katkı payı alacağı davası ile ilgili diğer konu başlıkları, katkı payı alacağı davası dilekçe örneği, katkı payı alacağı davası zamanaşımı, katkı payı alacağı davası yetkili mahkeme, katkı payı alacağı davası ne zaman açılır, katkı payı davaları, katkı payı dava dilekçesi örneği, mal paylaşımı davası dilekçe örneği, Katkı Payı Alacağı Davası İhtiyati Tedbir Kararı.

KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI KATKI PAYI DAVALARI

A. KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI NE ZAMAN AÇILIR, B. KATKI PAYI DAVALARI, C. KATKI PAYI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 • 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere Aile Hukuku’ndan (TMK m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenen asliye hukuk mahkemelerinde davanın aile mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. (YHGK. 2005/2-673 E. 2005/617 K.) (8 HD. 2009/1619 E. 2009/3318 K.)
 • Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler.
 • Eşler, yazılı bir anlaşmayla değer artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi, pay oranını da değiştirebilirler.
 •  Eşlerin kişisel malları ile edinilmiş malları, mal rejiminin sona ermesi anındaki durumlarına göre ayrılır.
 •  Eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır.
 • Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
 1.  Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
 2.  Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
 • Kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
 • Katkı Payı Alacağı Davası

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

 1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA
 2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN
 3. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR
 4. AVUKAT SERCAN TORUN
 5. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU
 6. AVUKAT RIDVAN AĞBAL
 7. AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

Büromuzun İLETİŞİM ve RANDEVU Bilgileri

ADRESİMİZ
Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi 10/9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara
BÜRO TELEFON
+90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01

BÜRO GSM           0 554 831 81 83
GSM CEP               0 532 540 93 50
FAKS                      +90 312-229 25 03
E-Mail                     info@ilkayuyarkaba.av.tr           avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo