Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik

YARGITAY: Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Neticesi Ölüme Sebebiyet Vermek

T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2000/9809 K. 2000/9669 T. 25.09.2000

DAVA : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi ölüme sebebiyet vermekten hakkında yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair (AYDINCIK) Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.03.1999 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil tarafından süresinde dilekçeyle istenmek ve dava evrakı C.Başsavcılığının 20.07.2000 tarihli tebliğnamesiyle daireye gönderilmekle okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü;

KARAR : Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;1-Sanığın köylülerle birlikte domuz sürek avına gittikleri, domuzun kendisine atış sahasına doğru hareketlendiğinde av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu olay yerinde mantar toplayan Sait Kara’ya isabete dip taksirle ölümüne yol açması şeklinde gelişen olayda sanığın tam kusurlu olacağı gözetilmeden yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm tesisi,

-Sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının paraya çevrilmesi sırasında noksan ceza tayini, Nisbi harcın sanık yerine müdahilden tahsiline karar verilmesi,

Sanığın tutuklu kaldığı sürenin TCK’nun 40.maddesi gereğince tayin olunan cezadan indirim sırasında hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 4421 sayılı Kanunun 8.maddesi ile 647 sayılı Kanunun 5.maddesinde yer alan 10.000 lira ibaresi ‘üçmilyon lira’ olarak değiştirilmiş, aynı Kanunun 6.maddesi ile bu miktara her yıl yeniden değerlendirme oranının uygulanması öngörülmüş olduğu cihetle inceleme tarihi itibariyle TCK’nun 40.maddesi uygulanmasında tutuklu kalınan sürenin günlüğü 2000 yılı için 4.563.000 lira üzerinden tayin olunan cezadan mahsubu lüzumu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş müdahilin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 25.09.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

0 Yorum

Yorum Bırak