Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

 

Yargıtay Kararı – Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/13-1712 Karar: 2015/1167 Karar Tarihi: 08.04.2015 – Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

AKDİN FESHİ TAZMİNAT VE ALACAK DAVASI – DAVACI KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN KİRA BEDELİNİ GERİ İSTEME HAKKI DOĞACAKTIR İBARESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu taşınmaz mesken olmasına rağmen işyerini kiralandığı, davalıya ait bulunan apartmanın iki dairesinde turizm seyahat acentesinin yer aldığı, dosya içinde bulunan evraka göre acentelerden bir tanesinin A grubu seyahat acentesi olduğu, diğer dairelerin de işyeri olarak kullanıldığı anlaşıldığından kiralanan yer nitelik olarak mesken olsa da işyeri şeklindekullanılma imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple Özel Dairece sözleşmenin ileriye yönelik olarak fesh edildiğini kabul edilmesi doğru ise de, bu kabul dikkate alınarak bozma kararının 2. bendinde yazılan “hal böyle olunca davacı kiracının sözleşmeyi fesih tarihinden itibaren kira bedelini geri isteme hakkı doğacaktır” ibaresinin eksik yazıldığı anlaşılmış, söz konusu cümlenin, “hal böyle olunca sözleşmenin feshi tarihinden itibaren davacı kiracı tarafından ödeme yapılmış ise bu ödemeleri geri isteme hakkı doğacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerekmiştir. Direnme kararı bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/13790 Karar: 2015/3410 Karar Tarihi: 07.04.2015 – Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

TAZMİNAT VE KİRA ALACAĞI DAVASI – HASARIN HOR KULLANMADAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞININ TESPİTİ – BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI – EKSİK VE YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kira alacağı, hor kullanma ve tamirat süresi kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak her bir hasar kalemi yönünden kiralananın kullanma amacı ve kiracının kiralananda bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak hasarın hor kullanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilmeli, bu şekilde münhasır hor kullanmadan kaynaklanan hasarlar belirlendikten sonra bu hasara yönelik  tamir ve yenileme çalışmalarına ilişkin metraj ve harcanacak tutar zarar tarihi itibariyle belirlenmeli ve nihayet binanın yapılış tarihi ve kiralama süresine göre yenilenen parçalar yönünden yıpranma payları da düşülerek davalının sorumlu olduğu tutar denetime elverişli şekilde belirlenmelidir. Mahkemece belirtilen hususlar gözetilmeksizin eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir.

 

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Ankara Avukat