Atla

Rücuan Tazminat Davası


Rücuan Tazminat Davası

Rücuan Tazminat Davası

Rücuan Tazminat Davası

Rücuan Tazminat Davasında, dava hususunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına dair davalarla, kişi varlığına dair davalarda görevli mahkeme, aksine bir planlama bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ve başka yasalarda aksine planlama bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi başka dava ve işler bakımından da görevlidir.

Rücuan Tazminat Davasında, genel mahkeme, davalı gerçek ya da tüzel bireyin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel ya da teknik bulguyu gerektiren durumlarda, taraflardan birinin isteği üstüne ya da kendiliğinden, uzman oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi olası olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.

Rücuan Tazminat Davasında, hakim, uyuşmazlık hususu ile ilgili bizzat duyu organları sayesinde bulunduğu yerde ya da mahkemede araştırma yaparak bilgi sahibi olmak hedefiyle keşif yapılmasına karar verebilir. Hakim gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur. Keşif kararı, mahkemece, sözlü yargılamaya kadar taraflardan birinin isteği üstüne ya da resen alınır.

Sigortacı, sigorta bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan ötürü üçüncü kişilere karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder.Sigorta ettiren kimse, sigortacıya intikal eden haklarını ihlal edecek bir hal ve harekette bulunursa, sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin etmiş ise sigorta ettiren kimse kalan kısmından ötürü üçüncü kişilere karşı haiz bulunduğu başvuru hakkını muhafaza eder .

Uyuşturucu ya da keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenilir sürme becerilerini yitirmiş bireylerin kara yolunda vasıta sürmeleri yasaktır. Uyuşturucu ya da keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin tesir dereceleri ve kandaki miktarlarını belirleme hedefiyle, trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılır. Tespit usulleri ve muayene şartları, Sıhhat Bakanlığının görüşüne ideal olarak hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı ya da işletme adı altında ya da bu teşebbüs doğrulusunda kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı bulunduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 

SGK VE SİGORTA RÜCU DAVASI

Sigorta sözleşmesinden ya da sigorta sözleşmesine dair yasa hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da miktarının azaltılması neticesine doğuran durumlar zarar görene karşı ileri sürülemez.

Ödemede belirleme edilen sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye dair yasa hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını ya da azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir.

Trafik kazalarında kazaya karışan sürücülerin alkol durumları, kaza belirleme tutanağını tanzim eden görevlilerce, alkol belirlenmesine dair tarih, saat ve ölçüm neticesi ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon ayarı yapılmış teknik cihazlarla hadise yerinde belirleme edilerek, kaza belirleme tutanağına yazılır.

Yaralanmalı ve ölümle neticelenen trafik kazalarında, yaralının durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik cihazla ölçümün olası olmaması halinde, bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca kan alabilmek hedefiyle alkol belirlemeleri yapılır.

Sevk edilen sıhhat kuruluşunun kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkânlara sahip olmaması halinde, bu kuruluşlarca alınan kan örnekleri adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde kan üzerinden tahlil yapabilecek tıbbi ve teknik imkanlara sahip Sağlık Bakanlığı'na bağlı resmi sıhhat kuruluşlarına gönderilerek alkol belirlenmesi yaptırılır. Kandaki alkol miktarının teknik cihazlarla ve kan alınarak laboratuvarda belirleme imkanlarının bulunmadığı durumlarde, alkollü olarak vasıta kullandığından kuşku edilen sürücüler en yakın resmi sıhhat kuruluşuna sevk edilerek, kurum doktoru doğrulusunda alkol muayenesinden geçirilirler .

Rücuan Tazminat Davası

Sigortacı, poliçede tariflenen motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş bulunduğundan ötürü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, mecburi sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork ya da yarı römorkların (hafif römorklar dahil) ya da çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır.

Ancak, insan taşımada sarfedilen römorklar, şunlar amacıyla poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluiyet sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi ya da azaltılması hedefiyle, sigorta ettirenin gerçekleştireceği makul ve mecburi masraflar sigortacı doğrulusunda karşılanır.

Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (ZMSS) A.1) Sigorta sözleşmesinden ya da sigorta sözleşmesine dair yasa hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması ya da miktarının azaltılması neticesinu doğuran durumlar zarar görene karşı ileri sürülemez.

Ödemede belirleme edilen sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye dair yasa hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını ya da azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir. Ankara avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak