Şirket Ticari Davalar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Şirket Ticari Davalar

Şirket Ticari Davalar

Şirket Ticari Davalar

Şirket Ticari Davalar

Şirket Ticari Davalar , Davaya bakmakla limitet şirketin bulunduğu yer ticaret mahkemesi görevlidir. Şirketin feshi ve infisahı sebepleri şöyle sıralanabilir:  Şirket anasözleşmesinde yazılı sebepler,

Şirket anasözleşmesinde aksine açık hüküm olmadıkça, esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakların dörtte üçünü teşkil eden bir ekseriyet tarafından verilecek karar ile,  Şirketin iflasına karar verilmesi ile,  Ortaklardan birinin talebi üzerine ve haklı sebeplerden dolayı mahkeme kararı ile,  Ortaklardan birinin iflası halinde iflas idaresinin 6 ay önceden yaptığı ihbarla (ortaklardan birinin payının haczedilmesi halinde alacaklı da aynı hakka sahiptir),

Şirket esas sermayesinin 2/3’ünün karşılıksız kaldığının yapılan ara bilançoda anlaşılması üzerine Genel Kurulca sermayenin tamamlanmasına veya arta kalan üçte bir sermaye ile yetinilmesine karar verilmemesi halinde,

Şirketin aktiflerinin şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde müdürlerin ihbarı üzerine mahkemece şirketin iflasına karar verilmesi ile (iflasın ertelenebileceği haller saklıdır),  Ortaklardan birinin haklı sebeple ortaklıktan ayrılma istemi üzerine mahkemece ortaklığın sona ermesine karar verilmesi ile,  Ortak sayısının bire inmesi veya zorunlu organların eksikliği sebebiyle. Haklı sebep subjektif veya objektif olabilir.

Yeter ki ortaklığın devamını çekilemez hale getirmiş olsun. Dava iki kişilik ortaklıklarda diğer ortağa yöneltilebilirse de esasen şirkete yöneltilmesi gerekir.

ŞİRKET ORTAK KURUL KARARININ İPTALİ DAVASI

Şirket ana sözleşmesinde daha yüksek bir sayı öngörülmemiş ise ana sözleşme, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir.

Ortakların sorumluluğunu genişletme hakkındaki kararların, her halde oy birliği ile verilmesi gerekir.

LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILMASI DAVASI

Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hakimlidir. Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir.

Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir.

Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.

Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir.

Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.  

Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hali saklıdır.

ÇEK İPTALİ DAVASI SON YARGITAY KARARI

ÇEKİN İPTALİ İSTEMİ – ÇEKİN ÖDENMESİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ – KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE DAİR DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME – TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI

ÖZET: İstem, kambiyo senedinin zayii nedeniyle iptaline ilişkindir. Kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda öngörülenin aksine bir düzenleme bulunduğundan,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 757. maddesinde de bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu da yasa koyucunun iradesinin bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yolunda olduğunu göstermektedir.

Açıklanan bu nedenle istemle ilgili işe bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen görevsizlik ve dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine dair verilen mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekir.

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI YARGITAY KARARI

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI – ŞİRKETİN AKTİFİNDE YER ALAN TÜM VARLIKLARIN TESPİT EDİLEREK UZMAN BİLİRKİŞİLER ARACILIĞIYLA RAYİÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Borca batıklığın saptanmasında şirketin aktifinde yer alan tüm varlıkların tespit edilerek konusunda uzman bilirkişiler aracılığıyla rayiç (piyasa satış) değerlerinin belirlenmesi gerekir.

Borca batıklığın ticari defterler ve mahkeme dosyası içindeki borca batıklık bilançosu üzerinden %25 amortisman düşülerek belirlenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Mahkemece mahallinde keşif yapılarak, şirketin aktifinde yer alan tüm varlıkların rayiç (piyasa satış) değerleri belirlenerek borca batıklık saptanmalıdır. Müdahiller vekillerinin şirketin borca batık olmadığı yönündeki itirazları da bu çerçevede değerlendirilmeli ve sonucuna göre yargılama yapılarak karar verilmelidir.

Bu yönler gözetilmeden şirketin borca batık olduğunun kabulü suretiyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

FATURA VE SÖZLEŞMEYE DAYALI ALACAK DAVASI YARGITAY KARARI
ALACAK DAVASI – FATURA İÇERİĞİNİN KESİNLEŞMESİ VE FATURANIN TARAF DEFTERLERİNE KAYDEDİLMİŞ OLMASI – DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN DÜZENLENEN FATURA İÇERİĞİNDEKİ GİBİ ÜCRETTEN HESAPLAMA YAPILMASI
ÖZET: Dava, sözleşmeye dayalı alacak istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş taraflar arasında düzenlen sözleşmenin, fatura içeriğinin kesinleşmesi ve faturanın taraf defterlerine kaydedilmiş olması nedenleriyle değiştiğinin kabulü ile davalı şirket tarafından düzenlenen fatura içeriğindeki gibi ücretten hesaplama yapılarak;
Davacı tarafın ödediği belirlenen avanstan davalı şirketçe ödenen miktar düşülmek suretiyle sonucuna göre bir karar vermektir. Bilindiği üzere fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesine göre;
Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor