Senette İmzaya İtiraz

ile ilgili diğer konu başlıkları, imzaya itiraz icra inkar tazminatı, imzaya itiraz dilekçesi, sözleşmedeki imzaya itiraz, imzaya itiraz davası, ilamsız takipte imzaya itiraz, imzaya itiraz dilekçesi örneği, imzaya itiraz nereye yapılır, imzaya itiraz tazminat, ilamsız icrada imzaya itiraz, icra takibinde imzaya itiraz, senetteki imzaya itiraz, senetteki imzaya itiraz nereye yapılır.

SENETTE İMZAYA İTİRAZ

İCRADA  (ÇEK-SENET) İMZAYA İTİRAZ DAVASI İcra ve İflas Kanunu’nun 170/I. maddesinin 1. cümlesinde,

“borçlunun İİK’nun 168. maddesinin (4) numaralı bendine göre ‘imzanın kendisine ait olmadığı’ yolundaki itirazını  5 gün içinde- bir dilekçe ile icra mahkemesine bildireceği” belirtilmiştir.

Senette İmzaya İtiraz – Borca İtiraz

…Ödeme emri üzerine «borca itiraz»da bulunmuş olan borçlu ayrıca «imza itirazı»nda bulunabilir. Yani, borçlunun «borca itiraz»da bulunmuş olması, ayrıca «imza itirazı»nda bulunmasına engel teşkil etmez..(12. HD. 4.5.1988 T. 7893/5999 )

..Yüksek mahkeme, «borcun esasını ihtiyati haciz tutanağında kabul eden borçlunun, ödeme emrinin tebliğinden sonra imza itirazında bulunabileceğini» belirtmiştir.(Bknz: 12. HD. 23.5.2003 T. 9173/11908; 23.5.2002 T. 10014/10733; 6.5.1997 T. 4852/5163 )..

…Borçlunun, icra mahkemesine «borca itiraz»da bulunmuş olması, icra mahkemesince «imza itirazı»nın incelenmesine engel teşkil etmez. Her iki itirazın da birbirinden bağımsız olarak incelenmesi gerekir.(Bknz: 12. HD. 1.3.1988 T. 3613/2357 )..

Yukardaki Yazılar Av. Talih UYAR ın ‘KSMHY ile takipte imza itirazı’ adlı makalesinde alınmıştır.

Senette İmzaya İtiraz Davası Nasıl Açılır

Senette İmzaya İtiraz, Borçlu, kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını ödeme emrinin tebliğinden itibaren beş gün içinde bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmelidir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaata göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir.

Senette İmzaya İtiraz

Senette İmzaya İtiraz

İcra mahkemesi, yapacağı inceleme sonunda, inkar edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır.

İnkar edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkar tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar.

İcra mahkemesi itirazın kabulüne karar vermesi halinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan para cezası kalkar.

Senette İmzaya İtiraz – Dilekçe Örneği

Dava dilekçesi hazırlanırken önemli noktaları vurgulamak gerekirse Konusu kısmına, İmzaya İlişkin İtirazlarımızın Sunulması yazılmalıdır.

Açıklamalar bölümüne ‘…’ye olan … TL.’borcunu ödeyememesinden dolayı, hakkında … İcra Müdürlüğü’nden …/…E. numaralı icra takibi başlatılarak ödeme emri gönderilmiştir. Müvekkilim söz konusu ödeme emrini … gün önce öğrenmiştir. Ancak, icra takibine konu olan bonodaki imza müvekkilim …’e ait değildir. Bu nedenle, imzaya ilişkin itirazlarımızı kanuni süresi içerisinde yapıyorum.

Hukuki nedenler olarakda, 2004 S. K. m. 60 ve ilgili mevzuat yazılır.

Senette İmzaya İtiraz

Avukat