Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır?

Tapu İptali Davaları Hangi Hallerde Açılır

*MK. Madde 706; “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.

*B.K. 213.maddesi; “Gayrimenkul bey’i muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır. Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey’i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi senede raptedilmedikçe muteber değildir.

Mukaveleden mütevellit şuf’a hakkı için tahriri şekil kafidir.” hükmü yer almaktadır.

*2644 sayılı Tapu Kanununun 26. Maddesi; “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın,

Muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir.” hükmü yer almaktadır.

Tapu İptali Davaları – Yargıtay Kararı

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASI – DAVACIYA ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ SORULMASI GEREKTİĞİ – DAVACILARA UYGUN BİR SÜRE TANINARAK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, davacıya resmi senette gösterilen taşınmaz pay bedelleri ile davalı tarafından yapılan tapu harç ve masrafları toplamı üzerinden Önalım hakkının kullanıp kullanmayacağı sorularak depo edilmesi için davacılara uygun bir süre tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken,

Belirtilen husus gözetilmeden yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle hükmün bozulması gerekmiştir. Dava, Önalım hakkı nedeniyle tapu iptali davaları ve tescil istemine ilişkindir.

Tapu İptali Davaları – İstinaf Kararları

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVA KONUSU TAŞINMAZ MÜLKİYET UYUŞMAZLIĞINA KONU OLMASI NEDENİYLE KABUL BEYANI ANILAN DAVA SONUÇLANINCAYA KADAR HÜKÜM DOĞURMAYACAĞI – DOSYASININ SONUCUNUN BEKLENİLMESİ GEREKTİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA UYGUN BULUNMADIĞI

ÖZET: Dava konusu taşınmaz, mülkiyet uyuşmazlığına konu olması nedeniyle kabul beyanı anılan dava sonuçlanıncaya kadar hüküm doğurmayacağından, Dairemizin önceki kararında belirtilen ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ….Esas sayılı dosyasının sonucunun beklenilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 6100 Sayılı kanunun ilgili maddesinde belirtilen “Mahkemece, tarafların davanın esası ile ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması” durumunda,

Bölge Adliye Mahkemesinin esası incelemeden kararı kaldırarak, davanın yeniden görülmesi için, dosyayı, kararı veren mahkemeye göndereceği ve bu kararın duruşma yapılmadan verilmesi gerekli kesin karar niteliğinde olduğu düzenlenmiştir. Bu nedenlerle, mahkemece….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …Esas sayılı dosyasının bekletici mesele olarak kabulü ile,

Sonucuna göre davalının kabul beyanı da değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun bulunmadığından, davacı avukatının istinaf kanun yolu başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor