Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi, Bir kimsenin başkasına naklettiği bir menkul malın mülkiyetinin kendisine kalmasını sağlamak için yapılan sözleşmeye “Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesi”; böyle bir sözleşmeyle yapılan satışa “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış” denir. Bu satışın geçerli olabilmesi için, alıcının ikametgâhındaki Noterlikçe onanması ve özel kütüğüne kaydedilmesi şarttır.

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi Örneği

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi Örnek ve bilgi olarak verilmiştir.

MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI          :  ……………

ALICI             : ……………

2- SATICININ MÜLKİYET HAKKINI KANITLAYAN BELGE

…….. Trafik. Tescil Müdürlüğünden verilme …/…/… tarih ve ……. tescil no.lu Motorlu Araç Tescil Belgesi

3- SATILAN VASITANIN NİTELİKLERİ

Plakası:           ………………

Cinsi:              ………………

Markası:          ………………

Modeli:           ………………

Tipi:                ………………

Şasi no:           ………………

Motor no.:       ………………

Motor Gücü:   ………………

Silindir Hac:   ………………

İstiap haddi:   ………………

Net ağırlığı:     ………………

4 – DEĞERİ : (Rakamla) TL.

5- SATIŞ BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

6- TAŞIT ALIM VERGİSİ ÖDEME BELGESİ

……. tarih ve ……… sayılı makbuz ile ……… TL. Eğitime katkı payı ödenmiştir.

7- BORCUN NASIL ÖDENECEĞİ

8- ALICININ TASARRUF HAKLARINI KISITLAYICI HÜKÜMLER

9- SATICININ İBRA ETME GÖREVİ

10- SATICININ MÜLKİYETİ İADE VE FESİH HAKKI

İşbu sözleşme tüm ekleriyle bir bütündür ve …….. tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve taraflarca okunduktan sonra imza edilmiştir.

SATICI AD-SOYAD                                                            ALICI AD-SOYAD

İMZA                                                                                      İMZA

MÜLKİYET MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN MALLARIN HACZİ

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile alınan aracın trafik kaydına, alıcının alacaklısı tarafından haciz konulması halinde satıcının istihkak iddiasında bulunma hakkı vardır. Alıcının alacaklısının satılan üzerine haciz koydurmaları nedeniyle satıcının istihkak iddiasında bulunması halinde, borçlu-alıcı mütemerrit değilse akit feshedilmiş olmayacaktır. Bir başka deyişle, satıcının istihkak iddiasında bulunabilmesi için taksitlerin ödenmesinde temerrüde düşülmesi ve bu durumda satıcının da fesih hakkını kullanması şartları birlikte bulunmalıdır

MÜLKİYET MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN MALLARIN SATIŞI

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi, Alıcı, malın satış bedelinin vadesi gelen taksitlerini ödüyorsa; alacaklı, malın haczedilip satılmasını isteyemez. Bunu isteyebilmesi için, Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesini feshetmesi gerekir. Alıcı, malın satış bedelinin vadesi gelen taksitlerini ödememiş ve böylelikle mütemerrit borçlu durumuna düşmüşse; satıcı sözleşmeyi feshedebilir ve önceden alınmış olduğu taksitleri geri vererek, malın kendisine iadesini isteyebilir.

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi

MÜLKİYET MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN MALLARIN SATIŞIN İPTALİ

Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malların Satışının İptali Davası, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı, ancak resmi şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli olur. Hayvan satışlarında mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi yapılamaz.

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile alınan aracın trafik kaydına, alıcının alacaklısı tarafından haciz konulması halinde satıcının istihkak iddiasında bulunma hakkı vardır. Alıcının alacaklısının satılan üzerine haciz koydurmaları nedeniyle satıcının istihkak iddiasında bulunması halinde, borçlu-alıcı mütemerrit değilse akit feshedilmiş olmayacaktır. Bir başka deyişle, satıcının istihkak iddiasında bulunabilmesi için taksitlerin ödenmesinde temerrüde düşülmesi ve bu durumda satıcının da fesih hakkını kullanması şartları birlikte bulunmalıdır.

TTK. nun 840 ve devamı maddeleri gereğince geminin sicile kayıtlı gemilerden olup olmadığının tespiti, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satılıp satılamayacağı, TTK. hükümleri gereğince başkaca yasal bir işlem yapılıp yapılamayacağı (gemi ipoteği) ile gemi siciline kayıtlı bulunması durumunda öncelikle Türk Ticaret Kanununun 868 ve 884. maddelerinin uygulanması gerektiği, sicile kayıtlı bulunmaması halinde ise mülkiyet ve sair ayni haklar hususunda menkul hükümlerine tabi olmakla birlikte geminin teferruatlarına ilişkin TTK. nun 869 ve gemide meydana gelen hasara ilişkin TTK. nun 870. maddelerinin de uygulanma olanağı bulunduğu gözetilmeksizin Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yargıtay Kararı – Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2005/13495 Karar: 2007/386 Karar Tarihi: 18.01.2007

HASAR TAZMİNATININ TAHSİLİ İSTEMİ – MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA SATILAN GEMİ – GEMİNİN SİCİLE KAYITLI GEMİLERDEN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ – MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE SATILIP SATILAMAYACAĞI

ÖZET: Dava, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılan geminin satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle satışın iptali ile kira ve hasar bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Geminin sicile kayıtlı gemilerden olup olmadığının tespiti, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satılıp satılamayacağı, başkaca yasal bir işlem yapılıp yapılamayacağı (gemi ipoteği) ile gemi siciline kayıtlı bulunması durumunda öncelikle Türk Ticaret Kanununun 868 ve 884. maddelerinin uygulanması gerektiği, sicile kayıtlı bulunmaması halinde ise mülkiyet ve sair ayni haklar hususunda menkul hükümlerine tabi olmakla birlikte geminin teferruatlarına ilişkin hükümleri gereğince karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

Ankara avukat