Şirket Arabasıyla Trafik Kazası

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası sonucu oluşacak zararın istenmesi nedeniyle açılan davalar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesinde; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu düzenlenmiştir.

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/29179 Karar: 2015/31702 Karar Tarihi: 03.11.2015

TAZMİNAT DAVASI – İŞ MAHKEMESİNİN UYUŞMAZLIĞA İLİŞKİN DAVANIN GÖRÜLMESİNDE GÖREVLİ OLMAYIP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU – MAHKEMECE YARGILAMAYA DEVAM EDİLİP İŞİN ESASI YÖNÜNDEN VARILACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: İş mahkemesi uyuşmazlığa ilişkin davanın görülmesinde görevli olmayıp davanın açıldığı tarih itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Bu nedenle, mahkemece yargılamaya devam edilip işin esası yönünden varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece, 5521 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesi gereğince İş Kanununca işçi sayılan kimselerle, işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yerinin iş mahkemeleri olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, davalı P… ŞTİ işçisi olan diğer davalının davacıya ait aracı kullanırken yaptığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu oluşan zararın giderilmesine ilişkindir.

Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 2. maddesinde; dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu düzenlenmiştir.

Her ne kadar mahkemece, kazanın iş kazası olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş ise de; taraflar arasındaki uyuşmazlık haksız fiilden kaynaklanmaktadır. Davalı işçinin sorumluluğunun kaynağı esasen genel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan, özelde ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iş mahkemesi uyuşmazlığa ilişkin davanın görülmesinde görevli olmayıp davanın açıldığı tarih itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Bu nedenle, mahkemece yargılamaya devam edilip işin esası yönünden varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın davacı yararına bozulmasına,

Şirket avukatı Ankara

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası

Şirket Arabasıyla Trafik Kazası

Ankara avukat