Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı | Türkiye de Sosyal Hayatın değişmesi ile birlikte güvenlik sorunları da her geçen gün artmaktadır. Devletin vatandaşını koruması ve güvenli yaşaması açısında gerekli tedbirlerin alınması en öncelikli görevlerinin başında gelmektedir.

Özel güvenlik görevlisi artık yaşamımızın içerisinde nereye gitsek karşımıza çıkan ve bizlerin resmi güvenlik görevlileri birlikte huzur içinde yaşamamızı sağlayan en değerli mesleklerin başında gelmektedir.

Onlara bir maç esnasında, bir alışveriş merkezinde, bir sosyal alanda, konserde, yaşadığımız sitede görmek mümkündür. Özel güvenlik, meslek olarak icra edilebilmesi için eğitim ve sınavlara tabi tutularak sertifika alarak görevlerini silahlı veya silahsız icra eden meslek grubudur.

Özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları, izin hakları, silahlı sertifika tazminatı, maaşları, tazminat hakları hala çözülemeyen ve hak kayıplarına uğrayan meslek gruplarındandır.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminat Hakkı

Kıdem tazminatı bir işçinin aynı iş yerinde en az bir yıl çalışması neticesinde kanunen hak ettiği tazminattır.

Kıdem tazminat hakkını elde etmek için iş kanununda belirlenmiş şartlar dahilinde ayrılması durumunda bu tazminatı işverenden alabilmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplanırken, her ay düzenli olarak almış oldukları, yol yardımı, yemek yardımı ve diğer yardımlar brüt maaşa eklenerek sonuç elde edilir.

İş Akdinin Fesih Sebepleri Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı

İş kanunda iş sözleşmesinin fesih nedenleri açık olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra iş mahkemesi kararlarınca iş kanuna dayanılarak tespit edilen fesih nedenleri mevcuttur.

İş sözleşmesini iş veren feshi edebileceği gibi bu hakkı işçide kullanabilir. Fesih sebepleri içerisinde en çok kullanılan nedenlerden bahsedecek olursak;

Sık Sık Yer Değiştirilmesi Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı

İş yerinde işçinin sık sık yer veya şube değiştirilmesi durumunun en çok karşılaşıldığı meslek grubudur. İşveren geçerli ve zorunlu nedenler dışında işçinin imzalı beyanını almadan yer değiştirmesi iş sözleşmesi fesih nedenidir.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin SGK kayıtlarında Silahsız Gösterilmesi

Özel güvenlik görevlisinin görmüş olduğu ve almış olduğu belgelere izinlere bağlı olarak silahlı ve silahsız olarak görevli olma sınıflandırılması bulunmaktadır.

Bu durum işçinin haklarının ihlal edilmesi ve en az 200 ile 300 tl maaşında SGK hizmet dökümünde eksik görünmesine neden olacaktır.

Bu durum hem işçinin hakkını alamaması hemde devletin resmi kurumlarına yanlış bilgi verildiğinden ceza ve yaptırım uygulanmasına sebep bir durumdur.

Gece Mesailerinin Gerçek Değerden Eksik Veya Hiç Ödenmemesi

Özel güvenlik görevlileri gece ve gündüz durumuna bakmadan işverenin uygulamış olduğu 3 grubun 3 vardiya ile çalışması neticesinde 3 günde bir geceden sabaha kadar çalışmaktadır. Bu çalışmaların çoğu iş kanunda belirtilen bir işçi 11 saatten fazla çalıştırılamaz kuralını da ihlali anlamına gelmektedir.

Fazla Mesailer, Dini Ve Resmi Bayram Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesi

Yukarıda da beyan ettiğimiz gibi 3 vardiya ile çalışma sistemi içerisinde kimi zaman 12 saat hiç dinlenmeden çalışmaya zorlanmaktadır.

Bu çalışma sisteminde ve saatinde uzun tatil dönemlerde en az 2 gün dini bayramlar da çalışması gerekmektedir. Bu yorucu mesainin iş kanunda belirtildiği gibi mesai çalışmasında günlük maalşa ek olarak 1 günlük maaş ödenir.

Özel Güvenlik Görevlisini Ek İşte Ve Farklı Görevlerde Kullanılması

Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma şekli şartları kanunlarla belirlenmişti. Görevi olmayan işlerde çalıştırılması iş sözleşmesinin fesih sebebidir.

Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması Veya Ücretlerinin Ödenmemesi

Özel Güvenlik Görevlilerinin bu yoğun çalışma temposu içerisinde izin kullanması en doğal hakkıdır. İş kanunda da belirtilen yıllık izin hakkı çalışma süresine göre belirlenmektedir.

İşveren Tarafında Haksız Olarak İş Sözleşmesi Feshedilmesi Durumundaki Haklar Nelerdir?

Özel Güvenlik Görevlilerinin İşveren tarafında haksız ve keyfi olarak iş sözleşmesinin sonlandırılması günümüzde sıkça yaşanan durumların başında gelmektedir.

Bu durumda işçi iş sözleşmesinin haksız olarak fesih yapıldığını ispat etmek zorundadır. Feshin haksız olması halinde:

 1. Kıdem Tazminatı hak eder.
 2. Kötü Niyet Tazminatı Talep edilmiş ise işverende 4 maaş tazminat alır.
 3. İhbar Tazminatı Alır.
 4. İşsizlik Maaşı alır.
 5. Varsa yıllık izin ücretlerini alır.
 6. Varsa fazla mesai ücretlerini alır.

Makalede Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Konu hakkında iş hukuku avukatı ile danışma alınması dava sürecinde faydalı olacaktır.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı ve Sıkça Sorulan Sorular

KIDEM TAZMİNATI – İŞÇİALACAK DAVASI – DAVALILARIN SORUMLU OLDUĞU ALACAK VE MİKTARLARI AYRI AYRI GÖSTERİLMİŞ OLUP DOSYA KAPSAMI VE OLUŞA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESAS YÖNÜNDEN REDDİNE.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı Davacının davalı şirkette işçi olarak çalışırken maaş alacaklarının geç ve ödenmesi gibi nedenlerle iş akdini 4857 sayılı Yasa’nın 24/II-e maddesi uyarınca haklı olarak feshettiği, davalı işveren tarafından fesihten sonra maaş ödemesi yapılmasının da bu hususu desteklediği,

haklı fesih nedeniyle davacının kıdem tazminatı talep etmeye de hak kazandığı kanaatine varılarak yapılan kıdem tazminatı ödemesi de göz önünde bulundurularak taleple bağlı kalınarak kıdem tazminatına hükmedilmiş,

davalı TTK’nın sorumluluğunun Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar olduğu dikkate alınarak aşamalı olarak karar verilmiştir.

Davacının yıllık izin talebine ilişkin olarak; ibraz edilen bilgi ve belgelerden davacının kıdemine göre toplamda 28 gün yıllık izin hakkı bulunduğu, yıllık izin alacağı 3.019,61 TL olarak tespit edilmiş olup, taleple bağlı kalınarak 1 TL bu alacağın feshe bağlı haklardan olması ve son işverenin sorumlu olması nedeniyle sadece davalı ……. şirketinden tahsili yönünde hüküm kurulmuştur. TTK yönünden talebin reddine karar verilmiştir.

Davacının Ubgt alacağına ilişkin olarak; alınan tanık beyanlarından UBGT günlerinde çalışıldığının anlaşıldığı ancak karşılığının ödendiği işveren tarafından ispat edilemediğinden davalı tarafların dava dilekçesine karşı zamanaşımı itirazları da değerlendirilerek, davacının UBGT alacağının brüt 796,36 TL olduğu tespit edilmekle, taleple bağlı kalınarak 1 TL nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – YILLIK İZİN KULLANDIRILDIĞININ KULLANDIRILMADIYSA KARŞILIĞININ ÖDENDİĞİNİN İSPATININ İŞVEREN AİT OLDUĞU – İZNİN KULLANDIRILDIĞI VEYA ÜCRETİNİN ÖDENDİĞİ DAVALI TARAFINCA İSPAT EDİLEMEDİĞİNDEN YEREL MAHKEME KARARININ KABUL KARARINDA USUL VE YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı, iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona erdiğinin ispat külfeti işverenlere ait olup; davalılar davacının devamsızlık yaparak diğer bir tersane (Hatsan) de çalıştığını ve bu sebeple,

İş Kanunu 25/2 ye göre iş akdini feshettiklerini beyan etmişler ise de davalı tanıkların beyanları duyuma dayalı olup işverenlerin devamsızlık tutanağı ve işe dön ihtaratı şeklinde işyeri kayıtlarıyla devamsızlık olgusunu ispat edemedikleri aksine davacı tanığının beyanına göre davacının alt işverenin farklı firmasına geçişi kabul etmediği işin işe girişi engellenerek iş akdinin sonlandırıldığı bu haliyle feshin haksız önelsiz olup davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak ettiği değerlendirilmiştir.

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – DAVACININ OLUMSUZ SÖZLERİNİN HAKLI FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMESE DE İŞVEREN AÇISINDAN GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMESİ – İŞE İADE DAVASININ REDDİNE KARAR VERMEK GEREKTİĞİ – YEREL MAHKEME KARARININ ORTADAN KALDIRILMASI.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı ÖZET: Güvenlik görevlisi olarak güven duyulması gereken bir kişinin site sakinlerine yönelik olumsuz tavır içerisinde bulunduğunun açıkça ortaya çıkması karşısında davalı işverenden bu tavırdaki bir işçinin çalışmasına devam etmesini beklemenin hayatın olağan akışına aykırı olduğunun kabulü gerekir.

Bu açıklamalar birlikte dikkate alındığında davacının olumsuz sözleri haklı fesih nedeni olarak kabul edilmese de işveren açısından geçerli fesih nedeni olarak kabul edilmelidir. Söz ve davranışların geçerli fesih nedeni olduğunun kabulü karşısında işe iade davasının reddine karar vermek gerekir.

Bu nedenlerle davalı tarafın istinaf talebinin gerekçedeki farklılık doğrultusunda kısmen kabul kısmen reddine karar verilerek yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermek gerekmiş buna ilişkin hüküm kurulmuştur.

ALACAK DAVASI – DAVACININ KIDEM TAZMİNATI İLE YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ YÖNÜNDEKİ MAHKEME KARARININ İSABETLİ OLDUĞU – HUKUKSAL GEREKÇELERİ İLE DAYANDIĞI MADDİ DELİLLERE VE ÖZELLİKLE BU DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEMESİ.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı Dava dışı ……… İnş. Ltd. Şti ortaklarının, …. Belediyesi ile …. Belediye Başkanlığı, şirket müdürünün …. Belediyesi olduğu, yine davalı şirketin ortaklarının … Belediye Başkanlığı ile Zeynep Biçici olduğu, şirket müdürünün …. Belediyesi olduğu gözetildiğinde, adı geçen şirketler arasında organik bağ olduğu, davacının 06.04.2004 – 17.01.2014 tarihleri arasında ……… Ltd. Şti.’de, 18.01.2014 – 20.08.2015 tarihleri arasında davalı şirkette çalıştığı sürelerin birleştirilmesi sureti ile davacının kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesi yönündeki mahkeme kararının bu yönü ile isabetli olduğu.

İleri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleri ile dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

ALACAK DAVASI – İŞ AKDİNİN KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİNİ GEREKTİRMEYECEK ŞEKİLDE HAKLI NEDENLE FESHEDİLDİĞİ KONUSUNDA İSPAT YÜKÜNÜN DAVALI İŞVERENDE OLUŞU – FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞI DAVALI İŞVERENCE KANITLANAMADIĞI – DAVACI İSTİNAFININ KABULÜ – İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ KALDIRILMASI.

Özel Güvenlik Görevlisinin Kıdem Tazminatı İş akdinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde haklı nedenle feshedildiği konusunda ispat yükü davalı işverende olup davalı işverence verilen cevap dilekçesi kapsamına,

iş akdi fesih yazısına, dosya içerisinde bulunan … Müdürlüğü ve ….Cumhuriyet Başsavcılığı cevabi yazılarına ve tüm dosya kapsamına göre feshin haklı nedene dayandığı davalı işverence kanıtlanamadığından davacı istinafının kabulü ile HMK 353/1-b maddesinin 2. alt bendi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının hüküm altına alınmasına karar vermek gerekmiştir..

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

5.541 Görüntülenme

6 SORULAR

 1. İşe İade Olur Mu dedi ki:

  GÜVENLIK OLARAK ÇALIŞMAKTAYDIM GÖREV SAATIMIZ 12 SAAT VE MEVKISINDE HURDALIKTA IKI KIŞ NOBET TUTUYORDUK . O GUN RAHATSIZLANDIM DR AYGUN GUNDUZ YAZDIGI ILAÇLARI KULLANDIM ILAÇLARI ALINCA DALMIŞIM AMIR GELDI CEP TELEFONU ILE GORUNTU CEKTI . TUTANAK TUTTU BU TUTANAGA SAVUNMA YAPTIM ANCAK BIRGUN SONARA İŞTEN CIKIŞ VERDILER İŞ MAHKEMESINE İŞE IADE DAVASI ACTIM 20.03.2018 GUNU DURUŞMAMIZ VAR SIZCE İŞE IADE KARARI CIKAR MI SAYGILARIMLA ÇALIŞMA HAYATINIZDA BAŞARILAR

 2. Pınar Ankara dedi ki:

  selamlar,
  fabrikamızda çalıştırmak üzere bir özel güvenlik şirketi ile anlaştığımızda, personelin işine son vermemiz durumunda personelin tazminatını sözleşme yaptığımız kendi şirketi mi yoksa biz mi öderiz. Ayrıca bu personelin aylık ssk primleri kim tarafından yatırılır biz mi anlaşma yaptığımız şirket mi
  iyi çalışmalar.

 3. Mustafa dedi ki:

  Merhaba 8 senedir bir fabrikanın kendi bünyesinde özel güvenlik olarak çalışmaktayım tazminat alma hakkımız nedir iş haricinde gidip geliyorum fabrika servis minibüsü kullanıyorum bu sebeplerden dolayı tazminat alabilirmiyim?

 4. Murat Solmaz dedi ki:

  Kıdem Tazminatı Nasıl Hak Edilir? Kıdem tazminatı alabilmemiz için şartlar nelerdir?

  • Avukat İlkay Uyar Kaba dedi ki:

   Kıdem tazminatı hakkına sahip olmak için hukuken aykırı bir neden ile işten çıkarılmış olunması gerekmektedir. İş Kanunu kapsamında belirlenen sebepler haricinde işveren tarafından iş akdine son verilen bir işçi kıdem tazminatı alma hakkına hukuken sahiptir. Aynı zamanda yine ilgili yasa kapsamında işten kendi isteği ile ayrılan bir işçi de kıdem tazminatı alabilmektedir. Kıdem tazminatı 2019 yılında yasa kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde hak edilmektedir.
   Kıdem Tazminatı Hak Edilebilmesi İçin İşten Ayrılma Sebepleri
   Bir işçinin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda normal şartlarda kıdem tazminatı hakkı kaybolmaktadır. İşçinin kendi isteği ile işten çıkması durumunda tazminat alma şartları şu şekildedir;
   • Yapılan iş nedeniyle işçinin sağlığını kaybetmesi ya da herhangi bir hastalığa maruz kalması durumunda,
   • Yapılan iş sözleşmesinde işçi yanıltılmış ise,
   • İşçinin maaşını ya da hak ettiği ödemeleri tam olarak durumunda,
   • İşçinin sigortasız çalıştırılması durumunda,
   • Haklı bir neden olmaksızın işinin niteliğinin değiştirilmesi ya da zorlaştırılması durumunda işçinin kendi isteği ile işten ayrılmış olsa dahi kıdem tazminatı hak edilmektedir.

  • Mevlana B. dedi ki:

   Merhaba 4.5 yıldır aynı guvenlik firmasında calısmaktayım 3 yıldırda aynı projede calısmaktayım fakat sirketimiz proje ihalesi alamadı bende yeni firmaya gecis yapacagım ama suanki calıstıgım firmamdan tazminat alabilirmiyim sonucta proje ihalesini alamadı bende baska projelerinde calısmak istemiyorum bunun icin ne yapmam gerekiyor simdiden tesekkür ederim

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri