Satış İptal Davası

ile ilgili diğer konu başlıkları, satışın iptali davası, satış iptali davası, satış iptali, satış iptal davası nedir, iptal davası dilekçe örneği, iptal davası açma süresi, iptal davası dilekçesi örneği,  gayrimenkul satış iptal davası, araç satış iptal davası, icra satış iptali, icra satışı nasıl iptal edilir, icra satışı iptal, tapu satış iptali, tapu satış iptali nasıl olur, tapuda satış iptali, menfi tespit davası, ihaleye fesat karıştırma davası,

A. Satış İptal Davası, B. Gayrimenkul Satış İptal Davası  C. Tapu Satış İptal Davası D. İcra Satış İptali Davası

Menfi Tespit Davası – Satış İptal Davası

  • Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine gösterilecek teminat mukabilinde icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.
  • İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

İhalenin Feshi Şikayet – Satış İptal Davası

  • İhalenin feshi istemi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yer İcra Mahkemesi’nde ileri sürülür. İhalenin feshini, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla iştirak edenler tetkik merciinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.

İHALENİN FESHİ NEDENLERİ

  1. İhaleye fesat karıştırılmış olması,
  2. Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
  3. İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
  4. Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması.

Yargıtay Kararı – Satış İptal Davası

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2012/11132 Karar: 2013/13948 Karar Tarihi: 21.10.2013

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – KİŞİLERİN TAŞINMAZLARIN CEBRİ SATIŞINDAN KENDİLERİNE KALAN PARA MİKTARI KADAR SORUMLU OLDUKLARI NAZARA ALINMADAN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ – EKSİK İNCELEME – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN DOĞRU OLMAMASI

ÖZET: Tasarrufun iptali davalarında üçüncü kişinin borçludan satın aldığı malı elinden çıkarması ve satın alan dördüncü kişinin davaya dahil edilmemesi ya da davaya dahil edilmekle birlikte iyi niyetli olduğunun anlaşılması halinde veya somut olayda olduğu gibi temyiz eden davalıların taraf oldukları… parsel sayılı taşınmazların daha sonra borçlunun borcundan dolayı cebri icrada satılmış olması halinde 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca bedele dönüşen davada üçüncü kişi ya da kişilerin taşınmazların cebri satışından kendilerine kalan para miktarı kadar sorumlu oldukları nazara alınmadan eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

SATIŞ İPTAL DAVASI