Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İdare Hukuku  > Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir. | Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler. Bunla ilgili Sicil iptal Davaları açabilirler.

Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler.

Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur ve noksanlarını gidermeleri için, sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli makamlara en son teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılırlar.

Uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi takip eden 1 ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler.

İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır.

İtirazlar atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen değerlendirmeyi yapan sicil amirleriyle aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından incelenebilir.

İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde ilgiliye bildirir. | Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Danıştay Kararı – Sicil İptal Davası Davaları

SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ – SENDİKA ADINA DAVA AÇAN AVUKATIN DAVA SÜRERKEN İSTİFASI.

YENİ BİR AVUKAT TEMSİLE YETKİLİ KILINARAK DAVAYA DEVAM EDİLMESİ – KARARIN DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEMESİNE İLİŞKİN KISMINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI

ÖZET: Uyuşmazlıkta davacının 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca anılan sendika tarafından temsil edildiği davada; sendika adına davayı açan avukatın dava sürerken istifasının ardından bu durumun mahkemenin ara kararıyla sendikaya bildirilmesi üzerine yeni bir avukat temsile yetkili kılınarak davanın takibine devam edildiği,

Öte yandan vekalet ücretinin taraf lehine hükmedileceğinin yasanın amir hükmü olduğu ve davacı tarafın davanın başından itibaren vekille temsil edildiği hususları dikkate alındığında,

Kararın temyize konu davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. | Sicil İptal Davası Nasıl Açılır?

Diğer makaleler için Ankara avukat sayfamızı ziyaret ediniz.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor