Sicil İptal Davası Davaları

Sicil İptal Davası Davaları

Devlet memurlarının yetersizlikleri durumunda sicil raporlarında yazılı tespit edilen kabahat ve kusurları, uyarılmaları itibariyle, gizli bir yazı ile atamaya yetki sahibi sicil amirleri aracılığı ile kendilerine bildirilir.

Kendisine tebligat uygulanan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en fazla bir ay dolayı aynı amirlere itiraz edebilirler.
Bunla ilgili Sicil iptal Davaları açabilirler.

Atamaya yetki sahibi amirler itirazla alakalı kararlarını iki ay dolayı ilgiliye yazı ile bildirirler. Yetersiz olarak değerlendirilmiş tespit edilen memurlar, bu vaziyete neden olan kabahat ve noksanlarını gidermeleri dolayı, sicil raporlarının bunların muhafazası ile misyonlu makamlara son olarak teslim tarihini takip eden bir ay dolayı, atamaya yetki sahibi amirlerce gizli bir yazı ile ikaz edilirler.

Uyarılan memurlar, ikaz yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden 1 ay dolayı atamaya yetki sahibi amirlerine itirazda bulunabilirler.
İtirazlar, yalnızca ikaz yazısında belirti edilen kabahat ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır.

İtirazlar atamaya yetki sahibi amirlerce ya da bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapmış sicil amirleriyle aynı ya da henüz üst derecede tespit edilen bir memur aracılığı ile incelenebilir. İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile mevzu ile ilgili başka belgeler araştırma edilerek bitirir.

İnceleme neticesine göre atamaya yetki sahibi amir kararını araştırma dolayı kendine verildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgiliye bildirir.

Danıştay Kararı – Sicil İptal Davası Davaları

T.C. Danistay 2.Dairesi Esas: 2014/5170 Karar: 2014/10132 Karar Tarihi: 13.11.2014

SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ – SENDİKA ADINA DAVA AÇAN AVUKATIN DAVA SÜRERKEN İSTİFASI. YENİ BİR AVUKAT TEMSİLE YETKİLİ KILINARAK DAVAYA DEVAM EDİLMESİ. KARARIN DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Uyuşmazlıkta davacının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca anılan sendika tarafından temsil edildiği davada; sendika adına davayı açan avukatın dava sürerken istifasının ardından bu durumun mahkemenin ara kararıyla sendikaya bildirilmesi üzerine yeni bir avukat temsile yetkili kılınarak.

Davanın takibine devam edildiği öte yandan vekalet ücretinin taraf lehine hükmedileceğinin yasanın amir hükmü olduğu ve davacı tarafın davanın başından itibaren vekille temsil edildiği hususları dikkate alındığında kararın temyize konu davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. (2577 S. K. m. 31) (6100 S. K. m. 323, 326, 330) (4688 S. K. m. 19). Ankara avukat.