Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi
Ad ve Soyadın Değiştirilmesi için Görevli ve yetkili mahkeme davayı açacak olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Medeni Kanunun 27. maddesine göre ad ve soyadın değiştirilebilmesi için haklı sebeplerin olması ve bu sebepler neticesinde hakimde ad ve soyad değiştirmenin gerekli olduğuna dair kanaat oluşması...
Ad ve Soyadın Değiştirilmesi için Görevli ve yetkili mahkeme davayı açacak olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Medeni Kanunun 27. maddesine göre  ad ve soyadın değiştirilebilmesi için haklı sebeplerin olması ve bu sebepler neticesinde hakimde ad ve soyad değiştirmenin gerekli olduğuna dair kanaat oluşması gereklidir.

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi - Davayı Kim Açabilir?

  • Ad ve soyad değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için,
  • Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler bu davayı sadece kendileri (avukat vasıtası ile) açabilirler.
  • Sınırlı ehliyetsizler, bu davayı yasal temsilcilerinin rızalarıyla (avukat vasıtası ile)açabilirler.
  • Tam ehliyetsizler ise bu davayı bizzat ya da yasal temsilcileri vasıtasıyla açamaz.
Ancak çok önemli bir sebebin varlığı halinde yasal temsilcinin bu davayı açabileceği kabul edilmektedir. Kanuna göre hangi durumların haklı sebep olacağına hakim karar verecektir. Hakim ad ve soyad değişikliğine ilişkin karar verirken, ad ve soyadını değiştirmek isteyen kişinin, ekonomik sosyal ve ailevi menfaatlerini göz önünde bulundurur. Örnek vermek gerekirse; Gülünç ve çirkin anlamlar içeren, Telaffuzu ve yazımı zor olan, Din değişikliği sonrası değiştirilmek istenen, | Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

Yargıtay Kararı -  Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ GETİRİLEN GEREKÇELERİN VELAYET ALTINDA BULUNAN ÇOCUĞUN ANNESİ TARAFINDAN ÇOCUĞA VELAYETEN AÇILAN DAVADA İNCELEME KONUSU YAPILAMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU Soy adının değiştirilmesi istenen A.B. ve velisi A. H.'nun bozma sonrası beyanlarında davacı küçüğün soyadını değiştirmek istediğini belirterek gerekçelerini açıkladıkları anlaşılmış olup bozma ilamında da ayrıntıları ile açıklandığı üzere getirilen gerekçeler davacı küçük A.'nın reşit olduktan sonra açacağı soyadı değiştirilmesi davası sırasında incelenecek hususlar olup velayet altında bulunan çocuğun annesi tarafından çocuğa velayeten açılan davada inceleme konusu yapılamayacağı dikkate alınmadan yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. NÜFUSTA SOYADI TASHİHİ DAVASI - ÇOCUKLARIN REŞİT OLMADIĞI DÖNEMDE BABA TARAFINDAN MAHKEME KARARIYLA SOYADLARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ. REŞİT OLDUKTAN SONRA SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN İSTENEBİLECEĞİ - DİRENME KARARININ İSABETLİ OLUŞU Dava, soyadının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Soyadı, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Reşit olmayan bir çocuk, reşit olana kadar aile soyadını kullanmak zorundadır ancak reşit olduktan sonra soyadını değiştirmek üzere dava açabilir. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar, kural olarak, bizzat şahsın kendisi tarafından kullanılabilir. Bu nedenle de kanuni temsilci tarafından kullanılması mümkün değildir. Bu hakların kullanılmasına karar verme yetkisi kişidedir. İster idari, ister kanuni temsilciye bu yetkinin kullanılması bırakılamaz. Davacıların babası tarafından açılmış dava ile soyadlarının değişmesi halinde, davacılar tarafından açılmış bir davadan söz edilemez. Ankara Avukat sayfamızda diğer makaleleri okuyabilirsiniz. | Ad ve Soyadın Değiştirilmesi

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi | Sıkça Sorulan Sorular

AD VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ - NÜFUS KAYITLARINA İLİŞKİN DÜZELTME DAVALARININ DÜZELTMEYİ İSTEYEN ŞAHISLARIN YERLEŞİM YERİ ADRESİNİN BULUNDUĞU YERDEKİ GÖREVLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILACAĞININ HÜKME BAĞLANDIĞI - DAVACININ TALEBİNİN ÇEKİŞMESİZ YARGI KAPSAMINDA OLMADIĞI ÖZET: 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36.maddesinin 1/a bendinde, nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının düzeltilmeyi isteyen şahısların yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlanmıştır. Davacının talebinin çekişmesiz yargı kapsamında olmadığı, adı geçen kanun maddeleri uyarınca asliye hukuk mahkemesinde görüleceği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 25/12/2013 gün ve 2013/18-464 esas - 2013/1698 karar sayılı ilamıyla da benimsenmiş olup bu nedenle 5490 sayılı Kanunun 36/1-a-b maddesi kapsamında olan uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir." belirtilmiştir. Somut olayda; davacının cinsiyet değişikliğine izin verilmesi nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltmeyi içerdiği, yukarıda belirtilen Yargıtay kararları da gözetildiğinde davacının talebinin çekişmesiz yargı kapsamında olmayıp davaya bakma görev ve yetkili mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemeleri olduğu anlaşıldığından; Antalya 5.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/63 esas 2016/48 karar ve 19/02/2016 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara