Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz, ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İhtiyati haciz şartları: Madde 257 – Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 30.07.2003 RG NO: 25184 KANUN NO: 4949/59) (KOD 1) para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:

1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;

2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut (DEĞİŞİK İBARE RGT: 30.07.2003 RG NO: 25184 KANUN NO: 4949/59) kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz:

Madde 265 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/105) (YÜR. TAR.: 06.06.1965) (KOD 2) (KOD 1)

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 30.07.2003 RG NO: 25184 KANUN NO: 4949/63) (KOD 3)
Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere,mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 30.07.2003 RG NO: 25184 KANUN NO: 4949/63)
Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas: 2015/9770 Karar: 2015/9846 Karar Tarihi: 05.10.2015

İHTİYATİ HACİZ DAVASI – İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİNİN YASAYA AYKIRI OLDUĞU – ÇEK HAKKINDA DA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLECEĞİ GEREKÇESİYLE TALEBİN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; çek nedeniyle verilen .. tarihli karara rağmen ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihtiyati hacze itiraz edildiği, ihtiyati hacze itiraz sebeplerinin İİK’nın 265. maddesinde sınırlı sayıda gösterildiği, ihtiyati hacze itiraz eden borçlu vekilince ileri sürülen sebeplerin bu madde kapsamında kalmadığı, kaldı ki ödeme yasağı bulunan çek hakkında da ihtiyati haciz kararı verilebileceği gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir. Hüküm onanmıştır.

İhtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekili; ihtiyati haciz isteyen bankanın talebi üzerine dosya üzerinden inceleme yapılarak ihtiyati haciz kararı verildiğini, ihtiyati hacze konu çek hakkında açılan dava neticesinde 29.4.2013 tarihli karar ile çekin münhasıran Y… Ç… H…..Hırdavat İnş. San. A.Ş. tarafından ibraz edilmesi halinde tedbiren ödemeden men edildiğini, talebe konu çekin alacaklı bankaya ibraz edilmesi sonrasında üzerine karşılıksız kaşesi vurularak hamil Y… Ç….’e ödeme yapılmadığını, alacaklı bankanın bu durumu bilmesine rağmen mahkemenin tedbir yasağını dolanmak amacıyla ve kötüniyetle bu işlemi iptal edip çeki ciro yoluyla devraldığını, bu nedenle bankanın yetkili hamil sayılamayacağını ileri sürerek müvekkili aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

İhtiyati haciz isteyen alacaklı vekili; ihtiyati haciz kararına yapılan itirazın yerinde olmadığını savunarak talebin reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; çek nedeniyle verilen 29.4.2013 tarihli karara rağmen ihtiyati haciz kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ihtiyati hacze itiraz edildiği, ihtiyati hacze itiraz sebeplerinin İİK’nın 265. maddesinde sınırlı sayıda gösterildiği, ihtiyati hacze itiraz eden borçlu vekilince ileri sürülen sebeplerin bu madde kapsamında kalmadığı, kaldı ki ödeme yasağı bulunan çek hakkında da ihtiyati haciz kararı verilebileceği gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA,

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ödeme Yasağı Konulan Çek İhtiyati Haciz

Ankara avukat