Atla

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır


Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır

*MK. Madde 706; “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.

*B.K. 213.maddesi; “Gayrimenkul bey'i muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır. Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey'i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi senede raptedilmedikçe muteber değildir.

Mukaveleden mütevellit şuf'a hakkı için tahriri şekil kafidir.” hükmü yer almaktadır.

*2644 sayılı Tapu Kanununun 26. Maddesi; “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın,

Muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir.” hükmü yer almaktadır.

Tapu İptali Davaları - Yargıtay Kararı

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI - DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ - DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken,

Belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. Dava, Önalım hakkı nedeniyle tapu iptali davaları ve tescil istemine ilişkindir.

Tapu İptali Davaları - İstinaf Kararları

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVA KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞINA KONU OLMASI NEDENİYLE KABUL BEYANI ANILAN DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR HÜKÜM DOĞURMAYACAĞI - DOSYASININ SONUCUNUN BEKLENİLMESİ GEREKTİĞİ - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA UYGUN BULUNMADIĞI

ÖZET: Dava konusu taşınmaz, mülkiyet uyuşmazlığına konu olması nedeniyle kabul beyanı anılan dava sonuçlanıncaya kadar hüküm doğurmayacağından, Dairemizin önceki kararında belirtilen ….Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ….Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 6100 Sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen "Mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması'' durumunda,

tapu iptal davaları

Bölge Adliye Mahkemesinin esası incelemeden kararı kaldırarak, davanın yeniden görülmesi için, dosyayı, kararı veren mahkemeye göndereceği ve bu kararın duruşma yapılmadan verilmesi gerekli kesin karar niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. Bu nedenlerle, mahkemece….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …Esas sayılı dosyasının bekletici mesele olarak kabulü ile,

Sonucuna göre davalının kabul beyanı da değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından, davacı avukatının istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır - Yorum
    Günan -
    22 Şubat 2017

    Tapu İptali Davaları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

    Cevapla
Yorum Bırak