Atla

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır


Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali İcra ve İflas Kanunun 227 ile 284'üncü maddeleri arasında düzenlenmiş olmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerde yer alan tasarrufun iptali talebi dava yolu ile talep edilebilmektedir. Tasarrufun iptali davasının amacı ise alacaklının mahkemeden borçlunun tasarrufunun geçerliğine karar verilmesini istemesi ve bu yolla alacaklarının kayıt tahsisine gerek kalmadan haciz ve satışın talep edilmesi olmaktadır. Açılacak tasarrufun iptali davasını konu malın borçlunun malvarlığına dahil olmasını engelleyerek icra takibi ile alacağın tahsil edilmesini sağlamakta olan bir dava olarak işletilmektedir.

Açılan tasarrufun iptali davası borçlunun üçüncü kişiler ile yaptığı tasarruf işlemlerinin alacaklıları tarafından geçersizliğini sağlamak üzere açılabilmektedir.

Yargıtay tasarrufun iptali davası için aşağıdaki şekilde tanımı yapmaktadır. "Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkân veren şahsi bir davadır. Bu dava sonunda alınacak karar ile tasarrufa konu mal cebri icra yoluyla satılabilir ve mal bedelinden artanın 3. şahsa kalmasına imkân verilmiş olur"

Tasarrufun iptali konusunda  avukat yardımları ile süreçlerin yönetilmesi önemlidir.

Bu şekilde sorunsuz olarak bu davalardan başarılı sonuçlar alınması mümkün olabilmektedir. Tasarrufun iptali davasının açılması konusunda takip tarihinde kesinleşmiş bir alacağın olması şartı bulunmaktadır. Borçlu için kesinleşmiş olan ve gerçek bir alacağa dayanan icra takibine geçilmiş ve icra takibi kesinleşmiş ise bu dava açılabilmektedir.

 

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Nasıl Görülür

Kesinleşmemiş olan ilamsız takip aşamasındaki ihtiyati haciz zaptı ile tasarrufun iptali davası açılması durumunda bu durum bekletici bir durum olarak ilamın kesinleşmesini bekleyecektir. İptali istenen tasarrufun borcun ortaya çıkmasından sonra doğmuş olması durumunda davanın tasarrufun yapıldığı tarihten sonraki beş yıl içinde açılması gerekmektedir. Bunlar yanında borçlu yakında alınmış olan geçici veya kesin bir aciz vesikası bulunması da gerekmektedir.

Mutat hediyeler müstesna olmak üzere hacizden veya haczedilecek olan malların bulunmaması durumunda acizden veya iflasın açıklanmasından haczin veya aciz vesikası verilmesinin sebebi olan veya masaya kabul edilen alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihe kadar geriye doğru olan müddet içinde yapılan bütün bağışlar ve ivazsız tasarruflar batıl olmaktadır.

Mal Kaçırma Nedeni İle Tasarrufun İptali Davası

Mevcut malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar verme için yaptığı tüm işlemler için borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık işaretlerin bulunduğu durumlarda iptal edilmesi mümkün olabilmektedir.

Yapılan işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde borçlunun aleyhine yapılmış olan haciz veya iflas yolu ile takip bulunması gerekmektedir.

Üçüncü bir şahıs borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlar, evlat edineni veya evlatlığı olması durumunda borçlunun bu durumunu bildiği kabul edilmektedir. Bu konuda ticari işletmelerin veya işyerinde mevcut olan ticari emtianın tamamı veya önemli bir kısmının devir veya satın alan ile bir kısmına iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklarını ızrar kastını bildiği ve borçlunun da bu durumlarda ızrar kastı ile hareket ettiği kabul edilmektedir.

Bu karine ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay önce yazılı olarak bildirildiği veya ticari işletmelerin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicil Gazetesine ilan olunduğu ispatlanır ise çürütülebilmektedir.

Tasarrufun İptali Davasının Amacı Nedir?

Tasarrufun iptali davalarına konu olan tasarrufun genel olarak borçlunun borcunu ödememek için alacaklısından mal kaçırma amacı ile yaptığı karşılıklı veya karşılıksız olarak yaptıkları tasarruf işlemleri olmaktadır.

Uygulamada dava süresi içerisinde uyuşmazlık konularından biriside borçlunun gerçekleştirdiği tasarruf işleminin diğer tarafı olan üçüncü kişilerin iyi niyetli oluşuna veya olmayışına göre göre değişmesidir. Bu konuda üçüncü kişilerin iyi niyetli olması hak kazanımını kanunen korumaktadır.

 

Tasarrufun İptali davası Nasıl Görülür?

Borçlunun alacaklısını zarara uğratmak için gerçekleştirdiği ihmali işlemler tasarrufun iptali davasına konu olabilmektedir. Mesela alacak davasında kasten zaman aşımı definde bulunmamış olması tasarrufun iptali davasına konu olabilmektedir. Borçlunun alacaklılara zarar vermek amacı ile işlem yaptığının ispat yükümlülüğü alacaklılar düşmektedir.

Tasarrufun iptali davasında borçlunun alacaklıyı zarar uğratmak için yaptığı işlemlere yönelik olduğu için borçlu aleyhinde açılan davada karşı tarafla anlaşılarak satış ve borçlunun taraf olmadığı işlemlerde iptal davasının konusu olmamaktadır. Tasarrufun iptali davalarında basit yargılama usulleri geçerli olmaktadır.

 

tasarrufun iptali davaları nasıl nerede açılır

Mahkeme iptale tabi olan tasarrufun konusu olan mallar hakkında ihtiyati haciz kararı verebilmektedir. Ancak bunun için alacaklının ihtiyati haciz talep etmesi gerekmektedir.

Teminatın miktarı mahkemece tayin olunmaktadır. Davalılardan herhangi biri davacının alacağını ödemesi durumunda dava reddedilmektedir. Bu neden ile mahkeme duruma göre masrafla ilzam veya bu masrafın aralarında takdir ettiği surette taksim edilmesine karar verebilmektedir. Tasarrufun iptali davaları beş yıllık hak düşürücü süreye tabi olmaktadır. Bu süre sonunda dava açılması mümkün olmamaktadır. Konuyla bağlantılı olarak Tasarrufun iptali davası makaleyi okuyabilirsiniz.

 

Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır - Nerede Açılır

Tasarrufun İptali Davası asliye hukuk mahkemesinde açılır. …

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE  

DAVACI                                                :  

TC KİMLİK NUMARASI                       :  

ADRES                                                 :  

VEKİLİ                                                  :  Av.İlkay UYAR KABA

ADRES                                                 :

DAVALI                                                 :

 ADRESİ                                                :  

KONU                                                   : Tasarrufun iptali ve cebri icra yetkisi verilmesi istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                                     :

AÇIKLAMALAR                                   :  

1-) Borçlu............................. aciz belgesi düzenlenmiştir. (EK-2)  

2-) Aciz belgesi .................................karar da ekte yer almaktadır.

(EK-3)  3-) Öte yanda..................................... hayatın olağan akışına uygun düşmeyecektir.  

4-) Yukarıda belirtilen .............................. talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : 

HUKUKİ DELİLLER            : …./…./…. Tarihli Haciz ..................... 

SONUÇ VE İSTEM              :

EKLER                                 :

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • AYHAN PER -
  7 Ağustos 2016

  bana borcu olan kişinin tapu iptali için Tasarrufun iptali davası açmak istiyorum. Nasıl başlamam gerekiyor..

  Cevapla
  ilkayuyarkaba -
  16 Ekim 2016

  İcra takibinden dolayı Tasarrufun iptali davası açmanız için, satılan gayrimenkulün bilgileri çıkarmanız gerekiyor.. işleme burdan başlarsanız iyi olur..

  Cevapla
 • MEHMED ÖZERBAŞ -
  10 Ağustos 2016

  İLKAY HANIM MERHABA, EŞİM 5 YILINDA ALACAĞINDAN DOLAYI TAŞINMAZ ÜZERİNE İPOTEK KOYDURDU. DAHA SONRA İPOTEK KOYDURDUGU FİRMA BATTI BATINCA FİRMANIN DİĞER BORÇLU OLDUĞU FİRMALAR AYNI DAİRE ÜZERİNDEN ALACAK DAVASI AÇTILAR.11 KİŞİ ALACAKLI VE BORÇLU POZISYONUNDA HEPSİNE AYRI AYRI MI TAZMINAT ÇIKAR RAKAMLAR 11 E Mİ BOLUNUR. TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR

  Cevapla
 • MAHMUT HAMALOSMANOĞLU -
  23 Eylül 2016

  Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak