belirlenir.

Kat mülkiyetleri kanununda Sulh Mahkemeleri görev almaktadır. Taşınmazlar üzerinde şayet binalar ya da meyve ağaçları gibi muhdesatlar bulunuyorsa bu yapıların değeri de zeminin değerinin toplanmasıyla dava değeri tespit edilerek görevli mahkeme belirlenmektedir.

Elatmanın Önlenmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Müdahalenin men’i ve tahliye davası süresi, davanın seyrine ve içeriğine göre değişir. Bu davayı açabilmek için de şartlar bulunur. Bunlar:

 • Öncelikli olarak bu davanın şartı, işbu davayı açacak olan kişinin mülkiyet ve yetkilere sahip olmasıdır. Bundan dolayı da dava malik ya da mirasçılar tarafından da açılabilir. Bu noktada en önemli husus ise kişinin sahip olduğu mülkiyet hakkı olarak belirlenmiştir.
 • Bunun yanı sıra diğer önemli husus, haksız müdahale ve saldırı kavramı olmaktadır. Bu davanın açılabilmesi için haklı ve yerine gerekçesi olmadan yapılmış bir saldırı olmalıdır. Bu davada temel esas, mülkiyet hakkının korunmasıdır.
 • El atmanın önlenmesi için açılmış olan bu davalarda mülkiyet hakkında saldırıda bulunmuş şahsın kusurlu olması gerekmez.
 • Müdahalenin Önlenmesi Davası, yetkili mahkeme, mirasbırakanın yerleşim yerindeki sulh hakimi olup mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hakimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir.
 • Çekişmesiz yargı işlerinde, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, basit yargılama usulü uygulanır.
 • Çekişmesiz yargı işlerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça resen araştırma ilkesi geçerlidir.
 • Mahkemeler dışındaki resmi makamlara bırakılan çekişmesiz yargı işlerinde uygulanacak usul, ilgili özel kanunlarında belirtilen hükümlere tabidir.
 • Çekişmesiz yargı işleri arasında yer alan mühürleme, deftere geçirme ve yemin tutanağı düzenleme gibi işlerin icrası sırasında dikkate alınması ve düzenlenecek belgeye yansıtılması sırasında gözetilecek olan hususların ayrıntıyı gerektirmesi sebebiyle bu detaylandırma, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
 • Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlara karşı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel kanuni düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde, istinaf yoluna başvurabilirler.

Müdahalenin Önlenmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 • Müdahalenin Önlenmesi Davası nda Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.
 • Mahkemelerin yetkisi, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir. (6100 S. K. m. 5)
 • 634 sayılı kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.
 1.  Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
 2.  İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
 3.  Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir. (6100 S. K. m. 12)

Müdahalenin Önlenmesi Davası Nasıl Açılır?

 • Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, 634 sayılı kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. (634 S. K. m. 15)
 • Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. (634 S. K. m. 18)
 • Her kat maliki ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur. (634 S. K. m. 18)
 • Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. (634 S. K. m. 33)

Makalemizde Müdahalenin Önlenmesi Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

69 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri