Şirket Ortağına 89/1 Gönderilebilir Mi

Yargıtayca daha önce verilmiş kararlarda, şirket tüzel bir kişilik olması nedeniyle  mallarından dolayı, üçüncü kişilere karşı kural olarak mal varlığıyla sorumludur. Şirketler, gerçek kişilerden farklı bir tüzel kişilik olup hukuk mevzuatımızada taraf ehliyeti de vardır. Bu sebeplei, gerçek kişiler ile  tüzel kişiler, üçüncü kişilere karşı mal varlıklarıyla sorumludur. Ticari şirketleri ve kooperatiflerde, şirketten alacaklı olan üçüncü kişilerin, yani şirkete karşı takibi kesinleştirip, haciz yetkisi almış alacaklıların, borçlusu şirketin ortağında bulunan mal, hak ve alacağını, İİK 89 anlamında takip edip edemeyeceği, yani şirket borçlarından, şirkete borçlu olan ortakların şirket alacaklılarına karşı üçüncü kişi sıfatıyla sorumluluğu olmadığı belirlenmiştir.

Yargıtay aşağıda detayını sunduğumuz, 12. Hukuk Dairesi’nin 2016/1954 Esas-2016/15638 Karar 02.06.2016 tarihli sayılı kararı ile artık borçlu şirket yönünden şirket ortağı 3. kişi sayılacaktır. Yargıtay’ın bu vermiş olduğu karar ile icra müdürlüklerince şirket ortaklarına 89/1 haciz ihbarnamesi talep edildiğinde bu karar gereği yerine getirecektir.  Şirket hakkında borçlu sıfatıyla yapılan icra takibi nedeniyle borçlu şirketten ortaklarının hak ve alacaklarının haczi için şirket ortağına 89/1 Haciz İhbarnamesi gönderilmesi hukuka aykırılık olmadığı sayılmıştır.

Yargıtay Kararı – Şirket Ortağına 89/1 Gönderilebilir Mi

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas:  2016/1954

Karar: 2016/15638

Karar Tarihi: 02.06.2016

ŞİKAYET DAVASI – ŞİRKET ORTAĞININ BORÇLU ŞİRKET BAKIMINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ SAYILACAĞI – ŞİRKET ORTAĞI ŞİKAYETÇİLERE 89/1 HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİNDE YASAYA UYMAYAN BİR YÖN BULUNMADIĞI – ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Daire; şirket ortağı, borçlu şirket yönünden üçüncü kişi sayılamayacağından şirket ortağına 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği görüşünde iken, 11.05.2016 tarihinde verilen HGK içtihadı doğrultusunda ve olgular karşısında Dairenin değişen içtihadına göre; şirket ortağı, borçlu şirket bakımından üçüncü kişi sayılacağından şirket ortağı şikayetçilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmayıp mahkemece şikayetin reddine karar vermek gerekirken, şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

İİK’nun 89. maddesine göre, hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi). Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

6102 sayılı TTK’nun 124. maddesinde limited şirketlerin sermaye şirketi olduğu, aynı Kanunun 125. maddesinde ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği haiz olup Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilecekleri ve borçları üstlenebilecekleri, bu Kanunun 128. maddesinde ise her ortağın usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu olduğu hükme bağlanmıştır.

E… A… Otelcilik Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin borcu için 02.03.2015 tarihinde düzenlenerek 3. kişi sıfatı ile şikayetçilere gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesinin incelenmesinde; “Borçlu şirketin nezdinizde doğmuş ve doğacak hak ve alacakları ile şirkete ödeme taahhüdünde bulunduğunuz ödemeniz gereken miktarın haczine karar verildiğinin” bildirildiği görülmektedir. Kural olarak, borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra ve İflas Kanununda veya özel kanununda açık hüküm bulunması zorunludur. Diğer bir anlatımla bir mal veya hakkın haczedilemeyeceğinin kabul edilebilmesi için bu konuda açıkça bir kanun hükmünün varlığı veya maddi hukuk anlamında o mal veya hakkın satış ve devrine engel yasal bir düzenlemenin bulunması şarttır. Şirket ortağı, ortağı olduğu şirket tüzel kişiliğinden ayrı bir kişiliğe sahip olup, TMK anlamında gerçek kişi olduğundan şirkete göre 3. kişi sayılır. TTK’nun yukarıda açıklanan maddeleri uyarınca şirket ortakları, şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu olduklarından ve borçlu şirketin, şirket ortağındaki sermaye alacağının haczine engel yasal bir düzenleme de bulunmadığından sermaye alacağının haczi mümkündür. Kaldı ki, borçlu şirketin, 3. kişi şirket ortağı nezdinde sermaye borcu dışında tamamen özel hukuktan kaynaklanan ve paraya çevrilmesi mümkün, İİK’nun 89. maddesi kapsamında haczedilebilecek nitelikte başkaca hak ve alacaklarının bulunabileceği de kuşkusuzdur.

Dairemiz; şirket ortağı, borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağından şirket ortağına 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği görüşünde iken, 11.05.2016 tarihinde verilen HGK’nun 2014/12-1078 Esas numaralı içtihadı doğrultusunda ve yukarıda açıklanan olgular karşısında Dairemizin değişen içtihadına göre; şirket ortağı, borçlu şirket bakımından 3. kişi sayılacağından şirket ortağı şikayetçilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan bir yön bulunmayıp mahkemece şikayetin reddine karar vermek gerekirken, şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

Şirket Ortağına 89/1 Gönderilebilir Mi

Şirket avukatı Ankara