terekenin tespiti davası ile ilgili diğer konu başlıkları, terekenin tespiti davası harç, terekenin tespiti soruları, terekenin tespiti miras, terekenin tespiti ve mirasın taksimi, avukat tereke davası, tereke tespit davası neden açılır, veraset tereke davası, terekenin tespiti dava dilekçesi, terekenin tespiti davası dilekçesi, terekenin tespiti davası nerede açılır, terekenin tespiti davası nasıl açılır, terekenin tespiti davası ne zaman açılır,ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

A. Terekenin Tespiti Davası, B. Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası, C. Terekenin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Terekenin Tespiti Davası, mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri, terekenin mühürlenmesi de dâhil olmak üzere, terekeye giren malların tespitini isteyebilir. Dava, miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Kanunlarda aksine hüküm olmadıkça, çekişmesiz yargı kararları maddî anlamda kesin hüküm oluşturmaz. Çekişmesiz yargı işleri adli tatilde de görülür. (6100 S. K. m. 103) Bölge adliye mahkemelerinin çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Miras bırakana ait menkul ve gayrimenkul mallar tespit edilir; gerekli ihtiyati tedbirler alınır.

TEREKENİN TESPİTİ VE DEFTER TUTULMASI İSTEMİ

 • Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında verilebilecek olan ihtiyati tedbir kararı, niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır. (6100 S. K. m. 445). Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası.
 • Mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi, istem üzerine veya resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Mirasbırakan, yerleşim yerinden başka bir yerde ölmüş ise, o yerin sulh hakimi bu ölümü yerleşim yeri sulh hakimine gecikmeksizin bildirir ve mirasbırakanın ölüm yerinde bulunan mallarının korunması için gerekli önlemleri alarak bununla ilgili dosyayı ve varsa vasiyetnameyi yerleşim yeri sulh hakimine gönderir. (4721 S. K. m. 589; Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 32)
 • Bu önlemler, özellikle kanunda belirtilen hallerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin açılmasına ilişkindir.
 • Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere, başvuran kişi tarafından; önleme hakimin resen karar verdiği hallerde Devlet tarafından karşılanır.
 • Aşağıdaki sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde sulh hakimi terekenin defterinin tutulmasına karar verir:
 1.  Mirasçılar arasında vesayet altına alınmış olan veya alınması gereken kimse varsa,
 2.  Mirasçılardan biri uzun süreden beri bulunamıyorsa ve temsilcisi de yoksa,
 3.  Mirasçılardan veya ilgililerden biri, ölüm tarihinden başlayarak bir ay içinde istemde bulunursa,
 • Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanır. (4721 S. K. m. 590; Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 33)
 • Önlemi gerektiren durumların ortadan kalkması üzerine, sulh hakimi, önlemlere son vererek terekeyi hak sahiplerine teslim eder. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 32)
 • Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürlenerek koruma altına alınır. Mühür altına alma yazımdan önce de yapılabilir. Mühürlenmeyen mallar için de uygun koruma önlemi alınır. Mirasbırakanla birlikte oturanların ikametleri için zorunlu olan taşınmaz bölümleri ile ihtiyaçları için gerekli eşya mühürlemenin dışında tutulur. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 33). Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası.
 • Kütüphane veya pul koleksiyonu gibi tespiti uzun zamana ihtiyaç gösteren taşınırlardan oluşan mallar, mühürlenmek veya kasa gibi güvenilir bir yere konulmak suretiyle muhafaza altına alınır. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 33)
 • Defterin hemen tutulmasının mümkün olmadığı hallerde, deftere geçirilecek tereke mallarının korunmasını sağlamak için tamamının veya bir kısmının, ölümün hemen sonrasında ve en geç on gün içinde mühürlenmesine karar verilebilir. Bu şekilde mühürlenen malların da defteri tutulur. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 33)
 • Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürleme, alacak miktarıyla sınırlıdır. Alacaklıya güvence gösterildiği takdirde mühürleme yapılmaz, yapılmışsa kaldırılır. (Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük m. 33)
 • Terekenin Tespiti Ve Defter Tutulması İstemi Davası.
Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

İLK-AY HUKUK BÜROSU

İLK-AY HUKUK BÜROSU AVUKATLARI

1. AVUKAT İLKAY UYAR KABA

2. AVUKAT ÖZKAN KARAASLAN

3. AVUKAT RIDVAN AĞBAL

4. AVUKAT OĞUZHAN ÖZGÜR

5. AVUKAT SERCAN TORUN

6. AVUKAT BURCU YETİŞOĞLU

7i AVUKAT AYTEK EMRE SADAY

İLKAY HUKUK BÜROSU İLETİŞİM Ve RANDEVU BİLGİLERİ

ADRESİMİZ Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

BÜRO TELEFON +90 312-229 25 05 – 0545 229 25 05
+90 312 229 25 03
+90 312 229 25 01
BÜRO GSM 0 554 831 81 83
GSM CEP 0 532 540 93 50
FAKS +90 312-229 25 03
E-Mail avilkayuyarkaba@gmail.com

‘Kanun düzendir, en iyi kanun en iyi düzendir.” Aristo