Ödeme Şartının İhlali

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Ödeme Şartının İhlali

Ödeme Şartının İhlali

Ödeme Şartının İhlali

Ödeme Şartının İhlali, Borçlu tarafından, alacakların satışına ilişkin talep öncesinde borcunu aksatmadan ve düzenli şekilde ödeme konusunda taahhütte bulunur ve ilk taksiti satış öncesinde hemen vermesi durumunda icra uygulaması yürürlüğü durdurulmaktadır. Borçludan ideal oranda malın haczedilmiş olunması ve her taksitin borcun dörtte biri oranındaki miktardan az olmamak koşulu ve aydan aya ödemesinin yapılması koşulu bulunur.

Bunlara ilaveten söz konusu ödenecek taksitlerin tutarının 3 ayı geçmemesi gerekliliği de bulunur. Borçlu ile alacaklı arasındaki İcra Dairesi’ nde gerçekleştirilecek olan borç taksitlendirme işlemine dair sözleşmenin devamı boyunca ilgili İcra ve İflas Kanunu’ nun 106. Maddesi dahilindeki maddeler uygulanmamaktadır.

Borçlu Ödeme Şartlarını İhlale Ederse Ne Olur?

İcra ve İflas Kanunu’ nun 111. Maddesi kapsamında mucibine ya da alacaklının muvafakati ile İcra Dairesi’ n de oluşturulmuş olan borç ödeme koşullarını, uygun bir neden göstermeksizin ihlal etmiş olan borçlu için, alacaklı tarafından gerçekleştirilen şikayet doğrultusunda 3 aya kadar ‘tazyik hapsi’ kararı alınabilir.

Söz konusu tazyik hapsin uygulanmasına başlanması ile birlikte borçlu borcun tümünü ya da o tarihe kadar icra veznesine ödemek zorunda olduğu tutarı ödemesi durumunda tahliyesi mümkün olur. Ancak ödemelerinde yeniden aksamaya gitmesi durumunda ise hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Türk hukuk sisteminde borç dolayısı ile alınacak tazyik hapsi kararının süresi 3 ayı geçememektedir. (Ödeme Şartının İhlali)

Taahhüdün İhlali Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Borçlu ile alacaklı arasında İcra Dairesi’ nde oluşturulan sözleşmenin taahhütlerine uygun hareket etmeyen ve borç taksitini aksatan borçluya ilişkin olarak, alacaklı açısından şikayet hakkı oluşmaktadır. Alacaklı şikayet işlemlerini bu alanda görevli olan İcra Ceza Mahkemesi’ ne, icra takibinin gerçekleştirilmiş olunduğu noktadaki olması koşulu ile gerçekleştirebilmektedir.(Ödeme Şartının İhlali)

Taahhüdün İhlali Halinde Verilen Hükümler

Borçlu açısından mahkumiyet kararının alınabilmesi açısından gereklilik teşkil eden hususlar;

  • Borçlunun (sanığın) cezai ehliyete sahip olması,
  • Alacaklının şikayetini koşullara uygun olarak yapmış olması,
  • Şikayet edilenin ‘borçlu’ sıfatındaki kişi olması,
  • Borçluya (sanık) yöneltilen suçun unsurları itibariyle meydana gelmesi,
  • İcra takibinin geçerli olması,
  • Gerçekleştirilen taahhüdün İİK (111 ve 340. Madde) kapsamında uygun olması,
  • Ödeme taahhüdünün maddi alacak olması,
  • Borçlu tarafından taahhüdün ihlal edilmesi,
  • Borçlunun taahhüt ihlalinde haklı bir mazeretinin olmaması,

Şeklindedir. Borçlunun İcra ve İflas Kanunu’ nun 340. Maddesi kapsamında 3 aya kadar tazyik hapsine bu hallerde karar verilir. Söz konusu mahkeme kararında hapis uygulamasına başlanmasından sonra borçlu tarafından borcun tümünün ya da o tarihe kadar icra veznesine ödemesi gereken tutarı ödemesi tutarında, tazyik hapsi kararı bozulur.

Yeniden ihlal edilmesi halinde ise mahkeme tarafından yine tazyik hapsi kararı alınır. Bu noktada söz konusu tazyik hapsi kararının kesinlikle yaptırıma dönüştürülmesi ya da erteleme işlemine tabii tutulması gibi bir durum söz konusu olamaz. (Ödeme Şartının İhlali)

Bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Ödeme Şartının İhlali | Sıkça Sorulan Sorular

ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ YARGI KARARI

ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ – TAHSİL HARCI VE PEŞİN HARCIN AYRI AYRI RAKAMSAL OLARAK GÖSTERİLMEMESİ NEDENLERİYLE TAAHHÜTTE BELİRSİZLİK BULUNDUĞU – SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

Dosya kapsamına göre, 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekâlet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiğinden, …. tarihinde alınan taahhütnamede taahhüt tarihi ile son taksit tarihi olarak gösterilen ….tarihi arasındaki işleyecek faiz miktarlarının ayrı ayrı hesaplanarak gösterilmediği gibi, tebligat giderinin, tahsil harcı ve peşin harcın ayrı ayrı rakamsal olarak gösterilmemesi nedenleriyle taahhütte belirsizlik bulunduğundan taahhüdün geçerli olmadığı gözetilmeksizin, sanığın beraatine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 3. İcra Ceza Mahkemesinin 11/06/2015 tarihli ve 2013/253 esas, 2015/411 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

1Soru

Avukata Soru Sor