Atla

Sicil İptal Davası Davaları


Sicil İptal Davası Davaları

Sicil İptal Davası Davaları

Sicil İptal Davası Davaları

  • Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. Kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler. Bunla ilgili Sicil iptal Davaları açabilirler.
  • Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler. Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılırlar.
  • Uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden 1 ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler.
  • İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. İtirazlar atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleriyle aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenebilir.
  • İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır. İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir.

Danıştay Kararı - Sicil İptal Davası Davaları

T.C. Danistay 2.Dairesi Esas: 2014/5170 Karar: 2014/10132 Karar Tarihi: 13.11.2014 SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ - SENDİKA ADINA DAVA AÇAN AVUKATIN DAVA SÜRERKEN İSTİFASI - YENİ BİR AVUKAT TEMSİLE YETKİLİ KILINARAK DAVAYA DEVAM EDİLMESİ - KARARIN DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI ÖZET: Uyuşmazlıkta davacının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca anılan sendika tarafından temsil edildiği davada; sendika adına davayı açan avukatın dava sürerken istifasının ardından bu durumun mahkemenin ara kararıyla sendikaya bildirilmesi üzerine yeni bir avukat temsile yetkili kılınarak davanın takibine devam edildiği öte yandan vekalet ücretinin taraf lehine hükmedileceğinin yasanın amir hükmü olduğu ve davacı tarafın davanın başından itibaren vekille temsil edildiği hususları dikkate alındığında kararın temyize konu davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. (2577 S. K. m. 31) (6100 S. K. m. 323, 326, 330) (4688 S. K. m. 19)    Ankara avukat
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak