Tedbir Talepli İstihkak Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Tedbir Talepli İstihkak Davası

Tedbir Talepli İstihkak Davası

Tedbir Talepli İstihkak Davası

Tedbir Talepli İstihkak Davası

TEDBİR TALEPLİ İSTİHKAK DAVASINDA YETKİ

  • *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Dava mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
  • *Miras sebebiyle tedbir talepli istihkak davası Görevli mahkeme dava değerine göre Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

TEDBİR TALEPLİ İSTİHKAK DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

  • *Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hakim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.
  • *Tedbir Talepli İstihkak Davasında Hakim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.
  • *Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü halinde, tereke veya terekeye dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir.
  • *Miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.
  • *Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
  • *İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.
  • *Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine tabi olmaya devam ederler. Ancak söz konusu süreler, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği süreden uzun ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bu Kanunda belirlenen sürenin geçmesiyle dolmuş olur.

0 Yorum

Yorum Bırak