işe gelmeme ihtarnamesi ile ilgili diğer konu başlıkları, işe gelmeme tutanağı, işe gelmeme ihtarname örneği, 3 gün işe gelmeme ihtarname, iş kanunu 3 gün işe gelmeme, 4857 sayılı iş kanunu işe gelmeme, mazeretsiz işe gelmeme cezası, izinsiz işe gelmeme tutanak örneği, işe gelmeme tutanak örneği, işe gelmeme ihtarname nasıl yazılır.

İŞE GELMEME İHTARNAMESİ

GENEL BİLGİLER

  • Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.
  •  İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
  • Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
 İHTARNAME ÖRNEĞİ
                                           … … NOTERLİĞİ’ NE
                                                   İHTARNAME
İHTAR EDEN : 
VEKİLİ :                 AV.İLKAY UYAR KABA
İHTAR EDİLEN :
İHTARIN KONUSU :  İşe gelmemeniz hakkındadır.
AÇIKLAMALAR                 :
1-) Müvekkilimize ait …… ….. ……. ……/ …… adresinde kurulu …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. görevinde çalışmaktasınız. …/…/….. , …/…/….. ve …/…/….. tarihlerinde üç iş günü ardı ardına departman şefinize bilgi vermeksizin işinize gelmediğiniz tutanaklarca tespit edilmiştir.
2-) …/…/…. tarihinde tarafınıza yapılan yazılı bildirimde işe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı …. gün içinde müvekkilime ait işyerine ibraz etmeniz istendiği halde buna riayet etmediğiniz ve kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğiniz anlaşılmaktadır.
3-) 4857 sayılı İş Kanunu’nun ‘İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı’ başlıklı 25. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün g bendinde;
“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde,
Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.”
düzenlemesi yer almaktadır.
4-) Açıklanan sebeplerden ötürü, müvekkilimizin sizinle akdettiği iş sözleşmesini feshettiğini tarafınıza ihtaren bildiririz. …/…/…..
                                                                                                                                                           İHTAR EDEN VEKİLİ
                                                                                                                                                           AV.İLKAY UYAR KABA
SAYIN NOTER;
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/….
                                                                                                                                                 İHTAR EDEN VEKİLİ
                                                                                                                                                  AV. İLKAY UYAR KABA
İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİOĞLU

Büromuzun İLETİŞİM Ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail info@ilkayuyarkaba.av.tr
avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo İşe Gelmeme İhtar Tutanağı İhtarnamesi