Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Avukatlık ve Danışmanlık  > Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar, Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi yapıldığını, bu sözleşmenin eki olarak kira ve ariyet sözleşmesi yapıldığını, sözleşme konusu taşınmazın davalı diğer şirkete satıldığını,

Sözleşmeden kaynaklanan edimin yerine getirilmediğini iddia ederek ariyet olarak verilen akaryakıt bayilik aletlerinin kendilerine teslimine bu olmadığı takdirde bedellerine ilişkin alacağının hüküm altına alınmasını istemiştir.

Taraflar arasında yapılmış bulunan sözleşmenin içeriği incelendiğinde karma bir sözleşme olduğu, kira sözleşmesi, akaryakıt bayilik sözleşmesi ve akaryakıt istasyon işleticiliği şeklinde birden çok sözleşmenin birlikte yapıldığı.

Taraflar arasındaki asıl sözleşmenin “Tacirler Arasındaki Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi” olduğu, temel ilişkinin bu sözleşme olduğu, davanın niteliği itibariyle ticari işletme ile ilgili olduğu,

TBK 19. Maddesi gereğince ” bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında tarafların gerçek ve ortak iradelerinin esas alınacağı” anlaşılmıştır.

İstinaf başvurusuna konu ilk derece mahkeme kararını inceleme görevinin dairemiz görevine giren işlerden sayılmadığı, İstanbul BAM “16” Hukuk Dairesinin ” Ticari nitelikteki alım satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar” şeklinde sayılan işlerden olduğundan bu daire tarafından bakılmak üzere HMK 352. maddesine göre dosyanın görevli daireye gönderilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz. (Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar)

Sözleşmeden Doğan Sorumluluk Borçlar | Sıkça Sorulan Sorular

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVACI VE DAVALI ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN TACİRLER ARASI HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ OLDUĞU - GÖREVLİ MAHKEMENİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ OLUŞU - DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERİLEN DELİLLER TOPLANMADAN VE GÖSTERİLEN DELİLLER HİÇ DEĞERLENDİRİLMEDEN KARAR VERİLDİĞİ

ÖZET: Davacı ve davalı arasındaki sözleşmenin tacirler arası hizmet alım sözleşmesi olduğu, kira sözleşmesi veya ilişkisin bulunmadığı, görevli mahkemenin Asliye Ticaret Mahkemesi olduğu,

Görev hususunun resen nazara alınması gerekirken davanın esasıyla ilgili olarak gösterilen deliller toplanmadan ve gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması sebebiyle, mahkeme kararının yerinde olmadığı, istinaf sebebi yerinde olduğundan istinaf başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiştir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - SÖZLEŞMEDE FİYATI BELİRLİ ÜRÜNLERİN YERİNE DAVACI TARAFINDAN TESLİM EDİLEN VE DAVALI TARAFINDAN DA TESLİM ALINAN İADESİ YAPILMAYAN ÜRÜNLERİN SAPTANAN RAYİÇ FİYATININ SÖZLEŞME BEDELİYLE FARKLI OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ GEREĞİ

ÖZET: Davacının istinaf talebini kabul eden Bölge Adliye Mahkemesince yapılması gereken iş davacının sipariş ettiği sözleşmede fiyatı belirli ürünlerin yerine davacı tarafından teslim edilen ve davalı tarafından da teslim alınan iadesi yapılmayan ürünlerin rayiç fiyatı saptanıp eğer teslim edilen ürünlerin değeri sözleşme ile belirlenen ürün bedelinden daha az ise aradaki fark davalının zararı kabul edilip,

Davalının ilamsız takipteki itirazının bu zarar kadar haklı olduğu benimsenip sonucuna göre karar vermektir. Bölge Adliye Mahkemesince dava konusu ürünlerin plastik gövdeli olmasının açık ayıp olduğu yönündeki değerlendirmesi yukarıda açıklanan nedenlerle yerinde olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor