Sözleşmenin Geçersizliğinin Tespiti

Sözleşmenin Geçersizliğinin Tespiti ve İspatı aşağıdaki yargıtay kararları ile anlatılmıştır.

HMK’ nın 207. maddesinde; ‘senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca onanmamışsa, inkar halinde göz önünde tutulmaz. Bu tür çıkıntı, kazıntı veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine ve anlamına etkili olacak şekilde görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir’ hükmü bulunmaktadır.

207. maddesinde; ‘senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca onanmamışsa, inkar halinde göz önünde tutulmaz. Bu tür çıkıntı, kazıntı veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine ve anlamına etkili olacak şekilde görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir’ hükmü bulunmaktadır.

12.4.1944 gün ve 14-13 sayılı İçtihadı Birleştirme kararı gereğince de limit belirlenmesi kefaletin asli unsurudur. Daha açık bir anlatım ile, sözleşme kurulurken kefilin sorumlu olacağı limit belirlenmiş olmalıdır. Limit belirlenmemiş ise geçerli bir kefalet sözleşmesinden söz etmek mümkün değildir.

Sözleşmenin Geçersizliğinin Tespiti – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2014/2934 Karar: 2014/4034 Karar Tarihi: 26.05.2014

İHRAÇ KARARININ İPTALİ DAVASI – İSTİFA – DAVA KONUSU SENEDİN PAY DEVRİNE İLİŞKİN KISIMLARININ ÇİZİLİP USULÜNCE İMZA VE PARAF EDİLMEDİĞİ – İSTİFA BELGESİNDEKİ TARİH KISMININ SONRADAN EKLENDİĞİ – DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ.

ÖZET: Dava konusu, senedin, pay devrine ilişkin kısımları çizilmesine rağmen bu kısımlar usulüne uygun şekilde imza veya paraf edilmediği gibi, istifa gibi bir belgede bulunması gereken tarih kısmı dahi sonradan yazılan yazılarla aynı karakterdeki rakamlarla doldurulduğundan dava konusu istifa beyanının davacının iradesini yansıttığı kabul edilemez. Bu durumda davanın kabulünün isabetli olduğunun kabulü gerekir.

Sözleşmenin Geçersizliğinin Tespiti

Sözleşmenin Geçersizliğinin Tespiti