Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası konusu ile ilgili açıklamalara ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.  Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hali ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz .

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür

Yargıtay Kararı – Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/13-1712 Karar: 2015/1167 Karar Tarihi: 08.04.2015 – Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

AKDİN FESHİ TAZMİNAT VE ALACAK DAVASI – DAVACI KİRACININ SÖZLEŞMEYİ FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN KİRA BEDELİNİ GERİ İSTEME HAKKI DOĞACAKTIR İBARESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava konusu taşınmaz mesken olmasına rağmen işyerini kiralandığı, davalıya ait bulunan apartmanın iki dairesinde turizm seyahat acentesinin yer aldığı, dosya içinde bulunan evraka göre acentelerden bir tanesinin A grubu seyahat acentesi olduğu, diğer dairelerin de işyeri olarak kullanıldığı anlaşıldığından kiralanan yer nitelik olarak mesken olsa da işyeri şeklindekullanılma imkanı bulunmaktadır. Bu sebeple Özel Dairece sözleşmenin ileriye yönelik olarak fesh edildiğini kabul edilmesi doğru ise de, bu kabul dikkate alınarak bozma kararının 2. bendinde yazılan “hal böyle olunca davacı kiracının sözleşmeyi fesih tarihinden itibaren kira bedelini geri isteme hakkı doğacaktır” ibaresinin eksik yazıldığı anlaşılmış, söz konusu cümlenin, “hal böyle olunca sözleşmenin feshi tarihinden itibaren davacı kiracı tarafından ödeme yapılmış ise bu ödemeleri geri isteme hakkı doğacaktır” şeklinde düzeltilmesi gerekmiştir. Direnme kararı bozulmalıdır.

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/13790 Karar: 2015/3410 Karar Tarihi: 07.04.2015 – Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

TAZMİNAT VE KİRA ALACAĞI DAVASI – HASARIN HOR KULLANMADAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞININ TESPİTİ – BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI – EKSİK VE YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, kira alacağı, hor kullanma ve tamirat süresi kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak her bir hasar kalemi yönünden kiralananın kullanma amacı ve kiracının kiralananda bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak hasarın hor kullanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilmeli, bu şekilde münhasır hor kullanmadan kaynaklanan hasarlar belirlendikten sonra bu hasara yönelik  tamir ve yenileme çalışmalarına ilişkin metraj ve harcanacak tutar zarar tarihi itibariyle belirlenmeli ve nihayet binanın yapılış tarihi ve kiralama süresine göre yenilenen parçalar yönünden yıpranma payları da düşülerek davalının sorumlu olduğu tutar denetime elverişli şekilde belirlenmelidir. Mahkemece belirtilen hususlar gözetilmeksizin eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir.

6098 sayılı TBK.nın 316/1. maddesi (BK.nın 256. maddesi) hükmü uyarınca kiracı kiralananı özenle kullanmak ve aynı Kanunun 334. maddesi (BK. nın 266. maddesi) gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğünün ihlali halinde kiraya veren; bu yüzden uğradığı zararın tazminini kiracıdan isteyebilir. Ancak kiracı sözleşme sınırları içinde kiralanandan yararlanması sonucu meydana gelen yıpranma ve bozulmalardan sorumlu değildir. O nedenledir ki kiralanandaki hasar ve bozukluğun kötü kullanımdan kaynaklanıp kaynaklanmadığının dikkatlice tespiti gerekir. Hasarın hor kullanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenirken kiralananın kullanım süresi ve sözleşmedeki tahsis ve kullanma amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Somut olayda; bilirkişi raporunda belirtilen hasar kalemlerine yönelik olarak ayrı ayrı değerlendirme yapılmamış ve her bir hasar kalemi yönünden denetime elverişli şekilde hasarın hor kullanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmamıştır. Bilirkişi raporu bu yönü ile yüzeysel olup hükme esas alınamaz. Mahkemece bilirkişiden ek rapor alınarak her bir hasar kalemi yönünden kiralananın kullanma amacı ve Kiracının kiralananda bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak hasarın hor kullanmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilmeli, bu şekilde münhasır hor kullanmadan kaynaklanan hasarlar belirlendikten sonra bu hasara yönelik tamir ve yenileme çalışmalarına ilişkin metraj ve harcanacak tutar zarar tarihi itibariyle belirlenmeli ve nihayet binanın yapılış tarihi ve kiralama süresine göre yenilenen parçalar yönünden yıpranma payları da düşülerek davalının sorumlu olduğu tutar denetime elverişli şekilde belirlenmelidir. Mahkemece belirtilen hususlar gözetilmeksizin eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir.

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası

Makalede Sözleşmeye Aykırılık Tazminat Davası bilgi amaçlı yazılmıştır. Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına göz atınız.