Şirket Kar Payı Haczi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi

Şirket Kar Payı Haczi

*Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir.

*Haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır.

*Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir.

*Haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlal ettiği oranda batıldır.

*Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tabidir.

*Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kar payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilirler.

Henüz bilanço tanzim edilmemişse alacaklı bilançonun tanzimi neticesinde borçluya düşecek kar ve tasfiye payı üzerine ihtiyati haciz koydurabilir.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle anonim şirketlerde alacaklılar, borçlularına ait bulunan hisse senetlerini haczettirebilirler.

*Ortaklardan birinin iflası halinde iflas idaresi en az altı ay önce ihbar etmek şartı ile şirketin feshini isteyebilir.

Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı da aynı hakka sahiptir. İhbar neticesinde şirket fesih olunarak tasfiye haline girerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan ortağa düşen tasfiye payını iflas idaresine veya icra dairesine vermeye mecburdurlar.

*Bir ortağın şahsi alacakları, ancak ortağa ait faiz ve gelir – gider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenecek payı haczettirebilirler.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor