Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi | Ankara Avukat - Boşanma Avukatı Ankara

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi, Tapuda bulunan kimlik bilgilerin düzeltilmesi için dava açılması için bir avukat ile çalışmak gerekmektedir. Çeşitli durumlarda tapuda kimlik bilgileri yanlış girilmiş olabilir. Tapuda kimlik bilgilerinin düzeltilmesi için:

  • Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin yanlış olması gerekmektedir,
  • Bilgilerin eksik ya da silinmesi olması gerekmektedir.

Bu gibi durumlarda Tapu Sicil Müdürlüğü ile işlem yapılabilmesi mümkün değildir. Bu gibi durumlar genel olarak miras davalarında meydana gelir. Bu gibi hallerde tapu kayıtlarının düzeltilmesi davası ya da duruma göre tespit davalarının açılması gerekebilir.

Bu konu hakkındaki düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1027. Maddesine göre yapılmaktadır.

Tapu Düzeltim Davası Nasıl Açılır?

Tapu düzeltim davası için bazı prosedürlere uyulması gerekmektedir. Taşınmazların kadastro tespiti ya da tapuya tescili aşamasında mülkiyet hakkı olan kişinin isim ve soyisim bilgilerinin yanı sıra tüm kimlik bilgilerinin eksik ya da hatalı olması halinde çeşitli mağduriyetler meydana gelebilir.

Bu gibi durumların düzeltilmesi için tapuda kayıt düzeltme davası açılmaktadır. Yeni mevzuat düzenlenmesine göre öncelikli olarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne istemli dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Tapu kaydında isim ve bilgilerin düzeltilmesi çekişmesiz yargı işlemlerini kapsamaktadır. Bu davalar, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde görülmektedir. Davada Mahtu Harç alınmaktadır.

Mülkiyete ilişkin bir dava olmadığı için nisbi harç alınmamaktadır. (Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi)

Tapu Düzeltim Davasını Kimler Açabilir?

Tapu düzeltim davası açmak için tapu maliki ya da mirasçı olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Türk Medeni Kanunu’nun 702. Sayılı maddesine göre ortaklardan her biri de bu hakkın korunması için dava açabilir.

Bunun yanı sıra bu davaların farklı dava sebepleri ile açılması da mümkün olmaktadır. Tapu kaydında düzeltim yapmak için açılan davalar 6100 sayılı kanuna göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre çekişmesiz yargı işlemleri kapsamında Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir.

Tapu Sicil Müdürlüğü’nün hasım gösterilmesi ile taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde dava açılmaktadır. Bu gibi davalarda uzman bir avukat eşliğinde dilekçeyi yazmak oldukça önemlidir. Bu sayede dava daha kısa sürede sonuçlanacaktır.

Tapu kayıtlarında yer alan mevcut ‘kimlik bilgileri’ hatalı, eksik ya da silinmiş olması halinde Tapu Sicil Müdürlüğü’n de işlem gerçekleştirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Bu gibi haller vatandaşın çok ciddi şekilde resmi işlemlerde problemler yaşayabilmesine yol açabilmektedir.

Özellikle de bu gibi haller miras intikali işlemlerinde yaygın olarak görülmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 1027. Maddesi çerçevesinde tapu kütükleri içeriğinde düzeltmelerin gerçekleştirilebilmesine ilişkin nasıl hareket edileceği ve nelerin gerekli olduğu açık şekilde belirtilmiştir.

Bu doğrultuda da tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi işlemi kişinin yazılı rızası olmadan, tapu memuru, tapu sicilindeki hatayı sadece mahkeme kararı ile düzeltebilme imkanına sahiptir.

Kimlik bilgilerinin tapu kaydında düzeltilmesi işlemi eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin gerçekleştirilmesi yöntemi ile mümkün olmaktadır. Tapu memuru, basit yazım hatalarını, tüzük kuralları çerçevesinde ‘resen’ düzeltebilme yetkisine de sahiptir

Mülkiyet hakkının tescili içeriğinde ‘Tapu Sicil Tüzüğü’ 28. Maddesi dahilinde kütükte yer alması ‘zorunluluk’ taşıyan bilgiler olan; Kişinin adı, Kişinin soyadı, Baba adı, Edinme nedeni, Tarih, Yevmiye numarası

Tapu sicil kütüğü kapsamında yer alması gereklilik teşkil eden bu bilgilerde meydana gelebilecek hata, eksiklik gibi hallerde, düzetilmesi için tapu kaydının düzetilmesine yönelik dava açılması ‘zorunluluğu’ bulunur.

Buna karşın bazı hallerde tapu sicil kütüğünde yer alması zorunluluğu bulunan bilgiler arasında bulunmayan ‘anne ismi’ ve ‘diğer kimlik bilgileri’ eksik olduğundan dolayı intikal işleminin Tapu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilemediği durumlar ile de karşı karşıya kalınabilmektedir.

Bu gibi bir durum ile karşı karşıya kalınması halinde tapunun tescil edilmesine yönelik dayanak edilen işlemde düzeltilmesini gerektirecek bir hata gerçekleştirilmesi söz konusu ise bu hata ‘Tapu Sicil Tüzüğü’ 75. Maddesi kapsamında, ilgili şahsın başvuru çerçevesinde söz konusu madde içerisindeki şartlar incelenerek, idare tarafından düzeltilmesi gerçekleştirilir.

Söz konusu maddeler, misal olarak davacı sıfatlı şahsın tapuya ibraz etmiş olduğu veraset intikal belgesi içerisindeki kişi ile intikal gerçekleştirilecek tapu kaydı içerisindeki intikal talebinin idare tarafından reddedildiği hallerde de tespiti talep edilerek, dava açılması gerekliliği oluşmaktadır.

Dava çerçevesinde gerçekleştirilen inceleme, detaylandırma ve kanıt tespiti ile tapuda intikal işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tereddüt teşkil eden kimlikteki şahısların aynı şahıs olduğunun belirlenmesine yönünde bir tespit hükmünün alınması ise yeterli olabilmektedir.

Belirlenmiş olan koşullar ve hususlar kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırma neticesi, tapu ve nüfus bilgileri arasında bağlantı ve tutarlılık durumunun teşkil edilmesi ile birlikte davanın kabul edilmesine mahkeme tarafından onay verilmektedir.

Tapu kayıtlarındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin açılan davanın niteliği dolayısı ile yargılama harcı ve vekalet ücreti maktu olarak belirlenmektedir.

Tapu Müdürlüğü yasal hasım olması nedeni ile yargılama giderleri, yargılama giderleri arasında bulunan vekalet ücreti açısından herhangi bir şekilde yükümlü olarak gösterilemez.

Makalede Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Gayrimenkul Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi | Sıkça Sorulan Sorular

TAPU KAYDINDAKİ ŞERHİN TERKİNİ DAVASI – TAPU SİCİLİNDEKİ KAYDIN TERKİNİ İSTENİRKEN KAYITLARI TUTMAKLA YÜKÜMLÜ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVADA HASIM OLACAĞI – YASAL HASIM HAZİNENİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞININ KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece, hükümde yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı Hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş ise de tapu sicilindeki kaydın terkini istenirken bu kayıtları tutmakla yükümlü tapu sicil müdürlüğünün davada hasım olacağı kuşkusuzdur.

Hazine’nin hasımlığı kanuni bir hasımlık olduğundan yargılama giderleri ve vekalet ücretinin yasal hasım olan davalı Hazine’ye yükletilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm sonucunun düzeltilerek onanması gerekir.

MALİK İSMİNİN DÜZELTİMİ İSTEMİ – DAVACININ TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİNİ TALEP ETTİĞİ – ÇEKİŞMELİ YARGI İŞİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNCE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Davacı kendine ait olan taşınmazın başka birisi adına tapuda kaydedildiğini ileri sürerek tapu kaydının düzeltilmesini talep ettiğinden mülkiyet değişikliğini doğurmaktadır.

Çekişmeli yargı işinden doğan uyuşmazlığın … Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

TAPU KAYDININ DÜZELTİM TESPİTİ DAVASI – TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDINDA PASİF ESKİ MALİK OLARAK GÖRÜLENİN DAVACILARIN MURİSİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ – ÇEKİŞMESİZ YARGI – SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

ÖZET: Dava, davaya konu taşınmazların tapu kaydında pasif eski malik olarak görülen …’nun davacıların murisi, … oğlu … olduğunun tespitini istemine ilişkindir.

Davanın çekişmesiz yargı niteliğinde değerlendirilerek sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.

Görevsizlik Kararları

Sulh Hukuk Mahkemesince, davanın tapuda isim düzeltimi ya da kimlik bilgilerinin tamamlanmasına yönelik olmadığının açıkça belirtildiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesince ise davanın tapuda isim tashihi davası ve çekişmesiz yargı işi olduğundan bahisle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur. (Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi)

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

91 Görüntülenme

1 SORULAR

  1. Ocalan dedi ki:

    Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri