Velayetin Değiştirilmesi Davası

VELAYET HAKKI  : Velayet hakkı, ancak çocuğun ergin olması, velayet hakkına sahip kişinin ölmesi, velayet hakkının kaldırılması, boşanma halinde velayet hakkı sona erer. Boşanma davası sonucunda velayet bırakılan tarafa, diğer taraf çocuk için nafaka ödemekle yükümlü tutulur. Aile Hakimi velayet kousunda  gerekgörürse vesayet altına alınmasına ve kendisine vasi atanmasına karar verebilir. Velayet Hakkı  kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Başkasına devri olmadığı gibi bu haktan feragat edilmeside söz konusu olamaz.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Velayetin düzenlenmesi ve değiştirilmesi kamu düzenine ilişkin olup, bu davalarda re’sen ( kendiliğinden ) araştırma ilkesi geçerlidir ( HMK.md.385/2 ). Düzenlemede, ana ve babanın istek ve tercihlerinden önce, çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimi önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan, velayet hakkına sahip olanın “davayı kabul” açıklaması bu davalarda tek başına sonuç doğurmaz.

Velayetin Değiştirilmesi Davası yargıtay kararında (T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2015/13962 KARAR NO. 2015/17285 KARAR TARİHİ. 5.10.2015) Velayetinin değiştirilmesi istenilen müşterek çocuk H…….2009 doğumludur. Taraflar boşanmışlar, boşanma kararıyla velayeti anneye bırakılmış, karar 21.01.2013 tarihinde kesinleşmiştir. İşbu dava ise 16.02.2015 tarihinde açılmıştır. Düzenlemede asıl olan çocuğun üstün yararı olduğuna göre, taraflardan delillerinin sorulması, göstermeleri halinde toplanması, göstermedikleri takdirde de re’sen delil toplanması, bu çerçevede çocuğun üstün yararının ebeveynlerinden hangisinin yanında bulunmak olduğu ve velayet sahibinin değiştirilmesini gerekli kılan bir durumun bulunup bulunmadığı hususunda 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlara inceleme yaptırılarak, rapor alınması ve tüm deliller birlikle değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Velayetin Değiştirilmesi Davası

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR

Velayetin Değiştirilmesi Davası Velayet önceden anne veya babaya verildiyse, diğer taraf velayetin şartları oluştuğunda, velayetin kendisine verilmesini talep edebilir. Burda dikkat edilmesi gereken konu, velayet hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığının ya da velayeti elinde bulunduran tarafın çocuğun sosyal, ruhi, bedeni gelişimine uygun hareket etmediği konusundaki problemlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Velayet hakkını elinde bulundurmayan taraf; çocuğun menfaatinin zedelendiği, bir tehlike içinde bulunduğu ya da velayeti elinde bulunduran ebeveynin velayeti gereği gibi kullanmadığı, çocukla ilgilenmediği gibi husularda bir iddiası varsa, velayetin kendisine verilmesini aile mahkemelerinden talep edebilir. Kanun belli sebepler saymıştır, yalnız bu sebeplerle de sınırlı kalınmamıştır. Çocuğun menfaatinin zedeleneceği durumda velayetin el değiştirmesi talep edilebilir.

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ NASIL OLUR VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

  1. Yeniden Evlenme Sebebiyle Velayetin Değişikliği : TMK 183 maddesine göre boşanmış anne ve babanın başka biriyle evlenmesi velayetin değiştirilmesi sebebi olarak görmüştür.
  2. Başka Yere Gitme Sebebiyle Velayetin Değişikliği : TMK 183 Maddesine göre velayetin  bulunan anne ve babanın başka bir yere göç etmesi velayetin değiştirilmesi sebebi sayılmıştır.
  3. Ölüm Sebebiyle Velayetin Değişikliği : TMK 183 maddesine göre velayetin değiştirilme sebeplerden biriside ölümdür. Çocuğun velayet hakkı anne veya babanın ölmesi durumunda çocuğun velayeti kendiliğinden diğer eşe geçmez.
  4. Diğer Durumlar Sebebiyle Velayetin Değişikliği: Velayetin kendisinde bulunan anne ve babanın cezaevine girmesi, Alkol tedavisi için yatarak tedavi görmesi, Hastalanarak bitkisel hayata girmesi olarak dahada örnekleri çoğaltabiliriz

Yargıtay Kararları – Velayetin Değiştirilmesi Davası

  • 2.Hukuk Dairesi Esas:  2013/7715 Karar: 2013/26702 Karar Tarihi: 18.11.2013
  • VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ – ANNENİN VELAYETİ ÜSTLENMEK İSTEMEDİĞİ BELİRTTİĞİ – KARAR TARİHİNDEN SONRA ANNENİN ÇOCUĞU BABANIN YANINA GÖNDERDİĞİ – VELAYETİN ANNEDEN ALINARAK BABAYA VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
  • ÖZET: Mahkemece alınan … tarihli uzman raporunda, davalı annenin velayeti artık üstlenmek istemediği belirtilmiştir. Yine, karar tarihinden sonra davalı annenin çocuğu …’da bulunan davacı babanın yanına gönderdiği, orada okula gitmesi için muvafakatname verdiği ve küçük M…’un … ilinde okula başladığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında Türk Medeni Kanunun ilgili madde koşulları oluşmuştur. Açıklanan nedenlerle velayetin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerekirken, davanın reddi doğru olmamıştır.
  • Anne ve babanın, deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi; ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklamaları halinde hakim velayet hakkını kaldırabilir. (TMK. md.348) Toplanan deliller velayetin kaldırılmasını gerektirmemekle birlikte velayetin değiştirilmesi çocuğun yararına olacaksa velayetin değiştirilmesi gerekir. Velayet düzenlemesinde asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Ana veya baba ile çocuğun yararının çatışması halinde, çocuğun yararı üstün tutulmalıdır (TMK. md. 183,349). Mahkemece, küçüğün yaşı itibariyle anne bakım ve şefkatine muhtaç olduğu, dava tarihi itibariyle velayetin değiştirilmesini gerektirir bir sebep bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Velayetin değiştirilmesi davaları <çekişmesiz yargı> işlerindendir (HMK. md.382/2-b/13). Çekişmesiz yargı işlerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça geçerlidir. Bu nedenle, çekişmesiz yargı işlerinde mahkemece resen delile başvurulması mümkündür. Aynı nedenle, velayetle ilgili davalarda davanın açılmasından sonra meydana gelen olaylar da hükme esas alınabilir.
  • Mahkemece alınan 17.11.2012 tarihli uzman raporunda, davalı annenin velayeti artık üstlenmek istemediği belirtilmiştir. Yine, karar tarihinden sonra davalı annenin çocuğu İstanbul’da bulunan davacı babanın yanına gönderdiği, orada okula gitmesi için muvafakatname verdiği ve küçük M…’un İstanbul ilinde okula başladığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında Türk Medeni Kanunun 348. madde koşulları oluşmuştur. Açıklanan nedenlerle velayetin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerekirken, davanın reddi doğru olmamıştır.