Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur? | Ankara Avukat | İlkay Hukuk Bürosu

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?

Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?

Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?

Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur? Ortaklığın giderilmesi basit tarifi ile birden fazla kişi fiziki olarak bölünmemiş  bir bütünün tamamı  üzerinde ve belirli paylarda malik olursa buna paylı mülkiyet bir diğer adıyla müşterek halinde mülkiyet denir.

Paydaşlar kimi zaman bu paydaşlığın bitmesini isteyebilirler. Bu durumda paydaşlara dava açma hakkı doğar. Türk Medeni Kanunu 698/I’de de bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre ortaklığın giderilmesi davası paydaş olan kişilerce açılma durumu  ortaya çıkar. Doğal olarak uzlaşamama sonucu açılan bu davada iki tarafın olması gerekmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus ise ortaklığın giderilmesi davasının hangi şart ve koşullarda mahkeme yolunun kapalı olmasıdır. Eğer miras yolu ile kalan mallar kayıt altında değilse taşınmaz malların üzerinde paydaşların dava açması mümkün değildir. Öncelikle taşınmazların tapuda kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Dava açıldıktan sonra dava konusu taşınmazın mevcut durumu8na bakılır. Burada önemli olan kayıtlı olup olmadığı, miktar ve değeridir. Eğer mahkeme tarafından malın bölünmesi konusunda bir problem yok ise, bölme işlemi gerçekleştirilir. Yine mahkeme tarafından satılması uygun görülürse satılır ve elde edilen miktar paydaşlar arasında bölüştürülür. Aynı şekilde açılmak istenen dava taşınmazın bir kısmı için söz konusu olamaz.

Eğer bir dava açılıyor ise burada bütün taşınmaz için açılması zorunludur. Yani taşınmazın bir kısmının üzerinde bu davanın açılması olanaksızdır. Aynı zamanda eğer söz konusu bina ise Kooperatif Tüzüğü’dne devri  kesinlikle başkasına yapılması yasaklanmışsa bu durumda da bu davanın açılması mümkün olmamaktadır.

Ayrıca okul gibi kamu malları için de  paydaşlığın giderilmesi davası için mahkeme yolu kapalıdır. Aynı durumda devlet hazinesi niteliğinde olan arsalar da bu kategoriye girerler. Taşınmaz malların yanında taşınabilir motor gibi araçlar da bu davaya konu olabilirler. Eğer söz konusu mallar hacizli, ipotekli veya kiralanmış da olsa bu durum dava sürecini etkilememektedir. (Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?)

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nerede Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir İzaleyi şüyu olarak adlandırılan davalardandır. Herhangi bir mal veya gayrimenkul üzerinde ortaklığı bulunan kişiler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında açılan davadır.

Örneğin; bir arsaya ortak olan 4 kişiden 2’si bunu satmak isteyebilir 2’si ise satmamayı isteyebilir.

Bu durumda satışın gerçekleştirilebilmesi için bütün ortakların onay vermesi gereklidir. Ancak uzlaşmaya varılamaması sebebi ile satış yapılmasını isteyen ortaklar, ortaklığın giderilmesi davası açar ve gayrimenkul veya arsa mahkemece satılır. Sonrasında ise elde edilen gelir, paylarına göre ortaklara dağıtılır. (Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?)

Ortaklığın Giderilmesi Davası Basit Yargılama Usulüne Göre Yapılır

Ortaklığın giderilmesi davasında satış mahkemece gerçekleştirilir. Böylece ortaklığın giderilmesi satış ile sağlanmış olmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçe örneği ile makul bir talep yazılarak mahkemeye müracaat yapılarak dava harç ve masrafları yapılarak açılır.

Ortaklığın giderilmesi davası vekalet ücreti davaya göre belirlenen tarife tutarında ödenecektir. Ortaklığın giderilmesi davasında harç mahkemeye göre ödenebilir.

Ortaklığın giderilmesi davası, herhangi bir gayrimenkul üzerinde ortak olarak bulunan kişilerin arasındaki sorune çözüm geliştirmeyi amaçlar.

Davayı açan kişiler ve karşı olanlar, genelde gayrimenkulün mahkemece satılmasındansa kendi aralarında anlaşarak satılmasını tercih etmektedirler. (Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?)

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur? | Sıkça Sorulan Sorular

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - MİRASÇILIK BELGESİNDE GÖSTERİLEN HİSSE VE ORANLARDA MİRASÇILARA DAĞITILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - SATIŞTAN ELDE EDİLECEK GELİRİN HİSSELERİ ORANINDA PAYDAŞLARA DAĞITILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Dava konusu taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu Plansız Alanlar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre hissedar sayısı ve hisse oranına göre aynen taksiminin mümkün olmamasına, tüm hissedarların oy birliğiyle yapılmış rızai taksim hususunun ispatlanamamış olmasına ve taşınmazların değerine yönelik itirazın satış aşamasında yeniden yaptırılacak kıymet takdiri ve kıymet takdirine ilişkin şikayet yoluyla giderilebilecek olması karşısında,

Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığı, öte yandan hükümde satış bedelinin muris C. E.’na ait ….Sulh Hukuk Mahkemesinin …..Esas Karar sayılı mirasçılık belgesinde gösterilen hisse ve oranlarda mirasçılara dağıtılmasına karar verilmesi gerekirken,

Hükmün…bendinde satıştan elde edilecek gelirin hisseleri oranında paydaşlara dağıtılmasına karar verilmesi isabetsiz ise de bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek esastan reddine karar verilmiştir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - PAYDAŞLARIN TEBLİGAT ADRESİ OLARAK MERNİS ADRESLERİNİN GÖSTERİLDİĞİ - MAHKEMECE BİLDİRİLEN MERNİS ADRESLERİNİN İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTENEREK MERNİS ADRESLERİNİN TESPİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ - PAYDAŞLARIN ADRESLERİNİN DE TESPİT EDİLEMEMESİ HALİNDE İLANEN TEBLİGAT YAPILARAK TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMAMASININ İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Dava konusu edilen .. ada, … parsel imar uygulaması sonucunda .. ada .. parsel numarasını aldığı, bu parselin tapu kaydında paydaş H. A. mirasçılardan başka şahısların da paydaş olduğu ve bu paydaşların davacı vekili tarafından dava dilekçesi ile davaya dahil edildikleri, tebligat adresi olarak mernis adreslerinin gösterildiği anlaşılmaktadır. (Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?)

Davacı vekili muhatapların tebligat adresi olarak mernis adresini gösterdiğine göre davacının kişisel verilerin gizliliği kuralına göre ilgili merciden muhattapların adreslerini bizzat araştıramaz, ilgili nüfus müdürlüğü de ilgilisinin ilgisi bulunmadığından bu adresleri vermez.

O nedenle mahkemece bildirilen mernis adreslerinin ilgili nüfus müdürlüğünden istenerek mernis adresleri tespit edildiğinde bu adreslere, tespit edilemediği taktirde yapılacak araştırmalar sonunda adreslerin de tespit edilememesi halinde 7201 sayılı kanunun ilgili gereğince ilanen tebligat yapılarak taraf teşkilinin sağlanması gerekirken yazılı şekilde adresleri bildirilmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.

O nedenle yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde dahili davalıların tespit edilen adreslerine dava dilekçesinin tebliği ile taraf teşkilinin sağlanması için davacı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılarak dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - AYNEN TAKSİM İSTEYEN TARAFIN VERİLEN YETKİ VE UYGUN SÜRE İÇİNDE YAZILI BELGELERİ VE EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYAMAMASI HALİNDE BU PARSEL YÖNÜNDEN SATIŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - ARAŞTIRMA YAPILMADAN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU

ÖZET: Dava konusu ….parseldeki taşınmazda …..adet mesken nitelikli olmak üzere toplam …adet bağımsız bölümün olduğu kargir yapı bulunduğu, her bir paydaşa bir bağımsız bölüm düştüğü, dava konusu taşınmazın bu nitelikleri itibari ile kat mülkiyeti kurulmasına elverişli olduğu, ancak kat mülkiyetine geçiş için bu koşulların varlığı yanında, yukarıda belirtilen tüm koşulların da mevcut olması gerektiği,

Bu bakımdan öncelikle ana taşınmazın onaylı projesinin olup olmadığının araştırılması, eğer yoksa, yapının fenne ve imar mevzuatına aykırı olmadığının, onay verilebileceğinin saptanması durumunda, fiili durumu yansıtan projesinin hazırlattırılıp ilgili imar müdürlüğünün onayının ve oturma izin belgesinin alınması ve imara göre yapılma imkanı bulunan iki katın ve dört bağımsız bölümün yapılması ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddesinde sayılan diğer belgelerin tamamlanması için kat mülkiyeti kurulmak yolu ile ortaklığın giderilmesini isteyen taraflara yetki ve yeterli süre verilmesi,

Bu hususlar eksiksiz yerine gelirse dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıda her bir bağımsız bölümün konumu, yüzölçümü ve kullanım amacı göz önünde bulundurulmak sureti ile değerinin tespiti, bu değere göre özgülenecek arsa payı da saptanarak varsa fiili taksime göre, olmazsa çekilecek kura ile her bir paydaşa birer bağımsız bölüm isabet edecek şekilde özgülenerek (gerekiyorsa bedel farkı nedeni ile ödenecek ivaz da belirlenmek sureti ile) payların denkleştirilmesi, (Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?)

Yönetim planı gibi belgeleri paydaşların tanınan sürede imzalamaktan kaçınmaları halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra kat mülkiyetine geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesi,

Bu koşulların oluşmaması veya aynen taksim isteyen tarafın verilen yetki ve uygun süre içinde yazılı belgeleri ve eksiklikleri tamamlayamaması halinde ise bu parsel yönünden şimdiki gibi satış sureti ile ortaklığın giderilmesi yönünde karar verilmesi gerekirken,

Mahkemece yukarıda belirtilen şekilde araştırma yapılmadan, ortaklığın giderilmesine karar verilmesi isabetsiz bulunmuş olup eksik inceleme ve delil değerlendirilmesi yönündeki eksikliğin giderilmesi ve sonrasında yeniden karar verilmesi için dosyanın mahkemesine iadesine karar verilmiştir. (Ortaklığın Giderilmesi Nasıl Olur?)

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor