Muvazaa Satışın İptal Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Muvazaa Satışın İptal Davası

Muvazaa Satışın İptal Davası

Muvazaa Satışın İptal Davası

Muvazaa Satışın İptal Davası

Taraflar arasında hüküm teşkil etmeyecek bu sözleşmeler, niceliklerine göre mutlak muvazaa, adi muvazaa, basit muvazaa ve vasıfsız muvazaa şeklinde değerlendirilmektedir. Söz konusu mutlak muvazaa durumunda tarafların gerçekleştirdikleri sözleşme esas olarak kendilerini bağlamaz, sadece üçüncü şahıslara yönelik sözleşme gerçekleştirilmiş gibi görünmesi hedefi taşır.

Borçlu veya muris taşınmazına dair satış işlemi gerçekleştirmiş izlenimi oluşsa da taşınmaz borçlu/muris yetkisi altında bulunur.

Muvazaa Satış İptali Davası Nasıl Açılır?

Muvazaa hukuksal nedenine bağlı olarak tapu iptali ve tescil davası niteliği kapsamında bir dava türüdür. Muvazaa satışın iptal davası için davacının başvuru gerçekleştirmesi gereken görevli ve yetkili mahkemesi ise taşınmazın yer aldığı noktada bulunan mahkemedir.

Söz konusu muvazaa satış işlemi dolayısı ile hak kaybı yaşayan kişiler bu davada davacı sıfatı alırken, muvazaalı satış işlemini gerçekleştiren taraf veya taraflar ise davalı sıfatını alır. Muris muvazaası durumunda murisin temlik etmiş olduğu kişi veya bu kişi vefat etmiş ise mirasçıları hasım gösterilmektedir.

Muvazaa Satış İptali Davası Zamanaşımı

Muvazaa hukuki yönü dolayısı ile tapu iptali ve tescil davası bir ayni hak davası olmaması dolayısı ile herhangi bir koşulda zamanaşımına tabi tutulmamaktadır.

Muvazaa satış iptali davaları, muvazaa satış işlemini gerçekleştiren taraflar arasında söz konusu olursa yazılı kanıt gerekliliği bulunur. Ancak muvazaa satış işlemini gerçekleştiren kişi ile üçüncü şahıs arasında olması durumunda ise üçüncü şahıs tarafından her tip delil somut kanıt niteliği taşıyarak, dava sürecinde iddianın kanıtlanması hedefi ile kullanılabilmektedir. Bu doğrultu da taşınmazda inceleme gerçekleştirilerek, tapunun uygulanması mümkün kılınır.

YARGITAY: MUVAZAA SATIŞIN İPTALİ DAVASI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3286 Karar: 2014/737 Karar Tarihi: 22.01.2014

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVANIN TAPU İPTALİNE GEREK OLMAKSIZIN DAVACININ ALACAĞINI ALABİLMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞINI İSTEYEBİLMESİ YÖNÜNDE HÜKÜM KURULMASI SURETİYLE DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

Dava, muvazaa iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Satışın muvazaalı olduğu kanıtlanmıştır. O halde, davanın tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde hüküm kurulması suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden yerinde görülmeyen istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Satışın muvazaalı olduğu kanıtlanmıştır. O halde, davanın İİK 283/1 maddesi gözetilerek tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde hüküm kurulması suretiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden yerinde görülmeyen yazılı gerekçeyle istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor