Şirket Alacakları Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası

Şirket Alacakları Davası

*Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi

*Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbarat çalışma yapılması

*Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra davaları

*Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları

*İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

*Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehinin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipi

*Şirketin piyasadan olan cari hesap, fatura, çek, bono gibi değişik hukuki nedenlerden kaynaklanan alacaklarının İcra ve İflas Hukuku gereği, yasal takibini yapmak ve bu uğurda gerekli ve son derece detaylı olan hukuksal işlemlerini yerine getirmek suretiyle, tahsilatını yaparak derhal şirket veya müvekkillerimizin hesaplarına geçmesini sağlamaktır.

*Zaman zaman oluşan tahsilat imkansızlığı halinde ise, açılacak ceza davalarının takibini yapmak. Gerek duyulursa aciz belgesine bağlamak ve bu suretle şirketin yıl sonu vergi avantajı elde etmesine çalışmaktır.

Şirket Alacakları Davası | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - ADİ ORTAKLIK İLİŞKİSİ - DAVACININ TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYİ FESHETTİĞİ - DAVALININ ORTAKLIĞIN DEVAMI YÖNÜNDE İRADE ORTAYA KOYMADIĞI - TARAFLARIN GÖNDERDİĞİ İHTARNAMELER DE GÖZETİLEREK ADİ ORTAKLIĞIN FESHİYLE DAVANIN ÇÖZÜMÜ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, yanlar arasındaki sözleşmesinin davacı tarafından haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacı taraflar arasındaki sözleşmeyi feshetmiş, davalı taraf da ortaklığın devamı yönünde bir irade göstermemiştir.

Tarafların birbirlerine noter aracılığı ile gönderdiği ihtarnameler de nazara alındığında, taraflar arasındaki adi ortaklığın devamının imkansız hale geldiği, ortaklığın devamında tarafların bir menfaatinin kalmadığı, taraflar arasındaki iç ilişkide güven unsurunun da ortadan kalktığı anlaşıldığından, artık bu durumda adi ortaklığın feshiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.

Somut olayda mahkemece, yanlar arasındaki sözleşmesinin davacı tarafından haksız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de; davacı taraflar arasındaki sözleşmeyi feshetmiş, davalı taraf da ortaklığın devamı yönünde bir irade göstermemiştir.

Tarafların birbirlerine noter aracılığı ile gönderdiği ihtarnameler de nazara alındığında, taraflar arasındaki adi ortaklığın devamının imkansız hale geldiği, ortaklığın devamında tarafların bir menfaatinin kalmadığı,

Taraflar arasındaki iç ilişkide güven unsurunun da ortadan kalktığı anlaşıldığından, artık bu durumda adi ortaklığın feshine ve yukarıda açıklanan ve maddeler halinde belirtilen sıra ve yöntem izlenerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir.

Bütün bu açıklamalar ışığında, mahkemece; taraflar arasında geçerli bir adi ortaklık ilişkisinin kurulduğunun kabulü ile uyuşmazlığın yukarıda açıklanan ve maddeler halinde belirtilen sıra ve yöntem izlenerek çözümlenmesi suretiyle hasıl olacak sonuç dairesinde bir hüküm tesis edilmesi gerekirken,

Bu şekilde bir inceleme ve değerlendirme yapılmadan, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya uygun görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor