Atla

Sözlü Vasiyetnamenin İptali - Şartları - Geçerliliği


Sözlü Vasiyetnamenin İptali - Şartları - Geçerliliği

Sözlü Vasiyetnamenin İptali - Şartları - Geçerliliği

Sözlü Vasiyetname Nedir - İptali - Şartları - Geçerliliği

Vasiyetnamenin açılma tarihi vasiyetnamenin Sulh Mahkemesi tarafından bilinen mirasçıların davet edilerek mirasçıların önünde açıldığı gündür. Diğer bir istisnai durum da eğer bir tasarruf işleminin iptali ile tenkise tabi bir tasarruf işlemi hüküm kazanıyor ise; süre hüküm kazandığı andan itibaren işlemeye başlar.

Tenkis davasında bir ve on yıllık süreler zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü sürelerdir.

Kimler Tenkis Davası Açabilirler?

Vasiyetnameyle saklı payları zedelenen kanuni paylı mirasçılar açabilir. Saklı paylı mirasçılar vasiyetname düzenleyenin alt soyu, ana-babası ve eşidir. Tenkis davası açma hakkını her bir saklı paylı mirasçı birlikte veya bağımsız kullanabilir.

Bu davada vasiyet düzenleyenin tasarruf oranına, zedelediği miktara tüm kanuni paylar dikkate alınarak hesaplanır. Ancak bulunacak tenkis edilebilir oranın tamamı değil de sadece dava açan saklı paylı mirasçının payı kadar tenkis edilebilir.

Tenkis dava açmayan saklı paylı mirasçılar bu tenkis kararından faydalanamazlar. Terekeye atanan temsilci ya da vasiyeti tenfiz memuru tenkis davası açma hakkına sahip değildir.

Saklı paylı mirasçılar saklı payları zedelendiği halde tenkis davası açmaz ise; saklı paylı mirasçıların alacaklıları bu davayı açma hakkına sahiptir. Buradaki amaç alacaklıların alacağını tahsil etmesini sağlamak. Ancak alacaklısı oldukları saklı paylı mirasçı hakkında aciz vesikası varsa tenkis davası açabilirler.

Aciz vesikası vasiyetnamenin açıldığı tarihte olmalı. Aciz vesikası vasiyet açıldıktan sonra alınmışsa, saklı paylı mirasçı aleyhine mahkeme kararı veya icra takibi daha önce gerçekleşmiş dahi tenkis davası açma hakları yoktur.

Tenkis Davası Kime Karşı Açılır

Tenkis davasında davalılar; vasiyet düzenleyenin tasarruf oranını aşarak kanuni payları zedeleyerek ve kanunen eksiltmeye tabi tutulan kazandırmaların yapıldığı vasiyet alacaklılarıdır. Bunlar mirasçılar olduğu gibi üçüncü kişilerde olabilir. Tasarrufta bulunulan kişinin ölmüş olması halinde mirasçıları davalı olacaktır.

Tasarrufta bulunulanlar birden fazla farklı kişilere yapılmış ise birden fazla kişi davalı olacaktır. Saklı paylı mirasçı bunların tümünü dava açma hakkına sahiptir ancak buna mecbur değildir. Bunun olası sonuçlarına katlanmak zorundadır. Çünkü tenkiste sıra kuralları aleyhine sonuçlar doğurabilir.

Tenkis davası kural olarak tasarrufla kazandırma yapılan kişilere karşı açılabilir. Fakat Yargıtay istisna olarak kazandırma konusu malın üçüncü kişilere devredilmiş olması halinde üçüncü kişilere karşıda tenkis davası açılabileceğini kabul etmektedir.

Burada miras bırakanın kanuni pay kurallarını zedelemek amacıyla yaptığı devri tasarruftan sonra, bundan faydalanan kişinin miras bırakanın bilgi ve yönlendirmesi dışında sırf saklı pay sahibi mirasçıları bu haklardan mahrum bırakmak amacıyla bu durumu bilen üçüncü kişilere gayrimenkulleri temlik etmesi halinde kötü niyetli kişilere karşı tenkis davası açılabilir.

Vasiyetnameye Tenkis Davası Açma Yetkili Mahkeme

Miras hukuku ve miras davalarında genel kurallar dahilinde Tenkis davasında görevli mahkemeler vasiyetname düzenleyenin son ikametgahının bağlı bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemeleridir

Vasiyetname Tenkis Davası Açma Süresi

Tenkis davası açma hakkı, kanuni paylı mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini haberdar olduğu andan itibaren bir yıldır. Vasiyetnamenin açıldığı tarihten itibaren bir yıl. Diğer tasarruflar hakkında mirasın açılmasından itibaren on yıl geçmekle tenkis dava açma hakkı düşer.

Ancak bir tasarruf işleminin iptali diğerini canlandırıyorsa süreler ancak bu iptal kararının kesinleştiği tarihte işlemeye başlar. Burada bir yıllık süre vasiyetnamenin açılmasından önce işlemez.

Hatta kanuni paylı mirasçı yapılan tasarrufun saklı payına tecavüz ettiğini vasiyetin açılmasından önce öğrense bile süreler işlemez. On yıllık sürenin başlangıcı ise sağlar arası kazandırmalar ve miras sözleşmeleri için mirasın açıldığı tarih, vasiyetname için vasiyetnamenin açıldığı tarihtir.

Vasiyetnamenin hazırlanması ile vasiyetnamenin çeşitleri hakkında daha önce makalelerimizde geniş yer verdik. Szlü Vasiyet ile bağlantılı olarak saklı pay ihlali ve tenkis konusununda önemli olduğu durumlardandır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: …..Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kurulu tarafından düzenlenen 02.04.2015 tarihli rapor içeriğine göre, davalıya organik olmayan psikotik bozukluk teşhisi konulduğu ve bu hastalık nedeniyle, yargılandığı ceza davasında hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği sabittir.

6100 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca “Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları, kanuni temsilin söz konusu olduğu hallerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması “dava şartlarından olup, somut olayda akıl hastası olduğu yönünde doktor raporu sunulan/bulunan davalı C. B.'ın vasi tarafından temsil edilmesi de dava şartlarındandır.

Şu durumda; ilk derece mahkemesi tarafından öncelikle davalı C. B.'ın vesayet altında bulunup bulunmadığı araştırılıp, varsa davada vasisi aracılığı ile temsilinin sağlanması, vesayet altında bulunmadığının tespiti halinde ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddesi uyarınca vasi tayin ettirilmesi sağlanıp,

Davada usulüne uygun şekilde taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesi tarafından böyle bir inceleme yapılmaksızın hüküm kurulduğu anlaşıldığından, sair istinaf sebepleri incelenmeksizin 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca hükmün kaldırılmasına ve mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerektiği kanaatine varılmış ve aşağıdaki hüküm tesis edilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak